Supplies - 447051-2022

16/08/2022    S156

Poland-Katowice: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2022/S 156-447051

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Główny Instytut Górnictwa
National registration number: PL-634-012-60-16
Postal address: Plac Gwarków 1
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-166
Country: Poland
Contact person: Piotr Hachuła
E-mail: phachula@gig.eu
Telephone: +48 322592647
Fax: +48 322585997
Internet address(es):
Main address: www.gig.eu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Nauka

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa.

Reference number: FT-2022/08/02
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla 3 punktów odbioru energii należących do Głównego Instytutu Górnictwa przez okres 12 miesięcy po przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy

2. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej wraz z danymi technicznymi przedstawiono w Tabeli nr 1.

3. Energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

4. Szacunkowa ilość dostarczonej energii elektrycznej w okresie dostawy wynosi 5 001 MWh, w tym:

- energia w szczycie przedpołudniowym w taryfie B23: 1 493 MWh

- energia w szczycie popołudniowym w taryfie B23: 503 MWh

- energia w pozostałych godzinach doby w taryfie B23: 3005 MWh

5. Szacunkowe ilości dostarczonej energii elektrycznej są wartościami służącymi do obliczenia ceny oferty i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii w podanych ilościach.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla 3 punktów odbioru energii należących do Głównego Instytutu Górnictwa przez okres 12 miesięcy po przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy.

2. Energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

3. Szacunkowa ilość dostarczonej energii elektrycznej w okresie dostawy wynosi 5 001 MWh, w tym:

- energia w szczycie przedpołudniowym w taryfie B23: 1493 MWh

- energia w szczycie popołudniowym w taryfie B23: 503 MWh

- energia w pozostałych godzinach doby w taryfie B23: 3005 MWh

4. Szacunkowe ilości dostarczonej energii elektrycznej są wartościami służącymi do obliczenia ceny oferty i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii w podanych ilościach, a faktyczna ilość dostarczonej energii będzie wynikała z zapotrzebowania Zamawiającego. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie.

5. Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru maksymalnie wynosi 1790 kW.

6. Sprzedawca zwany dalej Wykonawcą ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) zmianę sprzedawcy energii. W przypadku realizacji zgłoszenia zmiany sprzedawcy energii poprzez platformę internetową Zamawiający informuje, że będzie honorował wydruk zgłoszenia ze strony Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

7. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany podatku akcyzowego.

Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany podatku VAT na następujących zasadach: Cena brutto może ulec zmianie w sytuacji wejścia w życie zmian powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku obowiązująca pozostaje cena netto powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.

8. Punkty odbioru są dostosowane do zasady TPA.

Zasada TPA (z ang. Third Party Access), czyli zasada dostępu stron trzecich do sieci oznacza możliwość korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii w celu dostarczenia energii kupionej przez niego u dowolnego sprzedawcy. Lokalny dostawca zobowiązany jest do przesyłu energii kupionej przez znajdującego się na jego obszarze klienta.

9. Dostawa energii elektrycznej do poszczególnych punktów odbioru odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, którego znajdują się punkty odbioru energii elektrycznej. Zamawiający informuje, że punkty odbioru energii znajdują się na obszarze operatora Tauron Dystrybucja S.A. Umowa z tym Wykonawcą zawarta jest na czas nieokreślony.

10. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi aktualną (ważną) Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 zł.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi dokumenty, potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000 zł.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie:

- minimum dwie dostawy energii elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 6 000 000 złotych brutto każda.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

- Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru

- Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu odbioru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:

a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,

b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.

- Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, będzie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji. Informacja taka jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy w stosunku do danego punktu odbioru z dniem rozwiązania umowy Zamawiającego z OSD.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/09/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/09/2022
Local time: 12:15
Place:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek B pokój 11

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

sierpień 2023

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 p.z.p.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wymagania dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. W przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;

2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium łub wniesie w sposób nieprawidłowy łub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/08/2022