Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 446823-2016

20/12/2016    S245

België-Brussel: Ontwikkeling van 80 modellen voor representatieve producten/organisaties

2016/S 245-446823

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postadres: BU-9 01/005
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling van 80 modellen voor representatieve producten/organisaties.

Referentienummer: ENV.A.1/SER/2016/0006.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De methoden voor het vaststellen van de milieuvoetafdruk van producten en de milieuvoetafdruk van organisaties zijn metingen volgens meerdere criteria van de ecologische milieuprestaties van producten of organisaties tijdens de volledige levenscyclus ervan. Regels voor de milieuvoetafdruk van een productcategorie/regels voor de milieuvoetafdruk van een organisatiesector zijn regels die moeten worden toegepast om het profiel van de ecologische voetafdruk van een product/organisatie te berekenen. Elke regel voor de milieuvoetafdruk van een productcategorie/organisatiesector omvat 1 of meerdere representatieve producten/organisaties die gemodelleerd moeten worden om te worden gebruikt door commerciële software voor de beoordeling van de levenscyclus.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 233 250.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

„extra muros”.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving — dienstenovereenkomst.

Enkelvoudige overeenkomst (niet-verlengbaar) voor maximaal 280 000 EUR. De taken moeten uiterlijk 30.6.2017 zijn voltooid.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2016/S 043-070158 van 2.3.2016 met als titel „Ontwikkeling van 24 modellen voor regels voor de milieuvoetafdruk van een productcategorie en 2 modellen voor regels voor de milieuvoetafdruk van een organisatiesector”.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 070-121425
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 070201/2016/741772/SER/ENV.B1
Benaming:

Ontwikkeling van 80 modellen voor representatieve producten/organisaties

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/12/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pré Consultants B.V.
Postadres: Stationsplein 121
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3818 LE
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Blonk Milieu Advies BV
Postadres: Gravin Beatrix 34
Plaats: Gouda
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2805 PJ
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GreenDelta GmbH
Postadres: Mullerstraße 135
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 13349
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ifu Institut für Umweltinformatik Hamburg GmbH
Postadres: Max-Brauer-Allee 50
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 22765
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Maki Consulting GmbH
Postadres: Sepp-Zehentner Straße 33
Plaats: Stepanskirchen
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 83071
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Quantis sarl
Postadres: EPFL Innovation Park, Bat. D
Plaats: Lausanne
NUTS-code: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 1015
Land: Zwitserland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RDC Environment S.A.
Postadres: avenue Gustave Demey 57
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1160
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Thinkstep AG
Postadres: Hauptstraße 111-113
Plaats: Leinfelden-Echterdingen
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 70771
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
Postadres: Boeretang 200
Plaats: Mol
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2400
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 280 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 233 250.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e) en f), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht was gegund na aankondiging, onder de in lid 4 van artikel 134 genoemde voorwaarden.

De aanvangsdatum voor deze opdracht vermeld in II.2.7 van de aankondiging van een opdracht is geen precieze datum, aangezien het momenteel nog onduidelijk is wanneer het contract zal worden ondertekend. 15.9.2016 is een geschatte aanvangsdatum, maar de einddatum is absoluut 30.6.2017.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/12/2016