Tjenesteydelser - 446826-2016

20/12/2016    S245

Belgien-Bruxelles: Tjenesteydelseskontrakt til fase 3 af den europæiske platform for erhverv og biodiversitet

2016/S 245-446826

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadresse: BU 9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenesteydelseskontrakt til fase 3 af den europæiske platform for erhverv og biodiversitet.

Sagsnr.: ENV.B.2/SER/2016/0022.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

De centrale målsætninger for denne kontrakt er at fortsætte med at videreudvikle EU's platform for erhverv og biodiversitet som en anerkendt mekanisme for en vedvarende, strategisk dialog mellem Kommissionen og virksomhederne med henblik på at fremme integreringen af biodiversitetshensyn i den erhvervsmæssige praksis. Den næste fase af platformen (2017-2019) skal videreføre den særlige rolle for dette forum på EU-plan, der skal samle virksomheder — herunder finansielle — der frivilligt udveksler erfaringer og bedste praksis, samt yderligere forstærke sin merværdi med funktionelle forbindelser til nationale og globale beslægtede initiativer.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 299 550.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arten af indkøbte tjenester er begrebsmæssig og teknisk støtte til tilrettelæggelse af forummet for dialog og udveksling af oplysninger »Europæisk platform for erhverv og biodiversitet«.

Offentligt udbud — tjenesteydelseskontrakt. Kontrakt med mulighed for fornyelse 2 gange (36 måneder i alt). 100 000 EUR pr. år med mulighed for forlængelse 2 gange (det samlede budget er derfor 300 000 EUR). Det årlige beløb er 99 850 EUR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 70
Kvalitetskriterium - Navn: tilrettelæggelse af arbejdet og allokering af menneskelige ressourcer / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 110-195728
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 070202/2016/740900/SER/ENV.D.2
Betegnelse:

Tjenesteydelseskontrakt til fase 3 af den europæiske platform for erhverv og biodiversitet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/12/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ICF International (ICF Mostra)
Postadresse: chaussée d'Alsemberg 1001
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1180
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 300 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 299 550.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 54 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

18 % + 20 % + 16 %.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I medfør af artikel 134, stk. 1, litra e) og f), i gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28.10.2015 kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud efter forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/12/2016