Diensten - 446390-2019

23/09/2019    S183

Polen-Katowice: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2019/S 183-446390

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-385379)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Postadres: ul. Bankowa 12
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-007
Land: Polen
Contactpersoon: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, IIIp., pok. nr 69, 40-007 Katowice
E-mail: dzp@us.edu.pl
Telefoon: +48 323591334
Fax: +48 323592048
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.us.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu Sląskiego zlokalizowanych na terenie miast: część A-Katowice, Boguchwałowice, część B-Chorzów, część C-Sosnowiec, część D-Cieszyn

Referentienummer: DZP..381.030.2019.UG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości (wymienionych w zał. 2, 2A-2D do SIWZ) z podziałem na części A, B, C, D, w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Cieszyn, Boguchwałowice, w których mieszczą się wydziały humanistyczne i eksperymentalne oraz inne jednostki Uczelni, Domy Studenckie, Domy Asystenckie o średniej powierzchni określonej w zał 2E do SIWZ do codziennego sprzątania w dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień, dni robocze – zgodnie z ogłaszanym corocznie Zarządzeniem J.M. Rektora oraz w uzgodnieniu z administratorem budynku) oraz do sprzątania sobotnio-niedzielnego (z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień, a dni robocze – zgodnie z ogłaszanym corocznie Zarządzeniem J. M. Rektora oraz w uzgodnieniu z administratorem budynku).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-385379

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: 1, 2, 3, 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Perceel nr.: 1, 2, 3, 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 18/11/2019
Te lezen:
Datum: 25/11/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: 1, 2, 3, 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: