Usluge - 446825-2019

24/09/2019    S184

Bosna i Hercegovina-Sarajevo: Sigurnosne usluge za Delegaciju EU-a u Bosni i Hercegovini

2019/S 184-446825

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska unija — Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina
Poštanska adresa: Skenderia 3A
Mjesto: Sarajevo
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: 71000
Država: Bosna i Hercegovina
Osoba za kontakt: Head of Delegation
E-pošta: RCE-tenders@eeas.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europa.ba/?page_id=1096

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sigurnosne usluge za Delegaciju EU-a u Bosni i Hercegovini

Referentni broj: EEAS-566-DELBIHS-SER-FWC
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79710000 Usluge na području sigurnosti
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sarajevo.

II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

Okvirni ugovor sastoji se od pružanja usluga za sigurnost osoba i imovine na temelju odgovornosti javnog naručitelja, kao što je pristup posjetiteljima zgrada koje u kojima je smještena Delegacija, opći nadzor kako bi se spriječilo upadanje ili napad na osobe ili imovinu, uspostavljanje i održavanje alarma i/ili sigurnosne opreme u smještaju osoblja upućenog na rad u inozemstvu.

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 72
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Administrativna sredstva EU-a

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 144-328433

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: EEAS-566-DELBIHS-SER-FWC
Naziv:

Sigurnosne usluge za Delegaciju EU-a u Bosni i Hercegovini

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
10/07/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Sector Security Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Banja Luka
Nacionalni registracijski broj: 1937332
Poštanska adresa: Sinise Mitrovica no 9
Mjesto: Banja Luka
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: 78000
Država: Bosna i Hercegovina
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: ASP Montenegro Društvo ograničene odgovornosti Podgorica
Nacionalni registracijski broj: 5-0557392
Poštanska adresa: Aerodromska BB
Mjesto: Podgorica
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: 81000
Država: Crna Gora
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 2 002 880.75 EUR

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu to se razdoblje ne obustavlja niti se ne otvara novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/09/2019

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
79710000 Usluge na području sigurnosti
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sarajevo.

VII.1.4)Opis nabave:

Okvirni ugovor sastoji se od pružanja usluga za sigurnost osoba i imovine na temelju odgovornosti javnog naručitelja, kao što je pristup posjetiteljima zgrada koje u kojima je smještena Delegacija, opći nadzor kako bi se spriječilo upadanje ili napad na osobe ili imovinu, uspostavljanje i održavanje alarma i/ili sigurnosne opreme u smještaju osoblja upućenog na rad u inozemstvu.

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 72
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 2 408 184.76 EUR
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Sector Security Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Banja Luka
Nacionalni registracijski broj: 1937332
Poštanska adresa: Sinise Mitrovica no 9
Mjesto: Banja Luka
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: 78000
Država: Bosna i Hercegovina
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: ASP Montenegro Društvo ograničene odgovornosti Podgorica
Nacionalni registracijski broj: 5-0557392
Poštanska adresa: Aerodromska BB
Mjesto: Podgorica
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: 81000
Država: Crna Gora
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

Izmjene zbog promjena u lokalnom zakonodavstvu:

— tehnički preduvjeti za mobilnog sigurnosnog patrolnog vozača/naoružanog — 24 sata u danu, 7 dana u tjednu (prethodno radno mjesto 11) izmijenjeni su kako bi se obuhvatilo rukovanje vatrenim oružjem, a razlika u cijeni između prethodnog radnog mjesta i izmijenjenog iznosi 4 539 BAM (ukupna cijena 13 879 BAM),

— dodano je novo radno mjesto za mobilnog sigurnosnog patrolnog voditelja/naoružanog — 24 sata u danu, 7 dana u tjednu: cijena 13 879 BAM (cijena istovjetna onoj radnog mjesta 11).

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba izvornog ugovaratelja/koncesionara za dodatnim radovima, uslugama ili robom (čl. 43. st. 1. t. (b) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (b) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (b) Direktive 2014/25/EU)
Opis ekonomskih ili tehničkih razloga te nepovoljnosti ili udvostručenja troškova zbog čega zamjena ugovaratelja nije moguća:

Izmjena se temelji na promjeni u lokalnom zakonodavstvu kojom se traži da mobilna patrolna vozila imaju 2 naoružana čuvara umjesto 1: članak 25. Zakona o izmjenama zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, Službeni list Federacije Bosne i Hercegovine br. 67/2013. Promjenu ugovaratelja nije moguće provesti zbog tehničkih razloga povezanih sa zahtjevima interoperabilnosti s postojećim službama: radno mjesto 11 već je uključeno u ugovor te se stoga izmjena sastoji od rukovanja vatrenim oružjem. Razliku u cijeni opravdava se činjenicom da je profil zaštitara koji uključuje rukovanje vatrenim oružjem skuplji u pogledu lokalnih ovlaštenja, iskustva, plaće i opreme. Inicijalno je bilo uključeno i mobilno sigurnosno patrolno vozilo. S obzirom na to da je ugovor potpisan 10.7.2018. na 72 mjeseca, njegov raskid i ponovno nadmetanje pretpostavlja goleme resurse i udvostručenje troškova.

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 2 002 880.75 EUR
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 2 408 184.76 EUR