Suministros - 447252-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Bratislava: Gases

2018/S 198-447252

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Slovenský hydrometeorologický ústav
00156884
Jeséniova 17
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
833 15
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Robert Angyal
Teléfono: +421 259415454
Correo electrónico: robert.angyal@shmu.sk
Código NUTS: SK01

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.shmu.sk

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.ezakazky.sk
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://www.ezakazky.sk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nákup technických a špeciálnych plynov

Número de referencia: SHMU-2018-03-NZ-Technicke_plyny2
II.1.2)Código CPV principal
24100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dodávka technických a špeciálnych plynov na laboratórne použitie, vrátane súvisiacich služieb, dlhodobého prenájmu tlakovej oceľovej fľaše s možnosťou užívať dodanú tlakovú oceľovú fľašu počas doby platnosti zmluvy (na nákup plynov 36 mesiacov, prenájom tlakových fliaš na 48 mesiacov) v súvislosti s činnosťami, ktoré objednávateľ vykonáva a na ktoré bol zriadený.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 894 348.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24110000
44615100
24111000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK0
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

974 04 Banská Bystrica, Zelená 5, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

040 01 Košice, Ďumbierska 26, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

058 01 Gánovce, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodávka technických a špeciálnych plynov na laboratórne použitie, vrátane súvisiacich služieb, dlhodobého prenájmu tlakovej oceľovej fľaše s možnosťou užívať dodanú tlakovú oceľovú fľašu počas doby platnosti zmluvy (na nákup plynov 36 mesiacov, prenájom tlakových fliaš 48 mesiacov) v súvislosti s činnosťami, ktoré objednávateľ vykonáva a na ktoré bol zriadený. Ide o nasledovné plyny:

NO (50, 100, 200, 300, 400, 500)ppb, v N2 6.0

NO2 (50, 100, 200, 300, 400, 500)ppb, v syntetickom vzduchu

SO2 (100, 200, 300, 400, 500) ppb, v syntetickom vzduchu

NO (100, 200, 300, 400, 500)ppb, v N2 6.0

NO2 (300)ppb, v syntetickom vzduchu

SO2 (100, 200, 300, 400, 500)ppb v syntetickom vzduchu

CO (0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 20.0)ppm, v N2 5.0

CO (0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 20.0)ppm, v N2 5.0

NO (40, 90)ppm, v N2 5.0

SO2 (16, 90)ppm, v N2 5.0

CO (300, 400, 1000)ppm, v N2 5.0

NO (40, 90)ppm, v N2 5.0

SO2 (16, 90)ppm, v N2 5.0

CO (300, 400, 1000)ppm, v N2 5.0

NO (90)ppm + SO2 (90)ppm, v N2 5.0

NO (90)ppm + SO2 (90)ppm, v N2 5.0

Benzén 10 ppb, v N2 5.0 CRM (NIST, alebo obdobný certif., primárny štandard WMO

Benzén 5 ppb, v N2 5.0 CRM (NIST, alebo obdobný certif., primárny štandard WMO

Benzén 1 ppb, v N2 5.0 CRM (NIST, alebo obdobný certif., primárny štandard WMO

Benzén 400 ppb, v N2 5.0 CRM (NIST, alebo obdobný certif.

Benzén 400 ppb mix min. zloženie (toluén, o-,p-xylén), v N2 min. 5.0 CRM (NIST, alebo obdobný certif.)

NO 40 ppm v N2 5.0

NO 50 ppb N2 6.0

NO 200 ppb v N2 6.0

NO 400 ppb v N2 6.0

SO2 16 ppm v N2 5.0

SO2 100 ppb v synt. vzduch

SO2 200 ppb v synt. vzduch

SO2 300 ppb v synt. vzduchu

CO 400 ppm v N2 6.0

CO 500 ppb v N2 6.0

CO 800 ppb v N2 6.0

CO 1500 ppb v N2 6.0

NO2 10 ppb v N2 6.0 (syntet. vzduch 5.5)

NO2 200 ppb v N2 6.0 (syntet. vzduch 5.5)

NO2 400 ppb v N2 6.0 (syntet. vzduch 5.5)

Dusík 5.0/6.0 F50

Dusík 5.0/6.0 F10

Argón

Vodík 3.0 elektrolytický

SF6 hexafluorid síry s regulovateľom tlaku a s výstupom

Hélium

Vodík

Syntetický vzduch

Kyslík

Stlačený vzduch

Acetylén

Kalibračný štandard zmesného plynu 30 uhľovodíkov (prekurzorov ozónu) v dusíku (O3P MkIII)

CO2 -sifónová

Acetylén technický na zváranie

Kyslík technický na zváranie

Oxid uhličitý technický na zváranie

Podrobný opis (objem fľaše, tlak vo fľaši, ventilový závit, zloženie kalibračného štandardu) sa nachádza v súťažných podkladoch

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 894 348.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla,

Miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

1.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovnými dokladmi v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c), d),e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.3 Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.4 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.5 Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa písm. b) a c) bodu 1.1, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

1.6 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje

Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.7 Preukazovanie splnenia podmienok účasti týkajúceho sa osobného postavenia je účinné aj zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona.

1.8. Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED). Formulár je prístupný na adrese: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1093/jedformular.rtf.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu (napr. Zmluva o združení, Obchodná spoločnosť, atď.) na účely účasti v tomto verejnom obstarávaní. V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, tak všetci členovia skupiny dodávateľov budú povinní v zmysle § 37 ods. 2 zákona o VO vytvoriť medzi sebou určitú právnu formu podľa príslušných právnych predpisov a to z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie viac ako 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej adrese https://www.eaukcie.sk (ďalej len eAukcie), na ktorej po prihlásení bude každému uchádzačovi administrátorom sprístupnený vstup do aukčnej siene.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 112-254392
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 05/11/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/03/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 05/11/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova č. 17, 833 15 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Pri použití elektronickej aukcie podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady záujemcom prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk v elektronickej forme, kde budú súťažné podklady zverejnené po zverejnení Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a kde budú zverejňované informácie v prípade potreby vysvetliť alebo doplniť súťažné podklady.

Súťažné podklady - časť zmluva a editovateľné prílohy vo formáte Word resp. Excel budú záujemcom k dispozícii na portáli www.ezakazky.sk.

Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom elektronického komunikačného systému na portáli www.ezakazky.sk v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady aj prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa v elektronickej forme.

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov: Za včas doručenú žiadosť záujemcu o vysvetlenie sa považuje žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk dostatočne vopred, najneskôr však do 23.10.2018 do 10.00 hod.

Ponuka bude predložená v súlade s ustanovením § 66 ods. 7 v 1 obálke. Podrobnosti o obsahu ponuky budú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ pripúšťa komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi vrátane predloženia ponuky iba v slovenskom jazyku.

Doplnenie k bodu III.1.1)

Dôležité upozornenie:

Uchádzač je povinný predložiť výpis z registra trestov právnickej osoby v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2016, spolu s výpismi z registra trestov zákonom o VO vymenovaných osôb - štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista.

Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených možností (zelené, inovácia, sociálne aspekty).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018