Obras - 446868-2018

13/10/2018    S198    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Lublin: Trabajos de construcción de instalaciones polideportivas

2018/S 198-446868

Anuncio de licitación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
Lublin
20-059
Polonia
Persona de contacto: Marlena Żytkowska
Teléfono: +48 814485274
Correo electrónico: marlena.zytkowska@umlub.pl
Fax: +48 814485271
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.umlub.pl

Dirección del perfil de comprador: http://umlub.eb2b.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://umlub.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1, Kancelaria Ogólna, pokój nr 8
Lublin
20-059
Polonia
Persona de contacto: Marlena Żytkowska
Teléfono: +48 814485274
Correo electrónico: marlena.zytkowska@umlub.pl
Fax: +48 814485271
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.umlub.pl

Dirección del perfil de comprador: http://umlub.eb2b.com.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami, nr sprawy: UM-ZP-262-61/18

Número de referencia: UM-ZP-262-61/18
II.1.2)Código CPV principal
45212220
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami. Zakres robót obejmuje: Roboty budowlane polegające na budowie hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z pomieszczeniami medycyny sportowej wraz z rozbiórką starej hali sportowej, wykonaniem przyłączy, zagospodarowaniem terenu, boiskami zewnętrznymi oraz wykonaniem drogi KDD-G na terenie leżącym w rejonie al. Mirosława Smorawińskiego, ul. Witolda Chodźki i ul. Ludwika Hirszfelda na działce nr 4/32 oraz części działek 8/2 i 4/28 w sąsiedztwie bazy dydaktycznej i klinicznej oraz domów studenckich. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 47 880 255 PLN brutto.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45262211
45233120
45112700
45231300
45231100
45332000
45331100
09332000
09331100
45212225
45331000
45310000
45312000
45312100
45312200
45314300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lublin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami.

Zakres robót obejmuje: Roboty budowlane polegające na budowie hali widowiskowo- sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z pomieszczeniami medycyny sportowej wraz z rozbiórką starej hali sportowej, wykonaniem przyłączy, zagospodarowaniem terenu, boiskami zewnętrznymi oraz wykonaniem drogi KDD-G na terenie leżącym w rejonie al.Mirosława Smorawińskiego, ul. Witolda Chodźki i ul. Ludwika Hirszfelda na działce nr 4/32 oraz części działek 8/2 i 4/28 w sąsiedztwie bazy dydaktycznej i klinicznej oraz domów studenckich.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Parametry techniczne zaprojektowanej hali widowiskowo–sportowej:

• powierzchnia terenu objęta opracowaniem: 2,34 ha

• powierzchnia całkowita: 11 334,73 m2;

• powierzchnia zabudowy: 3 455,52 m2;

• powierzchnia użytkowa: 7 881,32 m2 + 178,40 m2 (pomieszczenia techniczne) – 8 059,72 m2;

• kubatura: 76 097,94 m3;

• długość budynku: 80,65 m;

• szerokość budynku: 47,35 m;

• wysokość budynku: 22,90 m;

• liczba kondygnacji: 3 oraz poziom +3,40 m (pomieszczenia techniczne);

• 2 zewnętrzne korty tenisowe o wymiarach 23,77 m x 10,97 m każde;

• 2 zewnętrzne boiska do piłki siatkowej plażowej o wymiarach 16 m x 8 m każde;

• Boiska do streetball o wymiarach 24,1 m x 12,34 m

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

4.Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45262211-3 - Wbijanie pali

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie c.o.

09332000-5 - Instalacje słoneczne

09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 38 927 036.40 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy.

Wymagany termin zakończenia i oddania do użytkowania przedmiotu umowy w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę - maksymalnie do 28 m-cy od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. wg rozdz. XVII SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1.nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp;

1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się środkami na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 10 mln PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej

a)w zakresie warunku zdolności technicznej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie:

— wykonał minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 25 mln PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych brutto), polegającą na budowie budynku o kubaturze minimum 50 000 m3.

b)w zakresie warunku zdolności zawodowej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające następujące kwalifikacje:

— Kierownik budowy – min. 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy przy realizacji obiektów kubaturowych, w tym doświadczenie w kierowaniu budową co najmniej jednego zakończonego obiektu o kubaturze nie mniejszej niż 50 000 m3, uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń; Kierowanie budową musi obejmować pełny, wielobranżowy proces realizacji nowego obiektu, a obiekt musi być zakończony na dzień wszczęcia postępowania (za zakończenie uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego),

— Kierownik robót w specjalności sanitarnej – min. 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych jako kierownik budowy lub kierownik robót, uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sanitarnej – bez ograniczeń,

— Kierownik robót w specjalności elektrycznej – min. 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami elektrycznymi jako kierownik budowy lub kierownik robót, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności elektrycznej - bez ograniczeń,

— Kierownik robót w specjalności drogowej – min. 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie prac drogowych, jako kierownik budowy lub kierownik robót, uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej – bez ograniczeń.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji przez jedną osobę pomimo posiadania przez nią kilku wymaganych uprawnień budowlanych.

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ciąg dalszy wykazu,o którym mowa w pkt. III.1.1)

3.1.warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w punkcie 1.2 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie z zastrzeżeniem, że jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w podpunkcie 1.2.3 a);

3.2.brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa powyżej w punkcie 1 podpunkt 1.1, oraz w rozdziale X pkt 1 ppkt 1.1 – 1.2, tj. o których mowa w art. 24 ust.1 i ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców.

4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej w pkt. 1.2.2. i 1.2.3. w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej w punkcie 4, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

5.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.2.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

5.3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

X.PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

1.Zamawiający przewiduje, dodatkowo, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wykluczenie Wykonawcy:

1.1.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,

1.2.który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

XI.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ INNE

A.Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:

1.Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IX SIWZ, oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W celu złożenia oświadczenia należy:

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1.1.pobrać z Platformy Zakupowej plik w formacie XML o nazwie „JEDZ” (zapisać na swoim komputerze);

1.2. wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/espd/;

1.3. wybrać język polski klikając pl Polski;

1.4. wybrać opcję „Jestem wykonawcą”;

1.5. wybrać opcję „zaimportować ESPD”;

1.6. załadować (zaimportować) dokument – plik JEDZ wcześniej pobrany ze strony Zamawiającego i zapisany na swoim komputerze – klikając "wybierz plik";

1.7. postępować zgodnie z instrukcjami w narzędziu;

1.8. przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać

Z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

1.9. oświadczenie JEDZ Wykonawca wypełnia, a następnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III pkt 7 ppkt 7.5 SIWZ.

UWAGA: Zamawiający zaleca, aby Wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do wypełnienia w części IV: „Kryteria kwalifikacji” jedynie punktu α: „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie musi wypełniać sekcji A, B, C i D.

2.W zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, określonych w rozdziale IX pkt 5.1, Wykonawca złoży:-zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.Dokument (lub dokumenty), z którego wynikać będzie, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu (na zewnątrz) i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,brak podstaw wykluczenia w zakresie,w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,oraz brak podstaw wykluczenia.

5.W odniesieniu do Wykonawcy,który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia (JEDZ),o którym mowa w pkt. 1 dotyczącego podwykonawców.

6.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby-warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie (JEDZ),o którym mowa w pkt. 1,dotyczące tych podmiotów.

B.Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

7.Wykonawca,w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w Systemie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia w załączniku nr 6 do SIWZ).Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

C.Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

8.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów(zgodnie z rozporządzeniem MR w sprawie rodzajów dokumentów,jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia):

8.1.W zakresie warunku określonego w rozdz. IX SIWZ pkt 1.2.2. Wykonawca złoży:

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ciąg dalszy wykazu,o którym mowa w pkt. III.1.1)

8.1.1.informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

8.2.W zakresie warunku określonego w SIWZ rozdz. IX pkt 1.2.3. a) Wykonawca złoży:

8.2.1.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ);

8.3.W zakresie warunku określonego w SIWZ rozdz. IX pkt 1.2.3. b) Wykonawca złoży:

8.3.1.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ);

8.4.W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży:

8.4.1.informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.4.2.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8.4.3.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8.4.4.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ciąg dalszy wykazu,o którym mowa w pkt. III.1.1)

8.4.5. oświadczenia Wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 3 do SIWZ):

a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

c) o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych,

8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4 składa odpowiednio:

8.5.1. w pkt 8.4.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo,w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp.

8.5.2. w pkt. 8.4.2. – 8.4.4. składa dokument lub dokumenty wystawione

W kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub z zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.6. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 8.5.2 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5.1. i w pkt 8.5.2 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 8.6., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 8.6 stosuje się odpowiednio.

8.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.4.1. składa się ten dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14) i 21) ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Ciąg dalszy wykazu,o którym mowa w pkt. III.1.1)

8.10.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne,do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).

8.11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. XI część C) ppkt. 8.4. SIWZ.

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 11:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

1.Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa (sporządzoną w formie pisemnej, w jęz. polskim) w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Racławickie 1, pokój nr 8 (Kancelaria Ogólna).2. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) Wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, według instrukcji opisanej w rozdziale III i XI SIWZ.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Os. upoważnione: Komisja Przetargowa, os. zainteresowane. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota,jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Do wiadomości zebranych odczytane zostaną co najmniej:nazwa (firma), adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,info. dot.: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma", „System”) pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl i pod numerem postępowania UM-ZP-262-61/18.

2.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/lnformacje" w odniesieniu do wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu.

W przypadku wprowadzenia w Platformie innych treści niż określone w instrukcji korzystania z Platformy Zakupowej, Zamawiający uzna za wiążące te informacje, które zostały złożone w formie i na zasadach określonych w rozdziale III pkt 7 SIWZ.

4.Oferty, umowy oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną, składa się w niniejszym postępowaniu pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe lub osobiście, lub za pośrednictwem posłańca.

4.1.W zakresie oświadczeń i dokumentów, dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną, Zamawiający dopuszcza ich przesłanie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/lnformacje", a następnie niezwłoczne potwierdzenie formą pisemną na adres Zamawiającego.

4.2.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem postępowania określonym w SIWZ.

5.Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, według instrukcji opisanej w pkt 7.5 - 7.6.

6.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta) na Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie https://umlub.eb2b.com.pl, pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions, oraz uznaje go za wiążący.

Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą, tj. procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, na warunkach podobnych do zamówienia podstawowego, w zakresie nie przekraczającym 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości: 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy i 00/100 PLN)

Szacunkowa wartość zamówienia w pkt. II.2.6) została podana bez zamówień,o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
nd
nd
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2.Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”.

3.Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5”.

4.Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018