Obras - 446850-2018

13/10/2018    S198    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Trabajos de construcción

2018/S 198-446850

Anuncio de licitación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polonia
Persona de contacto: Robert Burasiński
Teléfono: +48 226036808
Correo electrónico: robert.burasinski@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.policja.waw.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.policja.waw.pl/
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Komenda Stołeczna Policji Wydział Zamówień Publicznych KSP
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polonia
Persona de contacto: Robert Burasiński
Teléfono: +48 226036086
Correo electrónico: robert.burasinski@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.policja.waw.pl

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Komenda Stołeczna Policji Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polonia
Persona de contacto: Robert Burasiński
Teléfono: +48 226036808
Correo electrónico: robert.burasinski@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.policja.waw.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 8 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Número de referencia: WZP-5545/18/241/IR
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul.Kraszewskiego 8 w systemie zaprojektuj i wybuduj odejmująca:

1) Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych na wykonanie Rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 8, – zwanej dalej Dokumentacją;

2) Etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji– zwanych dalej robotami budowlanymi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71220000
71320000
45111000
45210000
45300000
45310000
45330000
45400000
32323500
32333100
32412100
32421000
32562000
34971000
45232300
48329000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL9
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pruszków, ul. Kraszewskiego 8, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 8 w systemie zaprojektuj i wybuduj odejmująca:

1) Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych na wykonanie Rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 8, – zwanej dalej Dokumentacją;

2) Etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji – zwanych dalej robotami budowlanymi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia.

Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) zwanej dalej „umową o pracę” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przy robotach:

1) ziemnych;

2) ciesielskich;

3) zbrojarskich;

4) betoniarskich;

5) murarskich;

6) tynkarskich;

7) malarskich;

8) montażowych;

9) sanitarnych;

10) elektrycznych;

11) teletechnicznych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na roboty budowlane / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na zamontowane urządzenia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/03/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:

1.należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie/przebudowie budynku, obejmującej swoim zakresem łącznie branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną o wartości min. 10 000 000,00 PLN brutto każda robota budowlana; Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto sformułowania - budowa/przebudowa – pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.);

lub

— należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min dwa projekty wielobranżowe polegające na zaprojektowaniu budynku lub zaprojektowaniu przebudowy budynku, obejmującej swoim zakresem łącznie branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną o wartości min. 250 000,00 PLN brutto każdy projekt wielobranżowy

I

— należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. dwie roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie/przebudowie budynku, obejmującej swoim zakresem łącznie branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną o wartości min. 10 000 000,00 PLN brutto każda robota budowlana.

2.dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1) co najmniej 10 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), w tym co najmniej po 2 osoby (projektant i sprawdzający nie mogą to być te same osoby) w każdej z nw. specjalności:

a) architektonicznej,

b) konstrukcyjno-budowlanej,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (Zamawiający również uzna warunek za spełniony, w przypadku wskazania osób, z których jedna posiadać będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a druga posiadać będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w telekomunikacji radiowej)

Dokończenie opisu kryteriów kwalifikacji w Sekcji IV pkt VI.3) niniejszego ogłoszenia.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Ogólne warunku umowy zostały opisane w Rozdz. XVII dokumentacji postępowania.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 13:00
Lugar:

Komenda Stołeczna, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Kryteria kwalifikacji - dokończenie Sekcji III pkt 1.3) niniejszego ogłoszenia:

2) co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), w tym co najmniej:

a) min. 1 osobą - kierownikiem budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie zawodowe przy co najmniej 2 budowach/przebudowach budynków o powierzchni użytkowej min. 3 000 m2 każdy na stanowisku kierownika budowy;

b) min. 1 osobą – kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) min. 1 osobą - kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) min. 1 osobą - kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (Zamawiający również uzna warunek za spełniony, w przypadku wskazania osób, z których jedna posiadać będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a druga posiadać będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji radiowej)

W celu wykazania spełnienia warunku o którym mowa w pkt 2 Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób co w ppkt 1 i 2 o ile posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia danej funkcji, a w przypadku kierownika budowy również odpowiednie doświadczenie.

2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego został wskazany w Rozdz. V dokumentacji postępowania.

4. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 200 000,00 PLN.

5. Wymagania dotyczące wadium zawiera Rozdz. VII dokumentacji zamówienia.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy w łącznej wysokości do 50 % kwoty, o której mowa w Rozdz. XVII § 3 ust. 1 pkt 1 dokumentacji zamówienia

W przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi (wysokość i ilość zaliczek określi Zamawiający).

7. Szczegółowe informacje w przedmiocie udzielania zaliczek zawiera Rozdz. VII paragraf 9 dokumentacji zamówienia.

8. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówienia, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części za zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018