Diensten - 447015-2020

Submission deadline has been amended by:  491177-2020
23/09/2020    S185

Polen-Zduńska Wola: Bankdiensten

2020/S 185-447015

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Zduńska Wola
Postadres: ul. Złotnickiego 12
Plaats: Zduńska Wola
NUTS-code: PL714 Sieradzki
Postcode: 98-220
Land: Polen
Contactpersoon: Marcin Alberczak, Tomasz Witaszczyk
E-mail: zp@zdunskawola.pl
Telefoon: +48 438250229
Fax: +48 438250202
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zdunskawola.pl
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/proceedings
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli
Postadres: ul. Łaska 12
Plaats: Zduńska Wola
NUTS-code: PL714 Sieradzki
Postcode: 98-220
Land: Polen
Contactpersoon: Paweł Perdek
E-mail: sekretariat@mdk-zdunskawola.pl
Telefoon: +48 438232592
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mdk-zdunskawola.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
Postadres: ul. St. Prawdzic Złotnickiego 7
Plaats: Zduńska Wola
NUTS-code: PL714 Sieradzki
Postcode: 98-220
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Polkowski
E-mail: kancelaria@muzeumzdunskawola.pl
Telefoon: +48 438234843
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zdunskawola.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego
Postadres: ul. Łaska 12
Plaats: Zduńska Wola
NUTS-code: PL714 Sieradzki
Postcode: 98-220
Land: Polen
Contactpersoon: Lidia Reflandowska-Jagielska
E-mail: sekretariat@bibliotekazdwola.pl
Telefoon: +48 438233062
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://bibliotekazdwola.pl/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/proceedings
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/proceedings
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/proceedings
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Zduńska Wola i instytucji kultury w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz zaciągnięcie przez miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2021–2022

Referentienummer: FB.271.2.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66110000 Bankdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Zduńska Wola i instytucji kultury w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz zaciągnięcie przez miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2021–2022.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66113000 Kredietverlening
66112000 Depositozaken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL714 Sieradzki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren miasta Zduńska Wola.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie obejmuje:

1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych;

2) realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych;

3) realizowanie wszystkich wpłat na rachunki Zamawiającego i wypłat z tych rachunków;

4) udostępnienie, w tym instalacja i reinstalacja oprogramowania do bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego i jego serwisowanie;

5) świadczenie usługi bankowości elektronicznej;

6) generowanie i udostępnienie wyciągów bankowych;

7) wydawanie i obsługę kart płatniczych;

8) umożliwienie dokonywania płatności za pomocą terminali POS przez kontrahentów Zamawiającego na rachunki Zamawiającego, w tym udostępnienie, instalacja i serwisowanie terminali POS oraz obsługa transakcji dokonywanych za ich pomocą kartami wydanymi w ramach międzynarodowych systemów płatniczych;

9) udzielanie (w każdym roku obowiązywania umowy) kredytu w rachunku bieżącym budżetu miasta;

10) przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie użytkowania bankowości elektronicznej i terminali oraz udzielanie im wsparcia telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną, co najmniej w godzinach pracy jednostek;

11) zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego przez doradców bankowych ustanowionych dla Zamawiającego;

12) wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy;

13) informowanie Zamawiającego telefonicznie oraz mailowo o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych Zamawiającego, przed realizacją zajęcia;

14) udzielanie wszelkich informacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;

15) pozostałe czynności bankowe.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Op) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 poz. 2357 z późn. zm.) oraz realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia;

3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt I.2 zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli każdy z Wykonawców oddzielnie spełni warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny na dzień składania ofert dokument jednolity europejski dokument zamówienia (zwanym dalej: jednolity dokument JEDZ). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie (https://espd.uzp.gov.pl/)

Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa części IV formularza JEDZ, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w pkt II.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, o których mowa w pkt II.1. Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII SIWZ.

4. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, o których mowa w pkt II.1.

Cd. III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda: zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe;

2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt II.5:

1) ppkt 2 lit. a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) ppkt 2 lit. d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt II.6 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.

Cd. poniżej.

Eventuele minimumeisen:

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt II.1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny, ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia opisanych w SIWZ.

3. Warunki realizacji umów, dopuszczalne zmiany umów oraz określenie warunków zmian, zostały zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ.

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z rozdziałem III pkt 9 SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 5, pokój 503.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użyciu portalu (https://platformazakupowa.pl)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Trzeci kwartał 2022 roku.

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

Zamówienia polegać będą na powtórzeniu usług objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamówienia te będą mogły zostać udzielone, gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub zajdzie potrzeba ich wykonania. Ponadto, zamówienia te będą mogły zostać udzielone po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie zamówienia. Zamówienia te będą udzielane z zastosowaniem istotnych postanowień umowy obowiązujących zamówieniu podstawowym. Termin wykonania zamówienia nie więcej niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie obsługi rachunków bankowych w trakcie realizacji zamówienia, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/09/2020