Suministros - 447274-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Lublin: Mobiliario y equipo diverso

2018/S 198-447274

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16
Lublin
20-081
Polonia
Persona de contacto: Paulina Osetek
Teléfono: +48 815344610
Correo electrónico: posetek@spsk1.lublin.pl
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.spsk1.lublin.pl/

Dirección del perfil de comprador: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://portal.smartpzp.pl/spsk1
Puede obtenerse más información en otra dirección:
SPSK 1, Dział ds. Zamówień Publicznych
PL
ul. Staszica 16
Lublin
20-081
Polonia
Persona de contacto: Paulina Osetek
Correo electrónico: posetek@spsk1.lublin.pl
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.spsk1.lublin.pl/

Dirección del perfil de comprador: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
SPSK 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Kancelaria Szpitala, pok. nr 8
Polska
Lublin
20-064
Polonia
Persona de contacto: Paulina Osetek
Correo electrónico: posetek@spsk1.lublin.pl
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spsk1.lublin.pl

Dirección del perfil de comprador: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia meblowego dla nowo budowanego budynku Kliniki Psychiatrii przy ul. Głuskiej 1 w Lublinie

II.1.2)Código CPV principal
39150000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyposażenia meblowego dla nowobudowanego budynku Kliniki Psychiatrii przy ul. Głuskiej 1 w Lublinie w ramach programu wieloletniego na lata 2016-2022 „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu objętego zamówieniem, jego rodzaj, gabaryty, charakterystyka, parametry techniczne i in. niezbędne - zawiera Załącznik nr 1A „Formularza oferty – Opis Przedmiotu Zamówienia”.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPSK 1, ul. Głuska, Lublin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiot zamowienia stanowi dostawa wyposażenia meblowego dla nowobudowanego budynku Kliniki Psychiatrii przy ul. Głuskiej 1 w Lublinie w ramach programu wieloletniego na lata 2016-2022 „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

2. Szczegółowy opis przedmiotu objętego zamówieniem, jego rodzaj, gabaryty, charakterystyka, parametry techniczne i in. niezbędne - zawiera Załącznik Nr 1A „Formularza oferty – Opis Przedmiotu Zamówienia”.

3. Meble wykonane zgodnie ze sztuką meblarską, z płyty meblowej okleinowanej, grubość 18 oraz 25 mm (o ile w szczegółowym opisie nie podano inaczej), z płyty o grubości min. 25 mm wykonane są następujące elementy mebli: blaty biurek, stołów, stolików okolicznościowych, dostawek do stołów, nogi stołów (jeśli w opisie jest mowa o nogach z płyty meblowej), blaty biurek i stołów, wykończenie brzegów płyty okleiną w kolorze blatów, wykończenie powierzchni płyt matowe

4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawców asortyment został wniesiony i zamontowany w pomieszczeniach wg ustaleń Zamawiającego.

5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu mebli. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia / zabrudzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.

6. Dostarczone meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję Dz.U.2012.739. zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 26.6.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą paragraf 27.1

7. Przedmiot zamówienia stanowi jedna oferta całościowa.

8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

9. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy produktów Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub wyższych od określonych w dokumentacji.

10. Zamawiający wymaga wskazania pozycji, w których zastosowano rozwiązania równoważne.

11. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia posiadał wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania, pozwolenia, atesty, certyfikaty.

12. Wspólny Słownik Zamówień: 39100000-3 Meble, 39150000-8 Różne meble i wyposażenie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

30 dni od dnia podpisania umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 10:15
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

20-081 Lublin, ul. Staszica 16, SPSK 1, POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Komisja Przetargowa wyznaczona przez Kierownika Zamawiającego.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Europejski Dokument Zamówienia (dalej JEDZ) (załącznik numer 2 do SIWZ), sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 roku ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do wypełnienia w części IV „kryteria kwalifikacji“ jedynie punktu α „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji“ i nie musi wypełniać sekcji A, B, C, D.

Uwaga! JEDZ należy przesłać w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

7. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

8. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

9. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

10. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 t.j.).

10. 10. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, POLSKA, telefon 81 532 39 35, e-mail: sekretariat@spsk1.lublin.pl

b) Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. 81 534 97 48, e-mail: iod@spsk1.lublin.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: sekretariat@uzp.gov.pl

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy i uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Terminy do wniesienia odwołania

Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie

Albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Skarga do sądu

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 1113 j.t.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/10/2018