Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 447033-2020

23/09/2020    S185

België-Hasselt: Behandeling van verontreinigde grond

2020/S 185-447033

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: Bruno Verwimp
E-mail: regio.oost@vlaamsewaterweg.be
Telefoon: +32 11298468
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387010
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387010
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-ARO-18-1112-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: openbare werken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verhogen Bruggen Albertkanaal: aanstelling TOP voor de behandeling of verbetering van verontreinigde gronden.

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ARO-18-1112-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90522300 Behandeling van verontreinigde grond
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In mei 2017 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het project ‘Herbouwen van brug Merksem – Theunisbrug & Herinrichting Minister Delbekelaan m.i.v. het kruispunt met Frans de l’Arbrelaan’, volgens bestek nr. WBK-BB1060.

De opdrachtnemer van deze werken is de THV Artes Roegiers nv - Stadsbader nv - Taveirne nv, Burchtstraat 89 te 9150 Kruibeke. In het vervolg van het bestek wordt naar deze aannemer verwezen als ‘de opdrachtnemer hoofdproject.’

Volgens de resultaten van het technisch verslag zal er bij de uitvoering van de werken ten laste van De Vlaamse Waterweg nv een belangrijke hoeveelheid vervuilde grond vrijkomen die moet verwerkt worden. Voor een deel van deze vervuilde gronden is in de aanbestedingsdocumenten van het bestek nr. WBK-BB- 1060 opgenomen dat de opdrachtnemer enkel moet instaan voor het selectief uitgraven en het afvoeren per schip naar een TOP. Deze ‘speciale’ regeling is van toepassing op de gronden die vrijkomen bij de afgraving van de bestaande aanloophellingen naar de brug en bij de verbreding van het Albertkanaal. Meer specifiek betreft het:

— uitgravingszone 1: talud linkeroever Diepte (m-mv): 0,00 - 1,00 m Code 000,

— uitgravingszone 2: talud rechteroever Diepte (m-mv): 0,00 - 1,00 m Code 000,

— uitgravingszone 4: verbreding kanaal + Schijnpoortweg Diepte (m-mv): 0,00 - 4,00 m Code 929.

Met betrekking tot deze gronden is in de aanbestedingsdocumenten voorzien dat:

— de opdrachtnemer hoofdproject instaat voor het afzonderlijk af- en uitgraven van de vervuilde gronden,

— de hiervoor vermelde gronden afkomstig van de kanaalverbreding en de brugopritten per schip moeten worden afgevoerd naar een locatie langs een bevaarbare waterweg op maximaal 100 km afstand (vogelvlucht) van de werf,

— de maximale afvoer 3 000 ton per dag bedraagt,

— het tijdig lossen van de schepen dient uitgevoerd door en ten laste is van de opdrachtnemer dienstenopdracht,

— het verder afvoeren van de gronden naar een TOP/GRC, de verwerking en behandeling ten laste is van de opdrachtnemer dienstenopdracht,

— de opdrachtnemer dienstenopdracht gemachtigd is om een vertegenwoordiger aan te stellen om namens de TOP/GRC toezicht uit te oefenen op de werkzaamheden.

Onderhavige dienstenopdracht behelst in hoofdzaak de uitvoering van de werkzaamheden welke hiervoor vermeld zijn als uit te voeren door de opdrachtnemer, nl.

— het tijdig lossen van de schepen met vervuilde gronden. Na het lossen van de schepen zijn de gronden de volle eigendom van de opdrachtnemer,

— het verder afvoeren van de gronden naar een TOP of GRC,

— de verwerking van de gronden en alle noodzakelijke behandelingen voor het reinigen van de gronden,

— het storten van de gronden als reiniging niet mogelijk is.

De opdracht is opgedeeld in een vast en een voorwaardelijk gedeelte.

De gronden van het vast gedeelte komen van opwaarts de Theunisbrug.

De gronden van het voorwaardelijk gedeelte komen van afwaarts de Theunisbrug.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92522000 Monumentenzorgdiensten
90522400 Reiniging en behandeling van grond
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Antwerpen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In mei 2017 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het project ‘Herbouwen van brug Merksem – Theunisbrug & Herinrichting Minister Delbekelaan m.i.v. het kruispunt met Frans de l’Arbrelaan’, volgens bestek nr. WBK-BB1060.

De opdrachtnemer van deze werken is de THV Artes Roegiers nv - Stadsbader nv - Taveirne nv, Burchtstraat 89 te 9150 Kruibeke. In het vervolg van het bestek wordt naar deze aannemer verwezen als ‘de opdrachtnemer hoofdproject.’

Volgens de resultaten van het technisch verslag zal er bij de uitvoering van de werken ten laste van De Vlaamse Waterweg nv een belangrijke hoeveelheid vervuilde grond vrijkomen die moet verwerkt worden. Voor een deel van deze vervuilde gronden is in de aanbestedingsdocumenten van het bestek nr. WBK-BB- 1060 opgenomen dat de opdrachtnemer enkel moet instaan voor het selectief uitgraven en het afvoeren per schip naar een TOP. Deze ‘speciale’ regeling is van toepassing op de gronden die vrijkomen bij de afgraving van de bestaande aanloophellingen naar de brug en bij de verbreding van het Albertkanaal. Meer specifiek betreft het:

— uitgravingszone 1: talud linkeroever Diepte (m-mv): 0,00 - 1,00 m Code 000,

— uitgravingszone 2: talud rechteroever Diepte (m-mv): 0,00 - 1,00 m Code 000,

— uitgravingszone 4: verbreding kanaal + Schijnpoortweg Diepte (m-mv): 0,00 - 4,00 m Code 929.

Met betrekking tot deze gronden is in de aanbestedingsdocumenten voorzien dat:

— de opdrachtnemer hoofdproject instaat voor het afzonderlijk af- en uitgraven van de vervuilde gronden,

— de hiervoor vermelde gronden afkomstig van de kanaalverbreding en de brugopritten per schip moeten worden afgevoerd naar een locatie langs een bevaarbare waterweg op maximaal 100 km afstand (vogelvlucht) van de werf,

— de maximale afvoer 3.000 ton per dag bedraagt,

— het tijdig lossen van de schepen dient uitgevoerd door en ten laste is van de opdrachtnemer dienstenopdracht,

— het verder afvoeren van de gronden naar een TOP/GRC, de verwerking en behandeling ten laste is van de opdrachtnemer dienstenopdracht,

— de opdrachtnemer dienstenopdracht gemachtigd is om een vertegenwoordiger aan te stellen om namens de TOP/GRC toezicht uit te oefenen op de werkzaamheden.

Onderhavige dienstenopdracht behelst in hoofdzaak de uitvoering van de werkzaamheden welke hiervoor vermeld zijn als uit te voeren door de opdrachtnemer, nl.

— het tijdig lossen van de schepen met vervuilde gronden. Na het lossen van de schepen zijn de gronden de volle eigendom van de opdrachtnemer,

— het verder afvoeren van de gronden naar een TOP of GRC,

— de verwerking van de gronden en alle noodzakelijke behandelingen voor het reinigen van de gronden,

— het storten van de gronden als reiniging niet mogelijk is.

De opdracht is opgedeeld in een vast en een voorwaardelijk gedeelte.

De gronden van het vast gedeelte komen van opwaarts de Theunisbrug.

De gronden van het voorwaardelijk gedeelte komen van afwaarts de Theunisbrug.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Art. 68-69 Uitsluitingsgronden

1. Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking.

De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016.

Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA (Zie onderstaand art. 73 voor meer informatie over het UEA).

Art. 73 Uniform Europees aanbestedingsdocument

Ingeval van een opdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking legt de inschrijver een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.

De inschrijver moet tevens:

— een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van ondernemingen die optreedt als inschrijver, en voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet,

— in geval de inschrijver een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer aan de combinatie zal optreden als vertegenwoordiger naar de aanbestedende overheid toe, in deel II.B van het UEA.

De aanbestedende overheid kan de inschrijvers tijdens de procedure te allen tijde verzoeken de vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.

Art. 73, §4 Administratieve vereenvoudiging

De aanbestedende overheid vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de volgende documenten op:

1. attest inzake sociale zekerheid;

2. attest niet-faillissement;

3. fiscaal attest inzake directe belastingen en btw.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende documenten:

1. een lijst van minimum drie gelijkaardige diensten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht en waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise moet blijken, met vermelding van het bedrag, de datum van uitvoering en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij bij ontstentenis daarvan of in het geval van diensten voor particulieren, door een verklaring van de inschrijver zelf;

2. een bewijs van erkenning afgeleverd door de Vlaamse Minister van Leefmilieu als centrum voor grondreiniging voor uitgegraven bodem;

3. een bewijs van erkenning door de Vlaamse Minister van Leefmilieu als tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem;

4. een bewijs dat de opdrachtnemer, verwijzend naar de technische eisen van het bestek, voldoende opslag- en verwerkingscapaciteit, expliciet bestemd voor de grondstromen aangeleverd in opdracht van de aanbestedende overheid, kan vrijmaken. De aanvoer per gedeelte zal in de orde van 50 000 ton liggen, aangevoerd aan een snelheid van 3.000 ton per werkdag.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/04/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Hasselt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De uitvoeringstermijn bedraagt:

1. vast gedeelte: 155 kalenderdagen;

2. voorwaardelijk gedeelte: 155 kalenderdagen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/09/2020