Suministros - 447292-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 198-447292

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Fundacja Centrum Europejskie - Natolin
ul. Nowoursynowska 84
Warszawa
02-797
Polonia
Persona de contacto: Agata Michalska
Teléfono: +48 225459811
Correo electrónico: fundacja@natolin.edu.pl
Fax: +48 226491299
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.natolin.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.natolin.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Fundacja Skarbu Państwa
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Działalność badawcza, wydawnicza, administrowanie nieruchomością Skarbu Państwa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej

Número de referencia: CEN/4/2018
II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do dwóch lokalizacji Zamawiającego:

Część I zamówienia – nieruchomości przy ul. Nowoursynowskiej 84 w Warszawie;

Część II zamówienia – nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 258-264 w Łodzi.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości przy ul. Nowoursynowskiej 84 w Warszawie

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego – Fundacji „Centrum Europejskie – Natolin” zlokalizowanych:

a) Część I w Warszawie;

b) Część II w Łodzi.

2. Maksymalny okres obowiązywania niniejszej umowy wynosi 36 miesięcy od daty jej podpisania, przy czym gwarantowany okres realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od daty jej podpisania (zamówienie podstawowe).

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego:

a) Część I (Warszawa) - Innogy Polska S.A., z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji.

b) Część II (Łódź) PGE Obrót S.A., z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji.

4. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne i jakościowe zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 220 z późn. zm) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi i Polskimi Normami

5. Przewidywany pobór energii w okresie obowiązywania umowy wyniesie maksymalnie:

a) Część I (Warszawa) – 790 MWh.

b) Część II (Łódź) – 170 MWh.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu Umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Gwarantowany okres świadczenia dostawy energii elektrycznej wynosi 12 miesięcy (zamówienie podstawowe).

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, a realizacja prawa opcji polegać będzie na możliwości dwukrotnego wydłużenia świadczenia dostaw o dwunastomiesięczne okresy (zamówienie w ramach prawa opcji).

3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 258-264 w Łodzi

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Łódź, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego – Fundacji „Centrum Europejskie – Natolin” zlokalizowanych:

a) Część I w Warszawie;

b) Część II w Łodzi.

2. Maksymalny okres obowiązywania niniejszej umowy wynosi 36 miesięcy od daty jej podpisania, przy czym gwarantowany okres realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od daty jej podpisania (zamówienie podstawowe).

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego:

a) Część I (Warszawa) - Innogy Polska S.A., z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji.

b) Część II (Łódź) PGE Obrót S.A., z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji.

4. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne i jakościowe zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 220 z późn. zm) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi i Polskimi Normami

5. Przewidywany pobór energii w okresie obowiązywania umowy wyniesie maksymalnie:

a) Część I (Warszawa) – 790 MWh.

b) Część II (Łódź) – 170 MWh.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu Umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Gwarantowany okres świadczenia dostawy energii elektrycznej wynosi 12 miesięcy (zamówienie podstawowe).

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, a realizacja prawa opcji polegać będzie na możliwości dwukrotnego wydłużenia świadczenia dostaw o dwunastomiesięczne okresy (zamówienie w ramach prawa opcji).

3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

2.1 drogą elektroniczną na adres fundacja@natolin.edu.pl przed upływem terminu składania ofert aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ). W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy. Datą przesłania JEDZ będzie automatyczne potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego, które Wykonawca uzyska po zaznaczeniu „żądaj potwierdzenia dostarczenia”. Wzór JEDZ stanowi Załącznik D do SIWZ. W części IV JEDZ Wykonawca może ograniczyć się jedynie do wypełnienia sekcji α (alfa). Wykonawca może korzystać z narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie i utworzenie dokumentu elektronicznego JEDZ, w szczególności w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. Złożenie JEDZ na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne. Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579). Podpisany JEDZ powinien zostać przez Wykonawcę zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie np. Adobe Acrobat, lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign). Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

2.2.pisemnie przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca:

a) Formularz oferty z załącznikami. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu JEDZ w treści swojej oferty, która może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do JEDZ, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

b) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

2) na wezwanie Zamawiającego:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

f) aktualną koncesję na wykonywanie (...)

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Określono we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 15:50
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 16:00
Lugar:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.11.2018 r., o godz. 16:00 w siedzibie Fundacji „Centrum Europejskie – Natolin”, ul. Nowoursynowska 84, 02-797 Warszawa, Dworek, sala M (na parterze), POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

2. Terminy na wniesienie odwołania na:

1) czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy – 10 dni;

2) czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 Ustawy – 15 dni;

3) treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;

4) wobec czynności innych niż określone w punktach 1-3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

3. Cofnięcie odwołania: na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

4. Skarga: na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018