Suministros - 447254-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Rzeszów: Equipo multimedia

2018/S 198-447254

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polonia
Persona de contacto: Dariusz Zajdel
Teléfono: +48 178754635
Correo electrónico: zampub@erzeszow.pl
Código NUTS: PL823

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.erzeszow.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip.erzeszow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.erzeszow.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Centralnego Zamawiającego
ul. Joselewicza 4
Rzeszów
35-064
Polonia
Persona de contacto: Dariusz Zajdel
Teléfono: +48 178754635
Correo electrónico: zampub@erzeszow.pl
Código NUTS: PL823

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.erzeszow.pl

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Wydział Centralnego Zamawiającego UM Rzeszowa
ul. Joselewicza 4 pok. 13
Rzeszów
35-064
Polonia
Persona de contacto: Dariusz Zajdel
Teléfono: +48 178754635
Correo electrónico: zampub@erzeszow.pl
Código NUTS: PL823

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.erzeszow.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż urządzeń technicznych, sprzętu i wyposażenia oraz wykonanie ekspozycji multimedialnej na potrzeby działalności kulturalnej w rzeszowskiej Podziemnej Trasie Turystycznej

Número de referencia: CZ-D.271.85.318.2018
II.1.2)Código CPV principal
32322000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń technicznych, sprzętu i wyposażenia oraz wykonanie ekspozycji multimedialnej na potrzeby działalności kulturalnej w rzeszowskiej Podziemnej Trasie Turystycznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy i wykonanie towarzyszących im robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj".

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 18 700 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
92110000
32320000
32321200
45311200
71321000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Rzeszów

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Zadanie 1 (objęte dofinansowaniem UE, w ramach Projektu):

a) sprzedaż, dostarczenie i montaż urządzeń technicznych, sprzętu i wyposażenia wraz z oprogramowaniem, skonfigurowaniem i uruchomieniem;

b) stworzenie aranżacji ekspozycji multimedialnej Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie, aranżacji holu i skweru kultury, opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania ekspozycji i aranżacji wraz z instalacjami;

c) wykonanie ekspozycji multimedialnej Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie, na podstawie stworzonej aranżacji oraz wykonanie aranżacji holu i skweru kultury;

d) sprzedaż i dostarczenie wyposażenia scenicznego;

2) Zadanie 2 (nieobjęte dofinansowaniem UE, realizowane poza Projektem):

a) opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej instalacji wewnętrznych i zaprojektowanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych w celu wykonania ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury wraz ze wszystkimi: uzgodnieniami, warunkami, decyzjami i opiniami, niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia;

b) wykonanie robót budowlanych, wg zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, wraz z uruchomieniem serwisowym.

2. Podstawowe parametry techniczne trasy:

Powierzchnia ruchu – 763 m2

Powierzchnia użytkowa całkowita – 926 m2

Łączna długość trasy wynosi 463 m

Podstawowe parametry techniczne przestrzeni na holem (skwer kultury):

Powierzchnia skweru kultury – 647,86 m2

Powierzchnia netto (nie uwzględnia istniejących donic) – 507,34 m2

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1) Opis przedmiotu zamówienia;

2) Koncepcja wraz z wykazem sprzętu i wyposażenia scenicznego;

3) Projekt umowy wraz z załącznikami;

4) Dokumentacja projektowa instalacji wewnętrznych;

5) Inwentaryzacja;

Stanowiące załączniki do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 18 700 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/05/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie w części dotyczącej projektu pn. „Rzeszowskie piwnice – interaktywna instytucja kultury” (Projekt) jest realizowane przy udziale środków zewnętrznych w ramach programu „ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinan

II.2.14)Información adicional

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:

1) cena - 60 %

2) okres gwarancji na dostarczony sprzęt multimedialny - 20 %

3) doświadczenie twórcy aranżacji - 10 %

4) doświadczenie reżysera dźwięku - 10 %

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu

3. Dok. i ośw. które każdy z wykonawców składa wraz z ofertą:

3.1.Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący zał. do SIWZ.

3.2. Ośw. (zawarte w druku OFERTA) niezbędne do przyznania punktów w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa (brutto), okres gwarancji na dostarczony sprzęt multimedialny, doświadczenie twórcy aranżacji, doświadczenie reżysera dźwięku.

3.3.Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej)

3.4. Dok. z których wynika umocowanie do podpisania oferty.

3.5. Ośw. w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie i formie wskazanej w SIWZ.

3.6. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub KRS dok. rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dok. lub dołączyć do oferty dok. wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski.

3.7. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust.11 Pzp, ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp:

1) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa dok. o których mowa w sekcji III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia.

6. Warunek dot. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp przedstawienia w odniesieniu dio tych podmiotów dokumentów wskazanych a SEKCJI III. 1.1) pkt 5.1.

Skróty: ośw.- oświadczenie/a, zaśw. - zaświadczenie/a, dok. – dokument/y

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Dotyczy warunku, o którym mowa w SEKCJI III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu multimedialnego* wraz z kontentem** i oprogramowaniem oraz z montażem i uruchomieniem, dla potrzeb wykonania ekspozycji multimedialnej w jednym obiekcie: podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub muzeum lub sztolni lub grocie lub piwnicy lub jaskini, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 600 m2, o wartości dostawy sprzętu multimedialnego wraz z kontentem i oprogramowaniem oraz z montażem i uruchomieniem, dla potrzeb wykonania ekspozycji multimedialnej w jednym obiekcie co najmniej 4 000 000 zł brutto (słownie złotych brutto: cztery miliony 00/100) każda.

Zamawiający uzna również, iż warunek powyższy zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał powyższe zamówienie na dostawę sprzętu multimedialnego wraz z kontentem i oprogramowaniem oraz z montażem i uruchomieniem w ramach większego zamówienia na dostawy, roboty budowlane lub usługi jeżeli:

1) zamówienie, o którym mowa powyżej realizowane było w jednym obiekcie: podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub muzeum lub sztolni lub grocie lub piwnicy lub jaskini, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 600 m2 oraz

2) wartość dostawy sprzętu multimedialnego wraz z kontentem i oprogramowaniem oraz z montażem i uruchomieniem realizowanej w ramach zamówienia na dostawy lub roboty budowlane lub usługi była nie mniejsza niż 4 000 000 zł brutto.

* Pod pojęciem sprzętu multimedialnego należy rozumieć sprzęt instalowany w danym obiekcie służący do przekazu treści ekspozycji multimedialnej w zakresie: tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo.

** Pod pojęciem kontentu należy rozumieć całość oprogramowania wraz z aplikacjami i oprogramowaniem sterującym oraz utwory gotowe do odtwarzania, publikacji i prezentacji.

UWAGI DODATKOWE:

— Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie.

2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona wezwany zostanie do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia osobami spełniającymi niżej wymienione wymagania w zakresie doświadczenia, które podczas wykonywania zamówienia będą pełniły funkcje:

— Twórca aranżacji – osoba posiadająca doświadczenie polegające na wykonaniu w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 koncepcji aranżacji ekspozycji multimedialnych w obiektach: podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub muzeum lub sztolni lub groty lub piwnicy lub jaskini, o powierzchni użytkowej każdego z obiektów nie mniejszej niż 600 m2, o wartości każdego zamówienia*, w ramach którego wykonała koncepcję aranżacji ekspozycji multimedialnych, co najmniej 4 000 000 zł brutto (słownie złotych brutto: cztery miliony 00/100).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Kontynuacja z SEKCJI III.1.2)

* Przez zamówienie o wartości co najmniej 4 000 000 zł brutto należy rozumieć całość zadania/ całokształt przedsięwzięcia/ inwestycji (dostaw i/lub usług i/lub robót budowlanych) itp. w ramach którego wykonano koncepcję aranżacji ekspozycji multimedialnych w obiekcie: podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub muzeum lub sztolni lub groty lub piwnicy lub jaskini, o powierzchni użytkowej obiektu nie mniejszej niż 600 m2. (Wartość samej wykonanej koncepcji aranżacji ekspozycji multimedialnych może być mniejsza niż wartość zdefiniowanego zamówienia).

— Autor scenariuszy – osoba posiadająca doświadczenie polegające na wykonaniu w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 scenariuszy do ekspozycji multimedialnych, o wartości każdego zamówienia* w ramach którego wykonała scenariusz do ekspozycji multimedialnych, co najmniej 4 000 000 zł brutto (słownie złotych brutto: cztery miliony 00/100).

* Przez zamówienie o wartości co najmniej 4 000 000 zł brutto należy rozumieć całość zadania/ całokształt przedsięwzięcia/ inwestycji (dostaw i/lub usług i/lub robót budowlanych) itp. w ramach którego wykonano scenariusz do ekspozycji multimedialnych. (Wartość samego wykonanego scenariusza do ekspozycji multimedialnych może być mniejsza niż wartość zdefiniowanego zamówienia).

— Reżyser dźwięku – osoba posiadająca doświadczenie polegające na wykonaniu w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 projektów ścieżki dźwiękowej do ekspozycji multimedialnych w obiektach: podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub muzeum lub sztolni lub groty lub piwnicy lub jaskini, o powierzchni użytkowej każdego z obiektów nie mniejszej niż 600 m2, o wartości każdego zamówienia* w ramach którego wykonała projekt ścieżki dźwiękowej do ekspozycji multimedialnych, co najmniej 4 000 000 zł brutto (słownie złotych brutto: cztery miliony 00/100).

* Przez zamówienie o wartości co najmniej 4 000 000 zł brutto należy rozumieć całość zadania/ całokształt przedsięwzięcia/ inwestycji (dostaw i/lub usług i/lub robót budowlanych) itp. w ramach którego wykonano projekt ścieżki dźwiękowej do ekspozycji multimedialnych w obiekcie: podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub muzeum lub sztolni lub groty lub piwnicy lub jaskini, o powierzchni użytkowej obiektu nie mniejszej niż 600 m2. (Wartość samego wykonanego projektu ścieżki dźwiękowej do ekspozycji multimedialnych może być mniejsza niż wartość zdefiniowanego zamówienia).

— Koordynator – osoba posiadająca doświadczenie polegające na pełnieniu w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji koordynatora prac (dostaw/usług/robót budowlanych) w co najmniej 2 zamówieniach związanych z wykonaniem ekspozycji multimedialnej w obiektach: podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub muzeum lub sztolni lub groty lub piwnicy lub jaskini, o powierzchni użytkowej każdego z obiektów nie mniejszej niż 600 m2, o wartości każdego zamówienia*, w ramach którego pełniła funkcję koordynatora, co najmniej 4 000 000 zł brutto (słownie złotych brutto: cztery miliony 00/100).

* Przez zamówienie o wartości co najmniej 4 000 000 zł brutto należy rozumieć całość zadania/ całokształt przedsięwzięcia/ inwestycji (dostaw i/lub usług i/lub robót budowlanych) itp. w ramach którego pełniono funkcję koordynatora w zamówieniu zw. z wykonaniem ekspozycji multimedialnych w obiekcie: podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub muzeum lub sztolni lub groty lub piwnicy lub jaskini, o powierzchni użytkowej obiektu nie mniejszej niż 600 m2. (Wartość samej usługi pełnienia funkcji koordynatora może być mniejsza niż wartość zdefiniowanego zamówienia).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

— Specjalista ds. sieci informatycznych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe i doświadczenie polegające na pełnieniu w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji osoby administrującej sieciami informatycznymi (w tym urządzeniami sieciowymie i urządzeniami multimedialnymie) w co najmniej 1 zamówieniu związanym z wykonaniem ekspozycji multimedialnej w jednym obiekcie: podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub muzeum lub sztolni lub groty lub piwnicy lub jaskini, o powierzchni użytkowej tego obiektu nie mniejszej niż 600 m2, o wartości tego zamówienia, w ramach którego pełniła funkcję specjalisty ds. sieci informatycznych, co najmniej 4 000 000 zł brutto (słownie złotych brutto: cztery miliony 00/100)

* Przez zamówienie o wartości co najmniej 4 000 000 zł brutto należy rozumieć całość zadania/ całokształt przedsięwzięcia/ inwestycji (dostaw i/lub usług i/lub robót budowlanych) itp., w ramach którego pełniono funkcję administratora sieci informatycznych, zw. z wykonaniem ekspozycji multimedialnych w obiekcie: podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub muzeum lub sztolni lub groty lub piwnicy lub jaskini, o powierzchni użytkowej obiektu nie mniejszej niż 600 m2. (Wartość samej usługi administrowania siecią informatyczną może być mniejsza niż wartość zdefiniowanego zamówienia).

UWAGI DODATKOWE:

— Przez koncepcje/ scenariusze/ projekty/ usługi wykonane należy rozumieć:

1) koncepcje/ scenariusze/ projekty/ usługi rozpoczęte i zakończone w w/w okresie;

2) koncepcje/ scenariusze/ projekty/ usługi zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona wezwany zostanie do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Centralnego Zamawiającego, ul. Joselewicza 4, pok.nr 3

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) na zasadach określonych w SIWZ.

3. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu o którym mowa: w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

3.2.Dok., o którym mowa w pkt. 3.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

3.3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt. 3.1 zastępuje się je dok. zawierającym, odpowiednio ośw. wykonawcy, że wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio.

3.4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) składa dok., o którym mowa w pkt. 3.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2.stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

5. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWz.

6. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, złożenia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180 – 198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt. 1). i w pkt. 2).

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g Pzp.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegóły określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018