Fournitures - 4470-2021

Submission deadline has been amended by:  86093-2021

Ongereviseerde computervertaling

08/01/2021    S5

Frankrijk-Nantes: Machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen

2021/S 005-004470

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université de Nantes
Nationaal identificatienummer: 194409843
Postadres: 1 quai de Tourville, BP 13522
Plaats: Nantes Cedex 1
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44035
Land: Frankrijk
E-mail: achatpublic@univ-nantes.fr
Telefoon: +33 240998491
Fax: +33 240998496
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.univ-nantes.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=688959&orgAcronyme=f2h
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Éducation, formation, recherche

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verwerving van een testpilot voor tangentiële microfiltratie/ultrafiltratie membraanfiltratie (MF/UF)

Referentienummer: 20053PAF
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42912000 Machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het GEPEA-laboratorium wil investeren in de levering van een membraansplitse-/zuiveringstechnologie van microalgenbiomassametabolieten die zullen worden gebruikt om biomassa te exploiteren die is verkregen aan het einde van de productiefasen van de raceway en/of fotobireactor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Voornaamste plaats van uitvoering:

Universiteit van Nantes. Platform R & D Algosolis, Route des Infirmières — Gavy, 44602 Saint-Nazaire Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verwerving van een testpilot voor tangentiële microfiltratie/ultrafiltratie membraanfiltratie (MF/UF).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie, installation, maintenance, SAV / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 5
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Facultatieve varianten op initiatief van de aanbestedende dienst die eventuele aanvullende diensten (ESP) vormen:

— Optionele variant nr. 1: aanwezigheid van een onafhankelijk diafiltratiecircuit met aanwezigheid van een tank en een speciale pomp;

— Optionele variant nr. 2: een automatisch temperatuurregelsysteem;

— Optionele variant nr. 3: een schoonmaaksysteem, bestaande uit de levering van twee extra vaten van ongeveer dertig liter voor zuuroplossingen en basisoplossingen die zijn aangesloten op het circuit van de installatie om ervoor te zorgen dat ze worden gereinigd;

— Optionele variant nr. 4: de voortgezette opleiding in het gebruik van de apparatuur (bewaking in bedrijf, instellingen, schoonmaken) vindt plaats ter plaatse (zie leveringsadres), voor maximaal één dag en voor maximaal vijf gebruikers. Deze opleiding moet zo spoedig mogelijk worden voltooid, met een maximumtermijn van één (1) maanden na het begin van de prestatietests en de prestatietests.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFRO — CPER IG Probe.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Deze raadpleging omvat een facultatieve variant op initiatief van de aanbestedende dienst met betrekking tot het voorstel voor de eenheid en membraandozen met een materiaal dat bestand is tegen corrosie (Duplex staal enz.). Aanvragers die willen antwoorden, moeten een voorstel indienen dat gekwantificeerd en duidelijk geïdentificeerd is in het technische geheugen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/02/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/02/2021
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île-Gloriette, BP 24111
Plaats: Nantes Cedex
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Telefoon: +33 240994600
Fax: +33 240994658
Internetadres: http://nantes.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) des Pays de La Loire
Postadres: 22 mail Pablo Picasso
Plaats: Nantes
Postcode: 44000
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île-Gloriette, BP 24111
Plaats: Nantes Cedex
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Telefoon: +33 240994600
Fax: +33 240994658
Internetadres: http://nantes.tribunal-administratif.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/01/2021