Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Radovi - 447059-2019

24/09/2019    S184

Hrvatska-Koprivnica: Građevinski radovi na postrojenjima za reciklažu

2019/S 184-447059

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 62112914641
Poštanska adresa: Zrinski trg 1/I
Mjesto: Koprivnica
NUTS kod: HR045 Koprivničko-križevačka županija
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Potroško Kovačić
E-pošta: marija.potrosko@koprivnica.hr
Telefon: +385 48279531
Telefaks: +385 48279543
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.koprivnica.hr
Adresa profila kupca: www.koprivnica.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Herešin

Referentni broj: 18/19 JN-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45213270 Građevinski radovi na postrojenjima za reciklažu
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Građevinski radovi obuhvaćaju izgradnju asfaltiranih površina reciklažnog dvorišta, izgradnju armirano betonske površine za smještaj većih (rolo) kontejnera, montažu objekta za zaposlene, i ostale radove. Oprema za reciklažno dvorište obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju većih (rolo) kontejnera, spremnika za otpadna ulja, motorna ulja, kontejnera za problematični otpad iz domaćinstva, onečišćenu ambalažu, stare akumulatore, baterije, otpadne tonere, fluorescentne cijevi i štedne žarulje, police za otapala, kiseline i lužine i ostalu opremu.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 3 121 151.77 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izvođenje radova izgradnje reciklažnog dvorišta Herešin

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45213270 Građevinski radovi na postrojenjima za reciklažu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR045 Koprivničko-križevačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Naselje Herešin, dio k.č.br. 39/2 i 40, k.o. Herešin.

II.2.4)Opis nabave:

Građevinski radovi obuhvaćaju izgradnju asfaltiranih površina reciklažnog dvorišta, izgradnju armirano betonske površine za smještaj većih (rolo) kontejnera, montažu objekta za zaposlene, izgradnju nadstrešnice, montažu kolne (cestovne) vage, izgradnju ograde oko reciklažnog dvorišta, izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa separatorom ulja i masti, izvođenje elektrotehničkih radova i sustava javne rasvjete te uređenje zelenih površina.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka za izvođenje radova / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: Cijena ponude: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Herešin provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Projekt će se pr

II.2.14)Dodatni podaci

Navedeno u dokumentaciji o nabavi i troškovniku.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Oprema i opremanje reciklažnog dvorišta Herešin

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
42914000 Oprema za reciklažu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR045 Koprivničko-križevačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Naselje Herešin, dio k.č.br. 39/2 i 40, k.o. Herešin.

II.2.4)Opis nabave:

Oprema za reciklažno dvorište obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju većih (rolo) kontejnera, spremnika za otpadna ulja, motorna ulja, kontejnera za problematični otpad iz domaćinstva, onečišćenu ambalažu, stare akumulatore, baterije, otpadne tonere, fluorescentne cijevi i štedne žarulje, police za otapala, kiseline i lužine, police za pesticide, boje, ljepila i smole, ormar za skladištenje kemikalija, nabavu, dobavu i ugradnju ploča s nazivom otpada i ključnim brojem otpada, ploča na ulazu s natpisom, viličar za manipulaciju kontejnera, ručni paletni viličar, poluautomatska preša balirka s transporterom, univerzalna drobilica, vatrogasni aparati te sustav video nadzora.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka za opremu / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: Cijena ponude 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Herešin provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Projekt će se pr

II.2.14)Dodatni podaci

Navedeno u dokumentaciji za nabavu

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 092-221181
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
30/08/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Komfort d.o.o
Nacionalni registracijski broj: 34181025176
Poštanska adresa: Zagrebačka avenija 92
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kucelj20@gmail.com
Telefon: +385 48280600
Telefaks: +385 48280601
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 962 189.45 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 650 101.77 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
03/09/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Tehnix d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 78013846555
Poštanska adresa: Ulica Braće Radića 35
Mjesto: Donji Kraljevec
NUTS kod: HR046 Međimurska županija
Poštanski broj: 40320
Država: Hrvatska
E-pošta: tehnix@tehnix.com
Telefon: +385 40650100
Telefaks: +385 40650108
Internetska adresa: www.tehnix.com
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 668 192.42 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 471 050.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Navedeno u dokumentaciji o nabavi.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu. Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Služba ureda gradonačelnika
Poštanska adresa: Zrinski trg 1
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: marija.potrosko@koprivnica.hr
Telefon: +385 48279531
Telefaks: +385 48279543
Internetska adresa: www.koprivnica.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/09/2019