Suministros - 447247-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Pleszew: Equipamiento médico

2018/S 198-447247

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
"Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie" Sp. z o.o.
6080074563
ul. Poznańska 125a
Pleszew
63-300
Polonia
Persona de contacto: Andrzej Szablewski
Teléfono: +48 627420719
Correo electrónico: przetargi@szpitalpleszew.pl
Fax: +48 627420700-8
Código NUTS: PL416

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalpleszew.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.szpitalpleszew.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia do pracowni elektrofizjologii

II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis następującego wyposażenia do tworzonej pracowni elektrofizjologii:

1) System do badań elektrofizjologicznych

2) Generator ablacyjny

3) Pompa ablacyjna

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa systemu do badań elektrofizjologicznych z programowalnym stymulatorem serca

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL416
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pracownia elektrofizjologii

II.2.4)Descripción del contrato:

System do badań elektrofizjologicznych z programowalnym stymulatorem serca:

• Wzmacniacz elektrofizjologiczny,

• System wyposażony w oprogramowanie pozwalające na odbiór sygnałów, kontrolę parametrów ablacji, zapamiętywanie, przegląd i analizę danych,

• Jednostka sterująca,

• 2 monitory,

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Wybrane parametry techniczne / Ponderación: 34
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 6
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 20/12/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, w kwocie 5 000 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa generatora i pompy irygacyjnej do ablacji

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL416
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pracownia elektrofizjologii

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa generatora i pompy irygacyjnej do ablacji

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Wybrane parametry techniczne / Ponderación: 34
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 6
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 20/12/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, w kwocie 2 000 PLN

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projektem umowy

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 11:10
Lugar:

Sala konferencyjna w siedzibie Zamawiającego

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie wypełnionego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

3. W postępowaniu dokumenty składa się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) dokumentów wydanych przez producenta (producentów) lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, tj. np., opisów folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, instrukcji lub wyciągów z instrukcji, dokumentacji technicznej, oświadczeń – potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018