Suministros - 447304-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Bielsko-Biała: Gasoil

2018/S 198-447304

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej
ul. Długa 50
Bielsko-Biała
43-309
Polonia
Persona de contacto: Renata Kraus
Teléfono: +48 338143511
Correo electrónico: sekretariat@mzk.bielsko.pl
Fax: +48 338145188
Código NUTS: PL225

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mzkb-b.samorzady.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.mzkb-b.samorzady.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Hurtowe dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

Número de referencia: DZP-3411/06/18
II.1.2)Código CPV principal
09134100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są hurtowe dostawy oleju napędowego w okresie: letnim, przejściowym i zimowym, przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w autobusach komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tym samym, Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, określonych w Części VIII SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia są hurtowe dostawy oleju napędowego w okresie: letnim, przejściowym i zimowym, przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w autobusach komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać olej napędowy zgodnie z Ustawą z dnia 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017, poz. 708 z późn. zm).

3. Zamawiający przewiduje, że w ciągu trwania całej umowy zakupi ok. 9 000 m3 oleju napędowego (jednorazowo ok. 32 m3, miesięcznie ok. 300 m3).

4. Olej napędowy będący przedmiotem dostawy winien spełniać wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe – Wymagania i metody badań oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680), przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590+A1:2017-06. Oferowany olej musi być zgodny na dzień składania ofert z aktualnie obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany przepisów przywołanych powyżej lub ich zastąpienia innymi przepisami dostarczany olej napędowy każdorazowo musi spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących na dzień dostawy.

5. Zamawiający wymaga, aby olej napędowy był dostarczany przez Wykonawcę autocysternami na jego koszt i ryzyko do stacji paliw Zamawiającego w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, POLSKA - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 13:00.

6. Zamawiający przyjmuje olej napędowy według legalizowanego systemu kontrolno-pomiarowego Petro Vent będącego na jego wyposażeniu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 4
Precio - Ponderación: 96
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 22/12/2018
Fin: 30/06/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada koncesję na obrót paliwami płynnymi (wraz z dowodem uiszczenia aktualnej opłaty koncesyjnej lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty koncesyjnej) zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada informację (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według kursów średnich walut podanych przez Narodowy Bank Polski w dniu ukazania się ogłoszenia o przedmiotowym postępowaniu w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał dostawy oleju napędowego minimum dla jednego odbiorcy realizowane autocysternami, w okresie kolejnych 12 miesięcy, w ilości minimum 300 m3 w każdym miesiącu.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca przedkłada:

1) Wykaz (w formie oryginału) dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane. Wykaz stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

2) Dowód lub dowody (w formie oryginału) określające, że dostawa/dostawy (wykazane w wykazie, o których mowa w ppkt 1) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ppkt 2) będą budzić wątpliwość Zamawiającego wówczas Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z Art. 144 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem przypadku:

1.1. zmian – jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, np. zmianę stawki podatku o towarów i usług. W takim wypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; przy uwzględnieniu zapisów w Art. 6 ust. 5.

1.2. zmiany paliwa w przypadku wycofania paliwa z asortymentu oferowanego przez Producenta ON, pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych niż oferowane,

1.3. gdy wobec jednej ze Stron wszczęto postępowanie likwidacyjne, wówczas obie Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym,

1.4. gdy Wykonawca zastosuje lepsze materiały/komponenty/składniki, od tych które przewidziano w ofercie,

Pozostałe info.zostały zawarte w SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 w pok. nr 108, I piętro, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Informacje wstępne:

1.1. Do oferty każdy Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie składa aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie wstępne w formie wypełnionego i podpisanego formularza JEDZ.Wymagania dotyczące JEDZ:

1) W przypadku wypełniania JEDZ należy uwzględnić obowiązujące przepisy ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

2) JEDZ należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący podwykonawców.

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6) Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Pzp.

7) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę jest poczta elektroniczna. Uwaga. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

8) JEDZ należy przesłać na adres e-mail: zampub@mzkb-b.internetdsl.pl

9) Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc., .docx, .rtf, .xps, .odt.

10) Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,

W jednym z ww. formatów.

11) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spieniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.).

12) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat) lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np. AES Crypt, 7-ZIP i Smart Sign) lub komercyjnych.

13) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje

O wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

14) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany w pkt. 8 adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Pozostałe inf. zawarte zostały w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Jak w pkt VI.4.1)
Warszawa
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018