Suministros - 447275-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Powidz: Gas natural

2018/S 198-447275

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
33 Baza Lotnictwa Transportowego
ul. Witkowska 8
Powidz
62-430
Polonia
Teléfono: +48 261544261
Correo electrónico: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261544332
Código NUTS: PL414

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.33bltr.wp.mil.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.33bltr.wp.mil.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
33 Baza Lotnictwa Transportowego
Powidz-Osiedle 6
Powidz
62-430
Polonia
Correo electrónico: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl
Código NUTS: PL414

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.33bltr.wp.mil.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Jednostka Wojskowa
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do celów energetycznych dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Número de referencia: 23/2018
II.1.2)Código CPV principal
09123000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do celów energetycznych dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu (ul. Witkowska 8) oraz w Gnieźnie (ul. Bolesława Chrobrego 11 i 13).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
65210000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu (62-430), ul. Witkowska 8 oraz kościół i plebania w Gnieźnie (62-200), ul. Bolesława Chrobrego 11 i 13, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Paliwo gazowe będzie użytkowane na cele zasilania kotłowni. Szczegółowy wykaz punktów poboru wraz z mocami kotłów, przewidywanym zużyciem gazu oraz łączną mocą zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. Podane w niniejszym załączniku ilości służyły obliczeniu szacunkowej wartości zamówienia, tym samym nie stanowi to realnego czy deklarowanego wykorzystania gazu wysokometanowego w czasie trwania umowy i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

2. Gaz wysokometanowy grupy E musi spełniać standardy jakościowe, odpowiednie dla gazu tej grupy, określone w Rozdziale 8 – Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe usług, odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji (§38-44) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2.7.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1814).

3. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy, do miejsc poboru określonych w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ, szacuje się na: 10 647 902,13 kWh.

4. Wykonawca powinien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.

5. Rozliczenia za dostawę i dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych danego punktu, według stawek i opłat wynikających z formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający jest zwolniony z płacenia podatku akcyzowego.

6. Załączniki do SIWZ publikowane są wraz ze specyfikacją na stronie internetowej Zamawiającego: www.33bltr.wp.mil.pl

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości gazu ziemnego w stosunku do przewidzianej w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z „prawa opcji” i zamówienia dodatkowych ilości gazu, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku realizacji prawa opcji, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie następowało w oparciu o ceny jednostkowe ujęte w ofercie wybranego Wykonawcy, a także o opłaty za dystrybucję. Zamówienie wynikające z prawa opcji nie przekroczy 50 % ilości podstawowych i realizowane będzie w terminie obowiązywania umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

a) posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 roku – prawo energetyczne (t. j. Dz.U. 2018 r., poz. 755),

b) posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 roku – prawo energetyczne (t. j. Dz.U. 2018 r., poz. 755) lub w przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego o świadczenie usług dystrybucji.

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: konsorcjum, spółka cywilna dokumenty będzie posiadał przynajmniej ten konsorcjant/wspólnik, który będzie wykonywał dostawy)

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

Wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy gazu ziemnego wysokometanowego w ilości minimum 500 000 kWh każda.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia kontraktów w celu spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, każda z dostaw musi być realizowana w ramach 1 umowy.

(W przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie, z tym, że co najmniej 1 z konsorcjantów musi wykazać się 2 dostawami, doświadczenia Wykonawców nie sumuje się)

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy do realizacji zamówienia, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Zmiany umowy oraz warunki ich dokonania w stosunku do treści oferty opisane są w § 11 załącznika nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

33. Baza Lotnictwa Transportowego, Powidz-Osiedle 6, 62-430 Powidz, pokój nr 110 w budynku nr 2, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

II połowa 2019 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Zastosowany będzie art. 24 aa ust.1 uPzp.

1.Poza obligatoryjnymi przesłankami wykluczenia z postępowania (art. 24 ust.1 ust. 12-23 uPzp), Zamawiający przewiduje wykluczenie na podst. art. 24 ust. 5 pkt: 1), 5), 6) i 8).

2.Do upływu terminu składania ofert, poza formularzem ofertowym–zał. nr 1 do SIWZ i formularzem cenowym-zal. 2 do SIWZ (złożonym tradycyjnie),każdy Wykonawca musi przesłać w formie dokumentu elektronicznego ośw. JEDZ.

3.Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zmieszczenia na str. inter. informacji z art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże ośw. o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej-zał. nr 5 do SIWZ.

4.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

— aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi udzielonej na podst.ustawy z 10.4.1997 r.,

— aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwami gazowymi lub aktualnej umowy z OSD o świadczenie usług dystrybucji,

— wykazu dostaw wykonanych bądź również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – wg zał. nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

— informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
06-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018