Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 446823-2018

13/10/2018    S198

Luxembursko-Luxemburg: EIF - Poskytovanie služieb v oblasti marketingového poradenstva a tvorby obsahu (Luxemburg)

2018/S 198-446823

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky investičný fond
Poštová adresa: 37B, avenue JF Kennedy
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2968
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Mrs Claude Mathieu-Loës
E-mail: EIF-procurement@eif.org
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.eif.org
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4094
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie služieb v oblasti marketingového poradenstva a tvorby obsahu

Referenčné číslo: 2018-MRKTG-006
II.1.2)Hlavný kód CPV
79342000 Marketingové služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Európsky investičný fond potrebuje získať rôznych poskytovateľov služieb v oblasti marketingového poradenstva a tvorby obsahu s cieľom zvýšiť informovanosť rôznych cieľových skupín o svojich produktoch a službách. Poskytovatelia služieb budú podporovať dodanie cielených, pôsobivých a relevantných správ prostredníctvom filmového, tlačeného, digitálneho obsahu a obsahu pre sociálne médiá.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 600 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na maximálny počet častí: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Služby filmovej tvorby v Luxembursku

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79342000 Marketingové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis obstarávania:

Tvorba kreatívnych, pôsobivých a profesionálnych filmov, t. j. digitálnych súborov s vysokým rozlíšením (HD) obsahujúcich filmy a v prípade potreby aj hovorený komentár (voice-over), komentáre a/alebo titulky v rôznych jazykoch, ktoré sa majú natočiť na území Luxemburska, menovite ide o tieto filmy:

– hrané filmy zobrazujúce skutočné alebo fiktívne konferencie v rámci Luxemburska,

– filmy dokumentárneho štýlu v rámci Luxemburska.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Služby filmovej tvorby mimo Luxemburska a animované filmy

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79342000 Marketingové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Tvorba kreatívnych, pôsobivých a profesionálnych filmov, t. j. digitálnych súborov s vysokým rozlíšením (HD) obsahujúcich filmy a animované filmy s hovoreným komentárom (voice-over) alebo komentármi a titulkami v akýchkoľvek jazykoch, ktoré sa majú natočiť mimo územia Luxemburska, predovšetkým v 28 krajinách EÚ, menovite ide o tieto filmy:

– hrané filmy zobrazujúce skutočné alebo fiktívne konferencie mimo Luxemburska,

– filmy dokumentárneho štýlu mimo Luxemburska,

– animované filmy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kreatívne poradenské služby a grafický dizajn

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79342000 Marketingové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Kreatívne poradenstvo, t. j. tvorba kreatívnych koncepcií založených na súhrne, ktorý poskytne EIF, a grafický dizajn, t. j. poskytovanie grafických a vizuálnych služieb prispôsobených rôznym cieľovým skupinám, formátov na vysielanie a vysielacích kanálov (online/offline, digitálnych/tlačených) a zabezpečenie modernej, relevantnej a vizuálne príťažlivej realizácie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zapojenie do sociálnych médií a služby v oblasti tvorby obsahu

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79342000 Marketingové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Poradenské služby a nepretržitá tvorba včasného, relevantného a rôznorodého obsahu na použitie v sociálnych médiách, ktorý stimuluje zapojenie v rámci platforiem a cieľových skupín s cieľom podporiť EIF pri realizácii jeho stratégie online komunikácie a digitálneho marketingu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 680 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Služby vývoja digitálnych aktív

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79342000 Marketingové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Vývoj digitálnych aktív, hosting a údržba na marketingové účely a činnosti súvisiace s marketingom vrátane (ale nielen) webových stránok, mobilných aplikácií a iných digitálnych aktív, ako sú digitálne publikácie alebo nástroje na zapojenie cieľových skupín.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Tvorba abstraktných a krajinných fotografií

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79342000 Marketingové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Tvorba kreatívnych a pôsobivých snímok nezobrazujúcich ľudí vrátane štúdiových fotografií s abstraktným obsahom, krajinných fotografií. Snímky s ľuďmi budú použité ako sekundárny zdroj na doplnenie abstraktného obrazu/vizuálneho zobrazenia objektu, nie na zobrazenie jeho hlavného predmetu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 100 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Tvorba portrétnych fotografií a fotografií z podujatí

Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79342000 Marketingové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Tvorba kreatívnych a pôsobivých snímok zobrazujúcich ľudí vrátane profilových fotografií jednotlivcov a fotografií súvisiacich s podujatiami, t. j. prirodzených fotografií počas podujatí alebo konferencií.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 280 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

časť 1: rámcová dohoda s jediným subjektom; časť 2: rámcová dohoda s maximálne 2 subjektmi; časť 3: rámcová dohoda s maximálne 2 subjektmi; časť 4: rámcová dohoda s jediným subjektom; časť 5: rámcová dohoda s maximálne 3 subjektmi; časť 6: rámcová dohoda s maximálne 2 subjektmi; časť 7: rámcová dohoda s maximálne 2 subjektmi.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/11/2018
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 29/11/2018
Miestny čas: 23:59

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/10/2018