Suministros - 447217-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Razgrad: Productos consumibles para diálisis renal

2018/S 198-447217

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sv. Ivan Rilski“ — Razgrad“ AD
116503980
ul. „Kosta Petrov“ No. 2
Razgrad
7200
Bulgaria
Persona de contacto: Plamena Nikolaeva — glavna med.sestra; d-r Plamen Stanev — nachalnik na OHD; Veselina Angelova — starsha med.sestra na OHD
Teléfono: +359 0879114201/+359 0886852074/+359 0877645062
Correo electrónico: mbal@bogytec.com
Fax: +359 084629765
Código NUTS: BG324

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mbal-razgrad.com

Dirección del perfil de comprador: http://www.mbal-razgrad.com/website/index.php/public-auctions/2014-11-07-18-15-31/99-00757-2018-0004

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.mbal-razgrad.com/website/index.php/public-auctions/2014-11-07-18-15-31/99-00757-2018-0004
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — „Разград“ АД“

II.1.2)Código CPV principal
33181520
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставки, за нуждите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград“ АД, на 24 вида медицински изделия за хемодиализно лечение — диализатори, кръвни линии, фистулни игли, катетри за временен съдов достъп, катетри за постоянен съдов достъп, апирогенни филтри, дезинфекционни разтвори и хемоперфузори, описани подробно в Техническа спецификация от документацията за поръчката, за срок от 24 месеца, въз основа на периодични заявки. Разпределени са в 24 обособени позиции, всяка от които за доставка на един вид артикул. Всеки участник може да представи оферта за една, повече или всички обособени позиции от поръчката. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 596 400.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв. м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация“

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Разград, ул. „Коста Петров“ № 2, „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград“ АД, Отделение по Хемодиализа.

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул — медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция — Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв. м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл. 1, т. 1 б. „г“ от Наредбата по чл. 30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ —Разград“ АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 200 броя. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 1000 броя. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 16 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 6400 броя. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 100 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 12800 броя. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 200 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,4 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация”

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,4 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 600 броя. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 11 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация”

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 1000 броя. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 18 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„ДИАЛИЗАТОР high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - ДИАЛИЗАТОР high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 400 броя. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 9 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„ДИАЛИЗАТОР high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - ДИАЛИЗАТОР high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 1200 броя. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 27 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„КРЪВНА ЛИНИЯ за възрастни /комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 мм”

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - КРЪВНА ЛИНИЯ за възрастни /комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 мм, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 16000 комплекта. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 64 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„ФИСТУЛНИ ИГЛИ - комплект артериална и венозна, 15G / 25мм”

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - ФИСТУЛНИ ИГЛИ - комплект артериална и венозна, 15G / 25мм, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 4000 комплекта. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„ФИСТУЛНИ ИГЛИ - комплект артериална и венозна, 16G / 25мм”

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция: ФИСТУЛНИ ИГЛИ - комплект артериална и венозна, 16G / 25мм, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 12000 комплекта. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 200.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„ФИСТУЛНИ ИГЛИ - комплект артериална и венозна, 17G / 25мм”

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция: ФИСТУЛНИ ИГЛИ - комплект артериална и венозна, 17G / 25мм, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 1000 комплекта. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„КАТЕТЪР за временен съдов достъп, двулуменен, за вена феморалис, с дължина 20-22 см”

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - КАТЕТЪР за временен съдов достъп, двулуменен, за вена феморалис, с дължина 20-22 см, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 60 комплекта. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„КАТЕТЪР за временен съдов достъп, двулуменен, за вена субклавия и югуларис, с дължина 15-18см”

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - КАТЕТЪР за временен съдов достъп, двулуменен, за вена субклавия и югуларис, с дължина 15-18см, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 120 комплекта. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 500.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп, двулуменен, 280 мм от върха до маншона”

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп, двулуменен, 280 мм от върха до маншона, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 40 комплекта. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 8 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп, двулуменен, 230 мм от върха до маншона”

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп, двулуменен, 230 мм от върха до маншона, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 40 комплекта. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 8 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп, двулуменен, 190 мм от върха до маншона”

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп, двулуменен, 190 мм от върха до маншона, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 40 комплекта. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 8 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„АПИРОГЕНЕН ФИЛТЪР на диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 B”

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - АПИРОГЕНЕН ФИЛТЪР на диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 B, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 40 броя. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 20 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„АПИРОГЕНЕН ФИЛТЪР на диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 S и 4008 S Classix”

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция -АПИРОГЕНЕН ФИЛТЪР на диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 S и 4008 S Classix, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 140 броя. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 70 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР за студена химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина”

Lote nº: 20
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР за студена химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 1000 литра. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 8 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР на хлорна основа”

Lote nº: 21
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР на хлорна основа, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 10 литра. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 100.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР за топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина”

Lote nº: 22
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР за топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 60 литра. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 600.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„ХЕМОПЕРФУЗОР за възрастни”

Lote nº: 23
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - ХЕМОПЕРФУЗОР за възрастни, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 6 броя. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 800.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„ХЕМОПЕРФУЗОР за деца”

Lote nº: 24
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, Отделение по хемодиализа

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция е за доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция - ХЕМОПЕРФУЗОР за деца, описано подробно в Техническата спецификация от документацията за поръчката и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки.

Прогнозното количество за доставка е 4 броя. Посоченото количество от изделието е ориентировъчно и прогнозно и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да го поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 200.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Участникът трябва да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), съгл. Закона за медицинските изделия (ЗМИ) или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, или документ, доказващ, че участникът е производител на съответните предложени за доставка медицински изделия, установен на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

Информацията за изпълнение на изискването се декларира от участника в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т. 1, като участникът посочва конкретни данни за притежаваното разрешение или друг документ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът да прилага система за управл. на кач., по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015/ с обхват, съотв. на предм. на поръчката или еквив. с-ма и мерки за осиг. на кач. в областта, попад. в обхвата на предмета на поръчката.

Сертиф. да е изд. от незав. лице, акред. по съотв. серия европ. станд.от ИА „Българска служба за акред-я“ или от друг нац. орган по акр., който е страна по Многостр. спораз. за взаимно признаване на Евр. орг-я за акредитация, за съотв. област или да отг. на изискв. за признаване, съгл. чл. 5а, ал. 2 от Закона за нац. акр. на органи за оценяване на съответствието или да е еквив. сертиф., изд. от орган, устан. в др. д-ва членка.

2. Медицинските изделия, предложени за доставка, да са сертиф. от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съотв. им с посоч. специф. или стандарти.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът да има въведена система за управл. на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015/ с обхват, съответен на предмета на поръчката или еквив. с-ма и мерки по осиг. на кач. в областта по предмета на поръч. Информация за изп. на изискв. се декл. от уч. в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Г, като се посочват конкр. данни за притежавания валиден сертификат за въвед. такава система от уч. или инф. за доказ. за прилаганите еквив. мерки за осиг. на кач.

2. Медицинските изделия, предложени за доставка, да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съотв. им с Директива 93/42/ЕИО на Съвета (или с Дир. 98/79/ЕИО на Съвета — когато е приложимо). Информация за изп. на изискв. се декларира от уч. в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В, т. 12.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Заплащането се изв. от възл по банк.път в срока на отл. плащ,течащ от дата на предст. на изд. фактура от изп-ля. Срок на отл. плащ е 60 к. дни. Фактура за дост. и приети от възл. стоки се изд. съгл. и въз осн на двустр. подписан приемо-пред. прот. и след предст. вс. необх. докум. за стоките. Ред и усл. по отч. и плащ. са в проекто-дог. Възл. изисква от опред. изп-л гаранция за изп. на дог. по всяка обос. поз. в р-ер 2 % от ст-стта на дог. без ДДС за съотв. поз. Гар. се предст. по избор — пар. сума, банк. гар-я или застраховка, обезпеч. изп. чрез покритие отг. на изп-ля. Гар. като пар. сума се внася на Възл.по IBAN: BG88 TTBB 9400 1519 0199 66, BIC: TTBBBG22 в СЖ Експресбанк. Банк. гар. за изп. — да е неотменима, безуслов., изд. от банка с лиценз от БНБ за б.д-ст в страната с точното наимен. и ун. № на поръч. и зад. за плащ. при първо писм. искане на възл. Застрах. — безусловна, неотмен. и възл., посочен като трето ползв. се лице. Срок на валидност — 2 мес. след срока за изп. на дог. Усл и срок за задърж., усв., освоб. на гар. са уред. проекто-дог.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 16:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Гр. Разград, ул. „Коста Петров“ № 2, „МБАЛ“ Св. Иван Рилски“ — Разград“ АД, Централен корпус, административна сграда, етаж 2, стая 5.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълном. представители, както и предст. на ср-вата за масово осведомяване. Действията на комисията ще се изв. в последователността по чл. 61 от ППЗОП. Съгл. чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на технич. и ценови предложения на участниците в процедурата ще се извърши преди провеждане на предвар. подбор на уч.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Право да участва в процедурата има лице, което отг.на усл. на чл.10 ал.1 от ЗОП и изискв. на Възложителя. Всички уч-ци в обединението са поотделно и солидарно отговорни за посоч. в офертата условия и изпълнението на договора. Когато обединението не е юридическо лице трябва да бъде опред.и посочен партньор, който да представлява обед. за целите на поръчката. Лице, което уч. в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг уч., не може да представя самостоятелно оферта. Едно ФЛ или ЮЛ може да уч. в процедурата само в едно обед-е или като подизп. само в една оферта. Свързани лица по пар.2 т.45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоят. уч. в процедурата. Всеки участник в процедурата може да ангажира за участие подизпълнител/и. Уч. поема изцяло отговорността за изп. на работите от подизпълн. Уч. може да се позовава на капацитета на трети лица, незав. от правната връзка между тях. От участие в процед. се отстранява уч.: 1/ за когото е налице обстоятелство от посочените в чл.54 ал.1 или чл.55 ал.1 т.1 от ЗОП; 2/ за когото са налице обстоятелствата по чл.3 т.8 от Закона за ик.и фин.отношения с дружествата, рег.в юрисдикции с преференц. дан. режим, контролираните от тях лица и техните действ.соб-ци, освен когато са налице усл. по чл. 4 от закона; 3/ за когото са налице обст. по чл.69 от ЗПКОНПИ; 4/ който е свързано лице с друг уч. в процедурата; 5/ на осн. по чл.107 т.1, 2 и 3 от ЗОП. В офертата, липсата на посоч.осн-я за отстран.по т.т.1, 2, 3 и 4 се декл. от уч.в еЕЕДОП, част ІІІ. Съгласно чл.104 ал.2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в процед.ще се извърши преди разгл.на докум.за личното състояние и критериите за подбор и провеждане на предв.подбор на уч-те. Отварянето, разгл. и оценяването на постъпилите оферти и класирането на уч.в процед. се изв. съгл. гл.Пета, раздели VII и VIII от ППЗОП, в последователността, предвидена в чл.61 от ППЗОП. Съдържание и представяне на офертите: В съотв. с чл.47 ал.10 от ППЗОП, всеки уч., независимо по колко обос.поз.участва, представя едно заявление за уч., съдържащо докум. по т.т.3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 от т.3-„Съдърж.на офертата” на раздел ІІІ-„Подготовка на офертата” от Изискв.и указ.за подг.на офертата и за уч. в процедурата от Докум.за поръчката. Ценовите предложения в офертата не се поставят в отделен плик, съгл.чл.47 ал.6 от ППЗОП във вр.с чл.104 ал.2 от ЗОП. Докум., съставляващи техническото предл. в офертата, се предст. комплектовани за всяка обос.поз.поотделно и се поставят в общата опаковка на офертата. Техн. предложение по всяка от обос.поз.от поръчката трябва да съдържа поотделно докум.-„Техническо предложение” за съотв.обос.позиция /по обр./, документ от посоч. в т.3.7, т.3.8 и т.3.9-мостри, от т.3-„Съдърж.на офертата” на раздел ІІІ от Изискв.и указ.за подг.на офертата и за уч в процед., както и документ за упълномощаване, ако е необх. Документът – „Ценово предложение” /по обр./се предст. за всяка обос.поз. поотделно и се пост. в общата опаковка на офертата.

Актуал.док., удостоверяващи липсата на осн.за отстран. от процед. и съответ. с крит.за подбор се предст.от уч., избран за изпълнител, преди скл.на договор.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалби се подават в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018