Suministros - 447248-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo relacionado con la informática

2018/S 198-447248

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
Warszawa
01-934
Polonia
Persona de contacto: Karolina Biela
Teléfono: +48 222299931
Correo electrónico: dzp@lpr.com.pl
Fax: +48 222299933
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.lpr.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.lpr.com.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa stanowisk komputerowych

Número de referencia: ZP/4/X/2018
II.1.2)Código CPV principal
30230000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowisk komputerowych w ilości:

Komputer przenośny – 8 szt.,

Monitor (23,5”) – 7 szt.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Dostawa przedmiotu umowy przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowisk komputerowych w ilości:

Komputer przenośny – 8 szt.,

Monitor (23,5”) – 7 szt.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Dostawa przedmiotu umowy przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 7
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy przedstawione są w załączniku nr 3 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” (IPU).

Dostawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości brutto Umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian Umowy w następujących sytuacjach:

a) obniżenie wynagrodzenia za przedmiot umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie,

b) zmiany oferowanego sprzętu, jeżeli będzie on posiadał lepsze parametry techniczne niż pierwotnie oferowany za cenę niezmieniona niż wskazana w ofercie,

c) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki Umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Dostawcy i/lub Zamawiającego skutkująca nie możliwością realizacji przedmiotu umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 12:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 13:00
Lugar:

Ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, pokój nr 111

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wykonawca związany będzie ofertą przez 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 19.11.2018 r. do godz. 12:30 w wysokości: 700,00 PLN.

2. Forma wpłaty wadium:

1) Wadium może być wnoszone w:

a) pieniądzu, płatne na konto 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku BGK S.A.,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 2 SIWZ:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3) i 10), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 4) SIWZ, (wzór Oświadczenia - załącznik nr 4 do SIWZ),

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 11) SIWZ (wzór Oświadczenia - załącznik nr 5 do SIWZ).

Na podstawie art. 10a ust. 1 Upzp składanie Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia (JEDZ/ESPD) do oferty odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w § 11 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018