Suministros - 447210-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Szczecin: Gas natural

2018/S 198-447210

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
Szczecin
70-540
Polonia
Persona de contacto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin, pok. 303
Teléfono: +48 914467168
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Fax: +48 914467185
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.przetargi.wzp.pl

I.1)Nombre y direcciones
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
ul. Korsarzy 34
Szczecin
70-540
Polonia
Persona de contacto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin, pok. 303
Teléfono: +48 914467168
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Fax: +48 914467185
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.przetargi.wzp.pl

I.1)Nombre y direcciones
Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27
Szczecin
70-561
Polonia
Persona de contacto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin, pok. 303
Teléfono: +48 914467168
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Fax: +48 914467185
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.przetargi.wzp.pl

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje"
ul. Mączna 4
Szczecin
70-780
Polonia
Persona de contacto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin, pok. 303
Teléfono: +48 914467168
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Fax: +48 914467185
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.przetargi.wzp.pl

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
ul. Mazowiecka 14
Szczecin
70-526
Polonia
Persona de contacto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin, pok. 303
Teléfono: +48 914467168
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Fax: +48 914467185
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.przetargi.wzp.pl

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
ul. Bolesława Śmiałego 33
Szczecin
71-347
Polonia
Persona de contacto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin, pok. 303
Teléfono: +48 914467168
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Fax: +48 914467185
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.przetargi.wzp.pl

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4
Szczecin
71-455
Polonia
Persona de contacto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin, pok. 303
Teléfono: +48 914467168
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Fax: +48 914467185
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.przetargi.wzp.pl

I.1)Nombre y direcciones
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałowska 22
Szczecin
71-730
Polonia
Persona de contacto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin, pok. 303
Teléfono: +48 914467168
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Fax: +48 914467185
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.przetargi.wzp.pl

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
ul. Niechorska 27
Gryfice
72-300
Polonia
Persona de contacto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin, pok. 303
Teléfono: +48 914467168
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Fax: +48 914467185
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.przetargi.wzp.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.wzp.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyzwolenia 105, pokój 303
Szczecin
71-421
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Tomczyk
Teléfono: +48 914467186
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Fax: +48 914467185
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wzp.pl

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dystrybucja paliwa gazowego na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego (umowa kompleksowa)

II.1.2)Código CPV principal
09123000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego (umowa kompleksowa)”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
65200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Głównym obszarem świadczenia usługi jest województwo zachodniopomorskie. Lista punktów poboru paliwa gazowego objętych zamówieniem znajduje się w załączniku nr 1 do umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w niżej wymienionych regulacjach prawnych: ustawa z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 775 ze zm.) zwana dalej „ustawą Prawo energetyczne" oraz Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16.5.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2018 poz. 1158) oraz Ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1114). Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy (MWh) 26.120,875. Ilość układów pomiarowych rozliczających paliwo gazowe: 39.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zastosowanie art. 24aa ustawy PZP oznacza, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl. Szczegółowe informacje nt. ochrony danych osobowych znajdują się w Rozdziale IIA SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/04/2019
Fin: 01/04/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium w następującej wysokości: 110 000,00 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe warunki, zasady oraz formy wniesienia wadium określone są w Rozdziale XIII SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj:

a) posiadają aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. poz. 755 ze zm.); oraz

Ba) w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej: posiadają aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.); lub

Bb) w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej: posiadają, obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. do dnia 1.4.2020 r., umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Zgodnie z powyższym opisem warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca powinien wykazać się spełnianiem: warunków opisanych w lit. a) oraz warunków opisanych w lit. ba) lub lit. bb)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki uczestnictwa zostaną spełnione jeżeli co najmniej jeden Wykonawca będzie spełniał warunek określony w Rozdz. V ust. 2 pkt. 1 lit. a oraz co najmniej jeden Wykonawca będzie spełniał warunek określony w Rozdz. V ust. 2 pkt. 1 lit. ba lub co najmniej jeden Wykonawca będzie spełniał warunek określony w Rozdz. V ust. 2 pkt. 1 lit. bb.

1)W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a)Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdz. V ust. 2 ust. 1 lit. a należy dołączyć aktualną koncesję wydaną przez Prezesa URE na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755), której okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia;

b) w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdz. V ust. 2 ust. 1 lit. ba należy dołączyć aktualną koncesję wydaną przez Prezesa URE na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755), której okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia; lub

c) w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdz. V ust. 2 ust. 1 lit. bb należy dołączyć obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, umowę generalną dystrybucji dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. albo złożyć oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. obowiązującej co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)nie podlega wykluczeniu;

b)spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ". JEDZ Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Podstawy wykluczenia:

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę (W) w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności z art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 PZP.

2.Dodatkowo zamawiający wykluczy W:

a) zgodnie z art. 24 ust 5 pkt. 1 PZP w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344).

b)zgodnie z art. 24 ust 5 pkt. 2 PZP który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy W w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c)zgodnie z art. 24 ust 5 pkt. 8 PZP który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że W dokonał płatności należnych podatków opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Na wezwanie w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia W składa:

a)informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 mc przed upływem terminu składania ofert;

b)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że W nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mc przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że W nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mc przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że W zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

e)oświadczenie W o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

f)oświadczenie W o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Realizacja umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje zmiany do umowy określone we wzorze umowy. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 036-078009
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 11:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy al. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin, pok. 301.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

12 miesięcy.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wykonawca zagraniczny

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) Rozdz. VII ust. 6 pkt 2 lit. a SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

b) w Rozdz. VII ust. 6 pkt. 2 lit. b - d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Ba) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Bb) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. Dokumenty, o których mowa w Rozdz. VII ust. 7 lit. a oraz Rozdz. VII ust. 7 lit bb SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 7 lit. ba, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. VII ust. 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się.

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdz. VII ust. 6 pkt. 2 lit. a SIWZ, składa dokument, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 7 lit. a SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis Rozdz. VII ust. 8 SIWZ stosuje się.

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy PZP.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz.1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018