Services - 446785-2020

Submission deadline has been amended by:  525227-2020
23/09/2020    S185

Hungary-Budapest: Evaluation consultancy services

2020/S 185-446785

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Pénzügyminisztérium
National registration number: EKRSZ_23931666
Postal address: József nádor tér 2–4.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1051
Country: Hungary
Contact person: Demkó Ivett
E-mail: ivett.demko@pm.gov.hu
Telephone: +36 17953619
Fax: +36 15502147
Internet address(es):
Main address: https://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919302020/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919302020/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

A Duna Transznacionális Program hatásértékelése

Reference number: EKR000919302020
II.1.2)Main CPV code
79419000 Evaluation consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A Duna Transznacionális Program hatásértékelésének célja elválasztani az intervenció hatásait az egyéb tényezők hatásaitól, valamint rálátást szerezni a program működésére. A program specifikus célkitűzései az alapján kerülnek majd értékelésre, hogy milyen sikeresek voltak a javasolt eredmények elérésében.

Az értékelési eljárás négy fő mérföldkőből áll, ezek képezik a szerződés fő produktumait. Az első mérföldkő egy kezdeti jelentés elkészítése, mely kiterjed a feladatok végrehajtásának részletes módszertanára is. A következő három mérföldkő az értékelési jelentés tervezete, a végleges értékelési jelentés és az értékelési jelentés frissítése.

Az egyes mérföldkövek teljesítése során a műszaki leírásban foglalt kérdéseket kell megválaszolnia a nyertes ajánlattevőnek.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 130 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Budapest
Main site or place of performance:

Magyarország, Budapest

II.2.4)Description of the procurement:

A Duna Transznacionális Program hatásértékelésének célja elválasztani az intervenció hatásait az egyéb tényezők hatásaitól, valamint rálátást szerezni a program működésére. A program specifikus célkitűzései az alapján kerülnek majd értékelésre, hogy milyen sikeresek voltak a javasolt eredmények elérésében.

Az értékelés során egy darab értékelési jelentés (különböző mérföldkövekhez kapcsolódó) elkészítésére kerül sor. Az értékelési eljárás négy fő mérföldkőből áll, ezek képezik a szerződés fő produktumait. Az első mérföldkő egy kezdeti jelentés (a szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónapon belül) elkészítése, mely kiterjed a feladatok végrehajtásának részletes módszertanára is. A következő három mérföldkő az értékelési jelentés tervezete (a szerződés hatályba lépésétől számított 7 hónapon belül), a végleges értékelési jelentés (a szerződés hatályba lépésétől számított 10 hónapon belül) és az értékelési jelentés frissítése (2023. április 30.).

Az értékelésnek egyrészt arra kell fókuszálnia, hogy a jóváhagyott projektek mennyiben erősítették a program kulcsszereplői/kulcsintézményei közötti együttműködést az egyes szakpolitikai területek keretfeltételeinek javítása érdekében, másrészt pedig, hogy hogyan sikerült a programnak támogatnia az EUSDR végrehajtását.

A teljesítés során a műszaki leírásban foglalt kérdéseket kell megválaszolnia a nyertes ajánlattevőnek. A nyertes ajánlattevő szabadon választhatja ki a feladat-meghatározásban rögzített kérdések megválaszolására általa legalkalmasabbnak ítélt módszertant.

A nyertes ajánlattevő köteles értékelő csoport felállítására. Az értékelő csoport tagjai a nyertes ajánlattevő által a közbeszerzési eljárás során az ajánlatában bemutatott a projektvezető és két fő értékelési szakértő, valamint a műszaki leírásban meghatározott további, rövid időre alkalmazott szakértők.

Ezenfelül a nyertes ajánlattevőnek részt kell vennie a szerződés hatályba lépésének napjától számított 15 napon belül megtartandó nyitóértekezleten (Budapesten), valamint a teljesítés során a programszinten felállított értékelő munkacsoportban és a Monitoring Bizottság ülésein.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: A projektben résztvevő projektvezető projektvezetői/koordinátori - az alkalmassági feltételt meghaladó - szakmai tapasztalata / Weighting: 0,5
Quality criterion - Name: A projektben résztvevő projektvezető EU programok hatásértékelésében szerzett - az alkalmassági feltételt meghaladó - szakmai tapasztalata / Weighting: 0,5
Quality criterion - Name: A projektben résztvevő 1. értékelési szakértő - az alkalmassági feltételt meghaladó - szakmai tapasztalata / Weighting: 1
Quality criterion - Name: A projektben résztvevő 2. értékelési szakértő - az alkalmassági feltételt meghaladó - szakmai tapasztalata / Weighting: 1
Price - Weighting: 7
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 130 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Duna IH/KT TA projekt

II.2.14)Additional information

A II.2.7) pont: a szerződés 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időre szól.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés szerint.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor – Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján – az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy – a nyilatkozatban foglaltak alátámasztására szolgáló, – a Kbt. 69. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához adott esetben szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3-7. §-a szerint kitöltve kell csatolni az ajánlatban. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírja.

Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek a kizáró okok tekintetében teljes körűen nyilatkoznak.

A fentieken túlmenően az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12. § – 16. § rendelkezéseinek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet esetében tehát a kizáró okok hiányának igazolására elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat, e tekintetben egyéb igazolás benyújtására nem kötelezett.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplő kérheti, hogy az Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást vegye figyelembe az Ajánlatkérő a bírálat során. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

Fentieken túlmenően a kizáró okok igazolása a Közbeszerzési Hatóság hatályos útmutatója szerint történik.

/A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.)/

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásának módja:

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek) az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a P/1. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek (adott esetben a más gazdasági szereplőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző legutolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az ajánlatban az árbevétel meghatározása során a különböző devizák euróra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles azt alátámasztani és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek) az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a P/2. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek (adott esetben a más gazdasági szereplőnek) be kell nyújtania valamennyi számlavezető pénzintézete a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatát arról, hogy mióta vezeti az ajánlattevő számláját (számláit), és a számlá(i)n előfordult-e az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorbaállítás.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében a P/1 és P/2 alkalmassági feltétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közülük egy felel meg az előírásnak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására vagy személy támaszkodva felel meg, az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik meg kell jelölni. Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. § (2) bek.)

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 6. § (1)-(2) bekezdésére is.

Az alkalmassági követelmények igazolásának körében a gazdasági szereplő kérheti, hogy az Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást vegye figyelembe az Ajánlatkérő a bírálat során. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64.§ szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő fent felsorolt egyéb igazolási módok helyett.

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 30.§ (4) bek. szerint a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását. A minősített ajánlattevőnek - kizárólag e körben - kiegészítőleg kell igazolnia alkalmasságát.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P/1. Az ajánlattevő alkalmas, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen eléri a 130 000 EUR-ot.

P/2. Az ajánlattevő alkalmas, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban számlavezető pénzügyi intézmény által vezetett pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorbaállítás nem volt.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A műszaki és szakmai alkalmasság igazolásának módja:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 5. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek) az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az M/1. számú műszaki és szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat év legjelentősebb szolgáltatásait.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét az ajánlattevőnek (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek) az alábbiak szerint kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek) nyilatkozatának, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (év, hónap, nap-tól év, hónap, nap-ig), a szerződést kötő másik fél neve és címe, a szolgáltatás tárgyának megjelölése olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható, a szolgáltatás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 5. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek) az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az M/2. számú műszaki és szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szerződés teljesítése során bevonni kívánt szakemberek tekintetében csatolni kell az adott szakember által aláírt olyan részletességű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható, valamint a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

Az ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdésére, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésére és 24. § (1) bekezdésére. Az előírt M/1. és M/2. számú műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a következő feltételek valamelyike fennáll:

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplő), ha nem rendelkezik a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző hat éven belül befejezett, szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett legalább kettő (2) darab, a 2007-2013 és/vagy a 2014-2020 programozási időszak EU programjainak hatásértékelésében való részvételről szóló, együttesen összesen legalább nettó 85 000 EUR ellenértékű referenciával.

Ajánlatkérő EU program alatt bármely, az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott - mind megosztott, mind közvetlen irányítás révén megvalósuló - programot érti.

A hatásértékelés (Impact evaluation) fogalma az Európai Bizottság nyomon követésről és értékelésről szóló útmutatója alapján a Feladatmeghatározás 2. „Az értékelés célja és célközönsége” pontban került definiálásra.

M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik

a. legalább 1 fő Projektvezetővel, aki megfelel az alábbi elvárásoknak:

— angol nyelv tárgyalási szintű ismerete (Közös Európai Referenciakeret szerinti minimum C1 szintű nyelvtudás mind szóban, mind írásban),

— projektvezetői/koordinátori tapasztalat legalább 1 db nemzetközileg finanszírozott projektben,

— szakértői szintű részvétel legalább 1 db, a 2007-2013 és/vagy a 2014-2020-as programozási időszak EU programjainak hatásértékelésében.

b. legalább 2 fő Értékelési szakértővel, akik mindketten megfelelnek az alábbi elvárásoknak:

— angol nyelv tárgyalási szintű ismerete (Közös Európai Referenciakeret szerinti minimum C1 szintű nyelvtudás mind szóban, mind írásban),

— legalább 3 éves szakmai tapasztalat a 2007-2013 és/vagy a 2014-2020-as programozási időszak EU programjainak hatásértékelésében.

Ajánlatkérő nemzetközileg finanszírozott projektként elfogadja bármely, az EU, az ENSZ, Kétoldalú megállapodás, EBRD, EIB stb. útján finanszírozott projekt bemutatását.

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat bemutatásánál a párhuzamos időszakokat egyszer veszi figyelembe.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

A szerződések, teljesítések, kifizetések pénzneme: EUR.

AK a szerződésszerű és igazolt teljesítés követően a nevére és a jogszabályoknak megfelelően

Kiállított számlát az AK általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, a nyertes AT bankszámlájára

Történő átutalással egyenlíti ki, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-e szerint.

AK előleget nem biztosít.

AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (1) és (6) bek.-ben, a Kbt. 136. § (1)-(2) bek.-ben, és 143. § (3) bek.-ben foglaltakra.

Szerződést biztosító mellékköt.: Késedelmi kötbér, Hibás teljesítési kötbér, Meghiúsulási kötbér

AK alkalmazza a Ptk. 6:186. § (1) bek.-t. A szerződést bizt. mell. kötelezettségek részletszabályait a szerz.terv. tartalmazza.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2020
Local time: 12:00
Place:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR végzi.

Information about authorised persons and opening procedure:

Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. (További információ: Kbt. 68. §)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosítja a részajánlat-tétel lehetőségét tekintettel arra, hogy a szerződésben foglalt feladat egy darab jelentés elkészítésére irányul, amely vonatkozásában a részajánlat-tétel nem értelmezhető.

A részletes feladatleírást és szerződési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, magyar és angol nyelven korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

Az eljárást lezáró döntésről szóló értesítés (összegezés megküldése) időpontja: a Kbt. 70.§ (1)

Bekezdésének és a 79.§ (1)-(2) bekezdésének rendelkezései alapján

A szerződéskötés időpontja: A Kbt. 131. § (6) bekezdésének rendelkezései szerint.

Az Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amely nem az általa előírt ajánlattételi határidőn belül kerül benyújtásra, érvénytelennek nyilvánít.

Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

Nyilatkozatok:

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

Az Ajánlatevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a), b) pontjára vonatkozóan (abban az esetben is kötelező a benyújtása, ha nemleges Ajánlattevői nyilatkozatot tartalmaz).

Az érvényes ajánlattétel feltétele továbbá, hogy az ajánlattevő csatolja az ajánlattételre, vagy kötelezettségvállalásra jogosult képviselő aláírási címpéldányát (eredeti vagy egyszerű másolatban). Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt irathoz a meghatalmazásukat is csatolni kell. Gazdasági társaság esetén az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát köteles csatolni az Ajánlattevő, amennyiben nem tekinthető az adatszolgáltatás a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakkal ellentétesnek.

Folyamatban lévő változás-bejelentés esetén a kérelemnek a cégbíróság által érkeztetett példányát, minden más esetben a jogi személy egységes szerkezetű alapító dokumentumának és nyilvántartásba vételét igazoló okiratának egyszerű másolatát.

Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő mindennemű költség az Ajánlattevőt terheli.

A Kbt. szerinti kiegészítő tájékoztatási igény esetén az ajánlattevők kérdéseiket kizárólag írásban tehetik fel, a Kbt. 56. §-ára figyelemmel.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Az ajánlatot cégszerűen kell aláírni, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a hiteles cégaláírási nyilatkozatban foglalt előírások figyelembevételével.

Értékelés: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint. Értékelési pontszám 0-5 pont.

Módszer: 1-4. értékelési szempont vonatkozásában pontozás, az 5. értékelési szempont vonatozásában fordított arányosítás. Részletesen a KD tartalmazza.

A VI.2) pont: az elektronikus számla elfogadására a Kbt. 27/A. § irányadó.

Irányadó Jog: a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását nem teszi lehetővé és nem követeli meg nyertes ajánlattevő(k) számára [Kbt. 35. § (8) bek.]

321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bek. szerinti szigorúbb előírások: III.1.2) és III.1.3)

FAKSZ: dr. Demkó Ivett (lajstromszám: OO639)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/09/2020