Suministros - 447283-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Ordenadores portátiles

2018/S 198-447283

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Biblioteczno-Informacyjne Dział Zakupów Projektowych
ul. Żwirki i Wigury 63, pok. 207
Warszawa
02-091
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Anucińska
Teléfono: +48 225720723
Correo electrónico: azp@wum.edu.pl
Fax: +48 225720722
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wum.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.wum.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety, AZP/Z-062/2018

Número de referencia: AZP/Z-062/2018
II.1.2)Código CPV principal
30213100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 3 części zamówienia, zwane dalej Pakietami od 1 do 3, wyszczególnionego co do rodzaju (konfiguracji) w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących odpowiednio Załączniki od 2.1 do 2.3 do SIWZ, zawierające opis przedmiotu zamówienia tj.

Pakiet 1: Dostawa komputerów przenośnych 2 in 1 (100 szt.);

Pakiet 2: Dostawa wózków do komputerów przenośnych (3 szt.);

Pakiet 3: Dostawa tabletów w ramach projektu „ WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 1: Dostawa komputerów przenośnych 2 in 1 (100 szt.)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pakiet 1: dostawa przedmiotu zamówienia do Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych 2 in 1 (100 szt.). Opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena techniczna / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 21
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt pn. Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

II.2.14)Información adicional

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysięcy złotych). Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, załączyć do oferty

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 2: Dostawa wózków do komputerów przenośnych (3 szt.)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pakiet 2: dostawa przedmiotu zamówienia do Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków do komputerów przenośnych (3 szt.). Opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena techniczna / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 21
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt pn. Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

II.2.14)Información adicional

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych). Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, załączyć do oferty

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 3: Dostawa tabletów w ramach projektu WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pakiet 3: dostawa przedmiotu zamówienia do Sekcji Gospodarki Magazynowej w Dziale Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów (32 szt.) Opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena techniczna / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 21
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

II.2.14)Información adicional

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, załączyć do oferty

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – stanowiący Załączniku nr 8 do SIWZ.

Przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy szeroko rozumianego sprzętu komputerowego, o łącznej wartości nie mniejszej niż:

Pakiet 1: 100 000,00 PLN (słownie zł: sto tysięcy złotych)

Pakiet 2: nie wymagane;

Pakiet 3: 30 000,00 PLN (słownie zł: trzydzieści tysięcy złotych)

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dostawy objęte więcej niż 1 Pakietem, wystarczającym jest wykazanie dostaw jw. dla pakietu o największej wartości, którego oferta dotyczy.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w Rozdziale XXX ust. 3 SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Zakupów Projektowych, pok. 207, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. W prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art 24 aa ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, a także inni Wykonawcy w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 10 Rozdziału VIII SIWZ,

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zobowiązani są złożyć dokumenty i oświadczenia (z zastrzeżeniem Rozdziału VIII ust. 11 SIWZ), określone w Rozdziale IX ust.3 pkt 1) i 2) SIWZ.

2) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zobowiązani są złożyć nw. dokumenty określone w Rozdziale IX ust. 3 pkt 3) SIWZ:

3. Dokumenty w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Informacja skierowana do osób fizycznych, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”,

Zamawiający informuje Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA

Reprezentowany przez Rektora WUM;

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 225720320;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i w zawieranych umowach o dofinansowanie;

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan: na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp (Rozdział XXXII SIWZ)

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018