Suministros - 447265-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Gliwice: Material médico fungible

2018/S 198-447265

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice
44-101
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 124
Teléfono: +48 322789194
Correo electrónico: przetargi@io.gliwice.pl
Código NUTS: PL229

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.io.gliwice.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej podpisaną własnoręcznym podpisem, za wyjątkiem JEDZ, który musi zostać złożony w formie elektronicznej.
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, Kancelaria, pok. nr 134
Gliwice
44-100
Polonia
Correo electrónico: przetargi@io.gliwice.pl
Código NUTS: PL229

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Instytut badawczy
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywna dostawa mikrosfer dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

Número de referencia: DO/DZ-381-1-170/18
II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa mikrosfer dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1 SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL229
II.2.4)Descripción del contrato:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,

Ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,

44-101 Gliwice, Apteka.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w kwocie: 17 775,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zwartej mowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie warunkami podanymi we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 4 SIWZ.

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 18/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:15
Lugar:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Sala Narad, pok. 103 [Budynek Główny, parter]

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5. Pkt 1 i 8 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia)

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - zwanego „JEDZ”.

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w VI ISWZ — (informacje o podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie Krajowym w zakresie część III D JEDZ-a - art. 24 ust. 1. pkt. 13 lit a), art. 24 ust. 1 pkt. 14, art. 24 ust. 1. Pkt. 21, art. 24 ust. 1 pkt. 22, art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp).

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej Samej grupy kapitałowej. Oświadczenie, wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia Zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia Właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy 5)oświadczeń wykonawcy o których mowa w SIWZ w rozdziale VII w pkt 2 ppkt. 5-7.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 6, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

1) W terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018