Obras - 446914-2018

13/10/2018    S198    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Szczytno: Trabajos de construcción

2018/S 198-446914

Anuncio de licitación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1
Szczytno
12-100
Polonia
Persona de contacto: Gmina Miejska Szczytno; 12-100 Szczytno; ul. Sienkiewicza 1
Teléfono: +48 896247224
Correo electrónico: krystyna.lis@um.szczytno.pl
Fax: +48 896247201
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.um.szczytno.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.um.szczytno.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa i wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie

II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Budowa i wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie. Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych, wykonanie, montaż i wyposażenie wystaw, wraz z robotami przygotowawczymi.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część I - Roboty budowlane

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45210000
45231300
45231400
45233000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

12-100 Szczytno, ul. Solidarności, działki 10/42, 27, 218, 232/1, 333/2, 333/1, 217/2, 29

II.2.4)Descripción del contrato:

1. budynku Centrum Nauki InnoPolice,

2. Instalacji wewnętrznych:

1) Instalacji sanitarnych wewnętrznych:

a) wodociągowej,

b) kanalizacji sanitarnej,

c) kanalizacji deszczowej,

d) centralnego ogrzewania

e) ciepła technologicznego,

f) chłodu,

2) wentylacji,

3) elektrycznej,

4) elektrycznej i oświetleniowej ekspozycji stałej, oraz Miasteczka Ruchu Drogowego (MRD)

5) nisko prądowych,

6) automatyki i systemu BMS,

7) okablowania strukturalnego LAN na potrzeby ekspozycji stałej, oraz MRD,

3. Robót zewnętrznych:

1) dróg, placów, chodników i parkingów,

2) przyłączy wodociągowych,

3) przyłączy kanalizacji sanitarnej

4) przyłączy kanalizacji deszczowej,

5) stacji transformatorowej abonenckiej

6) przyłączy elektrycznych s.n.:

Od stacji transformatorowej Kotłownia przy ul. Solidarności do stacji transformatorowej abonenckiej i od stacji transformatorowej abonenckiej do budynku Centrum Nauki InnoPolice

7) oświetlenia terenu,

8) sieci światłowodowej,

9) ukształtowanie terenu w granicach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu,

10) zieleni,

11) zbiornika retencyjnego,

12) rozbiórki istniejącego budynku garażowego.

Szczegółowy zakres robót określa n/w dokumentacja projektowa wykonawcza:

1) branża budowlana architektura i konstrukcja,

2) branża drogowa,

3) branża elektryczna:

a) instalacje elektryczne wewnętrzne

b) instalacje elektryczne i oświetleniowe ekspozycji stałej, oraz Miasteczka Ruchu Drogowego (MRD)

c) stacja trafo i oświetlenie zewnętrzne,

d) przyłącze kablowe,

4) branża sanitarna:

a) instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o, c.t, chłodu, wentylacji, kanalizacji deszczowej,

b) przyłącza wod-kan, kanalizacji deszczowej,

5) instalacje nisko prądowe,

6) instalacja automatyki i systemu BMS,

7) instalacja okablowania strukturalnego LAN na potrzeby ekspozycji stałej, oraz MRD,

8) zieleni,

9) rozbiórki istniejącego budynku garażowego.

9) STWiOR

10) przedmiary robót (służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia stanowią materiał pomocniczy dla Wykonawcy nie są podstawą do wyliczenia ceny)

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1 100 000 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy zł)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i rękojmi / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/08/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa wstępna 7/2016 - osi IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna - poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zmówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.14)Información adicional

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zmówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część II – Strefa Miasteczka Ruchu Drogowego (MRD)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72212000
32322000
51110000
48000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

12-100 Szczytno, ul. Solidarności, 10/42, 27, 218, 232/1, 333/2, 333/1, 217/2, 29

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Strefy ruchu

2. Organizacji ruchu

3. Oświetlenia sygnalizacyjnego

4. Elementów zabudowy

5. Wypożyczalni samochodów

6. Dyspozytorni

7. Strefa symulatorów

8. Plac zabaw

9. Infokioski

10. Infografiki

11. Urządzenie placu pozoracji

12. Rozwiązania dla osób z dysfunkcją wzroku

13. Dostawa samochodów

Szczegółowy zakres robót określa n/w dokumentacja projektowa wykonawcza:

1. Projekt wykonawczy Strefa Miasteczka Ruchu Drogowego

2. STWiOR

3. Przedmiary robót (służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia stanowią materiał pomocniczy dla Wykonawcy nie są podstawą do wyliczenia ceny)

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 60 000 PLN (słownie sześćdziesiąt tysięcy zł)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja i rękojmia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/08/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa wstępna 7/2016 - osi IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna - poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zmówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.14)Información adicional

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zmówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część III – Strefy ekspozycji

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72212000
32322000
51110000
48000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

12-100 Szczytno, ul. Solidarności, 10/42, 27, 218, 232/1, 333/2, 333/1, 217/2, 29

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Strefa powitalna

2. Strefa bezpieczeństwa terytorialnego

3. Strefa obronności

4. Strefa dlaczego

5. Strefa policji

6. Strefa ratownictwa medycznego

7. Strefa straży pożarnej

8. Audioprzewodnik

9. Tor prowadzący dla osób z dysfunkcją wzroku

10. Plansze tyflograficzne

Szczegółowy zakres robót określa n/w dokumentacja projektowa wykonawcza:

1.Dokumentacja wykonawcza stref

2. STWiOR

3. Przedmiary robót (służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia stanowią materiał pomocniczy dla Wykonawcy nie są podstawą do wyliczenia ceny)

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 200 000 PLN (słownie dwieście tysięcy zł)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja i rękojmia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/08/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa wstępna 7/2016 - osi IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna - poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zmówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.14)Información adicional

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zmówienia, nie zostały mu przyznane

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część IV – Wirtualna strzelnica

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000
35210000
35310000
72212000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

12-100 Szczytno, ul. Solidarności, 10/42, 27, 218, 232/1, 333/2, 333/1, 217/2, 29

II.2.4)Descripción del contrato:

Strzelnica wirtualna składająca się z trzech odrębnych stanowisk każde dla trzech osób, wraz z dostawą replik broni.

Szczegółowy zakres robót określa n/w dokumentacja projektowa wykonawcza:

1.Dokumentacja wykonawcza techniki scenicznej w sali audytoryjnej

2.STWiOR

3.Przedmiary robót (służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia stanowią materiał pomocniczy dla Wykonawcy nie są podstawą do wyliczenia ceny)

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja i rękojmia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/08/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa wstępna 7/2016 - osi IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna - poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zmówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.14)Información adicional

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zmówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część V – Dostawa i montaż techniki scenicznej w sali audytoryjnej

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000
31000000
32340000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

12-100 Szczytno, ul. Solidarności, 10/42, 27, 218, 232/1, 333/2, 333/1, 217/2, 29

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Mechanika górna – (sztankiety, mosty)

2. Nagłośnienie sceniczne

3. Oświetlenie sceniczne

Szczegółowy zakres robót określa n/w dokumentacja projektowa wykonawcza:

1.Dokumentacja wykonawcza techniki scenicznej w sali audytoryjnej

2.STWiOR

3.Przedmiary robót (służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia stanowią materiał pomocniczy dla Wykonawcy nie są podstawą do wyliczenia ceny)

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy zł)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja i rękojmia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/08/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa wstępna 7/2016 - osi IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna - poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zmówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.14)Información adicional

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zmówienia, nie zostały mu przyznane.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. (dotyczy wszystkich części zamówienia)

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/11/2018
Hora local: 10:15
Lugar:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, w Biurze Obsługi Interesanta pok. 1 (parter główne wejście do budynku) 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok 136 w dniu 28.11.2018 r. o godz. 10.15.

Otwarcie ofert jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Podstawy wykluczenia

— O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania

— Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:

— Wykonawców o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

— Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia- ze względu na ograniczoną liczbę znaków przedmiotowe zapisy znajdują się w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 7

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwołaczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwołaczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.2 SIWZ i 18.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem, albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią, przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 roku – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoczesne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwołaczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018