Leveringen - 446800-2015

Beknopt weergeven

19/12/2015    S246    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Loodvrije benzine

2015/S 246-446800

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Česká republika – Ministerstvo vnitra
00007064
Nad Štolou 936/3
Contactpunt(en): nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Ter attentie van: Pavla Bajcarová
170 34 Praha 7
Tsjechië
Telefoon: +420 974816722
E-mail: vezak@mvcr.cz
Fax: +420 974816849

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.mvcr.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html

Elektronische toegang tot informatie : https://www.zakazky.mvcr.cz/vz00025943

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.zakazky.mvcr.cz/vz00025943

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09132100, 09134210

Beschrijving
Loodvrije benzine.
Dieselbrandstof (0,2).

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
31.3.2016 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Slowaaks. Tsjechisch.