Varer - 446448-2018

12/10/2018    S197    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Pæle

2018/S 197-446448

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Jens Peter Storck
Telefon: +45 82340000
E-mail: jps@bane.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221822&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221822&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentligt udbud af armerede betonpæle

Sagsnr.: E2006 Dæmninger Ring og Remkolde
II.1.2)Hoved-CPV-kode
44212227
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter indkøb af armerede betonpæle, der skal anvendes i forbindelse med entreprenørens arbejder ved Ring og Remkolde for E2006.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44212227
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Ring og Remkolde.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter indkøb af armerede betonpæle, der skal anvendes i forbindelse med entreprenørens arbejder ved Ring og Remkolde.

Der skal leveres følgende for henholdsvis Ring og Remkolde:

- Ring: Der skal leveres 320 pæle samt 10% ekstra (hvilket udgør 32 pæle), dvs. 352 pæle i alt,

- Remkolde: Der skal leveres 149 pæle samt 10% ekstra (hvilket udgør 15 pæle), dvs. 164 pæle i alt.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 5
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for indkøb af ekstra pæle 5 gange i kontraktperioden som følgende:

— 5 gange af 15 ekstra pæle til Ring,

— 5 gange af 32 ekstra pæle til Remkolde.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

TEN-T

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav til egnethed ifm. dette udbud.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til økonomisk og finansiel kapacitet ifm. dette udbud.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiverne skal opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

- Tilbudsgiver skal dokumentere 2 referencer på leverancer for lignende arbejde.

Som dokumentation for opfyldelse af mindstekravet til Tilbudsgivers referencer skal Tilbudsgiver levere en liste over de betydeligste leverancer af den anførte type, der er udført indenfor de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

Som en del af referencebeskrivelsen bedes følgende oplysninger angives: Kort beskrivelse af opgaven, kontraktbeløb, start og slutdato, navn på modtageren af leverancen og kontaktperson.

Referencelisten, som Tilbudsgiveren angiver i ESPD’et, vil udgøre den endelige dokumentation for Tilbudsgiverens oplysninger om Tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen. Banedanmark kan dog indhente yderligere dokumentation for Tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen, såfremt Banedanmark finder dette relevant.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/11/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 24/12/2018
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/11/2018
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Tilbuddene vil blive åbnet via udbudsportalen EU Supply. Banedanmark har ikke adgang til tilbuddets indhold før tilbudsfristens udløb.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2018