El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 446691-2016

Mostrar versión reducida

17/12/2016    S244

België-Brussel: Verzekeringen tegen schade of verlies

2016/S 244-446691

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Diensten

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: NMBS — Legal Affairs 04
Postadres: Frankrijkstraat 56
Plaats: Brussel
Postcode: 1060
Land: België
Ter attentie van: De heer Frédéric Dobbelaere
E-mail: frederic.dobbelaere@b-rail.be
Telefoon: +32 25254026

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=256584

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor
I.3)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vernieuwing van de basisverzekeringen 'Schade aan het patrimonium' en 'Alle Risico's bedrijfsaansprakelijkheden' van de NMBS.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 6: Financiële diensten a) Verzekeringsdiensten b) Bankverrichtingen en diensten in verband met beleggingen

NUTS-code BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De overheidsopdracht heeft als voorwerp de onderschrijving van twee polissen voor een duurtijd van een jaar, stilzwijgend verlengbaar voor een bijkomende periode van een jaar behoudens opzeg door een van de partijen 4 maanden voorafgaand aan de vervaldag, voor de NMBS:
— polis „Bedrijfsaansprakelijkheden” vanaf 1.4.2017: Dekking van de bedrijfsaansprakelijkheden van de NMBS. De dekking is van het type „Alle risico's zijn gedekt behalve …” Zij omvat de dekking van het geheel van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheden van de NMBS ten aanzien van derden uit hoofde van het personeel, haar installaties, haar roerende en onroerende goederen alsook de uitoefening van haar hoofdactiviteiten en nevenactiviteiten. Het verzekerd kapitaal bedraagt 200 000 000 EUR per schadegeval. Het verzekerd kapitaal zal verdeeld worden over verschillende percelen. De verdeling en de beschrijving van de percelen alsook de jaarlimiet van het verzekerd kapitaal zullen in het lastenboek vermeld worden;
— polis „Schade aan het patrimonium”: vanaf 16.4.2017: Dekking van de schade aan het patrimonium van NMBS. De dekking is van het type „Alle risico's zijn gedekt behalve …” Deze omvat de gebouwen en hun inhoud, rollend materieel en bijkomende exploitatiekosten.
Het verzekerd kapitaal bedraagt 125 000 000 EUR per schadegeval (gebracht op 175 000 000 EUR per schadegeval voor een beperkt aantal gebouwen en/of rollend materieel). Het verzekerd kapitaal zal desgevallend verdeeld worden over diverse percelen. De verdeling en de beschrijving van de percelen alsook de jaarlimiet van het verzekerd kapitaal zullen in het lastenboek vermeld worden.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

66515000 Verzekeringen tegen schade of verlies, 66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 1
In geval van verlengbare opdrachten, geraamd tijdsbestek voor latere oproepen tot mededinging:
In maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Verzekering 'Alle Risico's Bedrijfsaansprakelijkheden' — 1ste rang
1)Korte beschrijving:
De beschrijving van dit lot zal in het lastenboek worden vermeld.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen

4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)
Perceel nr: 2 Titel: Verzekering 'Alle Risico's Bedrijfsaansprakelijkheden' — 2de rang
1)Korte beschrijving:
De beschrijving van dit lot zal in het lastenboek worden vermeld.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen

4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)
Perceel nr: 3 Titel: Verzekering 'Alle Risico's Bedrijfsaansprakelijkheden' — 3de rang
1)Korte beschrijving:
De beschrijving van dit lot zal in het lastenboek worden vermeld.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen

4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)
Perceel nr: 4 Titel: Verzekering 'Alle Risico's Bedrijfsaansprakelijkheden' — 4de rang
1)Korte beschrijving:
De beschrijving van dit lot zal in het lastenboek worden vermeld.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen

4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)
Perceel nr: 5 Titel: Verzekering van de schade aan het patrimonium van de NMBS
1)Korte beschrijving:
De beschrijving van dit lot zal in het lastenboek worden vermeld.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

66515000 Verzekeringen tegen schade of verlies

4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Cfr lastenboek.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden:
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: 1) De kandidaat-verzekeraars kunnen zich inschrijven als leidend verzekeraar en/of als medeverzekeraar in elk van de volgende polissen:
— polis „Alle Risico's Bedrijfsaansprakelijkheden”,
— polis „Schade aan het Patrimonium”.
De kandidaat-verzekeraars zullen in hun kandidatuur verduidelijken voor welke polis(sen) ze zich kandidaat zullen stellen.
De kandidaat-verzekeraars zullen aantonen dat ze voldoen aan de volgende voorwaarde: toelating om de door dit bericht bedoelde verzekeringstakken in België uit te oefenen.
2) De kandidaat-verzekeraar dient aan te tonen dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen voor deelname bevindt die zijn vermeld in art. 66 KB 16.7.2012 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren en voegt daartoe bij zijn aanvraag tot deelneming de volgende documenten:
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij zich niet in een toestand van faillissement, vereffening, gerechtelijke reorganisatie of een vergelijkbare toestand bevindt;
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan alle beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd;
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd;
— een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datumvoor het indienen van de aanvraag tot deelneming) en waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld;
— een verklaring op erewoord dat hij bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan.
Wanneer één of meerdere van de hierboven aangehaalde documenten of getuigschriften niet worden uitgereikt in het betrokken land, kunnen ze worden vervangen door overeenstemmende documenten of een verklaring onder eer of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De kandidaat-verzekeraar toont aandat hij beschikt over een financiële rating hoger dan of gelijk aan BBB-.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De leidend verzekeraar beschikt over de mogelijkheid om alle mondelinge en schriftelijke contacten met de NMBS in het Nederlands, in het Frans of in het Engels te voeren.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: De uitvoering van het contract is voorbehouden aan verzekeraars die de toelating hebben om de verzekeringstakken die door huidig bericht worden beoogd, te beoefenen.
Onverminderd de toepassing van het recht van de Europese Unie, zijn ook het Belgisch recht en de rechtspraak van de Belgische hoven en rechtbanken van toepassing op de onderhandelingen voorafgaand aan het gunnen van de opdracht, de uitvoering, de opzegging of ontbinding van de opdracht zelf en hun gevolgen.
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Onderhandeling
Sommige gegadigden zijn reeds geselecteerd (indien van toepassing in het kader van bepaalde soorten onderhandelingsprocedures): neen
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
H-LA.024-16INMAR050-F05_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27.12.2016 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
3.1.2017 - 16:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits. Engels. Frans. Nederlands.
IV.3.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
De verzekeringsmakelaar MARSH NV werd aangeduid teneinde de aanbestedende dienst bij te staan in de raadpleging van de verzekerings- en de herverzekeringsmarkt, bij de onderhandelingen alsook in de plaatsing van de verzekeringspolissen zoals beoogd in dit bericht, met naleving van de toepasselijke wetgeving terzake.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Raad van State, afdeling administratieve geschillen
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349842

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Raad van State, afdeling administratieve geschillen
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349842

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14.12.2016