Suministros - 447312-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Equipo de comunicación de datos

2018/S 198-447312

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Romania
Splaiul Independenței nr. 323A
Bucureşti
060044
Rumania
Persona de contacto: Bărănescu Mihail
Teléfono: +40 212022305
Correo electrónico: achizitii.publice@sts.ro,
Fax: +40 212222134
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.stsnet.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Contract de furnizare terminale radio de abonat pentru implementarea proiectului „Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă — SIIEASC”

Número de referencia: 4267230_2018_PAAPD1030004
II.1.2)Código CPV principal
32581000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Contractul are ca obiect furnizarea de terminale radio de abonat în vederea asigurării comunicațiilor dintre sediile Birourilor de Stare Civilă (BSCiv)/Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) aflate în Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) și nodul central al Sistemului Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilaă (SIIEASC), administrat de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru clarificarile primite cu cel puțin 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 716 300.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

La sediul central al autorității contractante.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitatea de terminale radio de abonat ce face obiectul achiziției: 1 907 cpl.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 85
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă” – SIIEASC

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător), nu trebuie să se afle sub incidenţa prevederilor 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care determină excluderea din procedura de atribuire.

Modalitatea de îndeplinire: Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa şi prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziţie European) pentru fiecare operator economic participant la procedură (nominalizat la nivelul unei oferte). Se va completa şi prezenta obligatoriu un DUAE separat inclusiv pentru asociaţi, subcontractanţi sau terţi susţinători, dacă aceştia există.

În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) ale aceluiaşi articol, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art.

193, alin. (1) lit. a), din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c), ale aceluiași articol, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai

Informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Înainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.

Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării acestora:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au puterea de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei -

Oficiul Registrului Comerțului/actul constitutiv al operatorului economic;

3) După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

4) După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ofertantul trebuie să facă dovada că a livrat în ultimii trei ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, produse similare în valoare cumulată de minim 1 000 000 RON, fără TVA, în cadrul unuia sau mai multor contracte. Prin sintagma „produse similare” se înţelege echipamente de radiocomunicații de bandă largă.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic (OE) participant la procedură a cărui experienţă similară se doreşte a fi luată în calcul la analiza experienţei similare a ofertantului. Înainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinţei minime de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante: certificate/ documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, recomandări, certificate constatatoare sau orice alte documente edificatoare echivalente, semnate de beneficiarii livărilor, care să ateste livrarea efectivă a produselor similare specificate în DUAE, a căror valoare cumulată, fără TVA, să fie cel puțin cu pragul valoric minim de 1 000 000 RON. Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare respective, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul invocării susţinerii unui terţ, neprezentarea, odată cu oferta, a DUAE completat de către respectivul terţ susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia, din care să rezulte modul efectiv in care se va materializa susţinerea acordată, va avea drept consecinţă respingerea ofertei in cauză, ca fiind inacceptabilă. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind experienţa similară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei individuale menţionată mai sus, cu precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi. Numărul contractelor prin care se demonstrează experienţa similară nu este limitat.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/02/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1) Departajarea ofertelor cu punctaje egale: Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor, doi sau mai mulţi ofertanţi sunt clasaţi pe primul loc, având acelaşi punctaj total, oferta declarată câştigătoare va fi cea care a obţinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare „Preţul ofertei” (are preţul cel mai scăzut). Dacă printre ofertanţii clasaţi pe primul loc, cu acelaşi punctaj total, există doi sau mai mulţi ofertanţi care au obţinut acelaşi punctaj aferent factorului de evaluare „Preţul ofertei” şi implicit acelaşi punctaj și pentru factorul de evaluare „Durata perioadei suplimentare de garanţie”, atunci AC va solicita numai acestor ofertanţi depunerea de noi propuneri financiare, în SEAP. Ofertanţii în cauză nu au decât dreptul de a îmbunătăţi propunerea financiară depusă anterior, urmând ca oferta declarată câştigătoare să fie cea al cărei nou preţ, reofertat, este cel mai scăzut. Dacă şi în urma reofertării în SEAP, ofertanții nu vor putea fi departajaţi, vor deveni incidente prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, iar procedura de atribuire va fi anulată, fiind imposibilă încheierea contractului;

2) Confidenţialitate: OE vor elabora ofertele în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi vor indica, motivat, în cuprinsul acestora, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală conform legislaţiei aplicabile;

3) AC are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă;

4) OE interesaţi să participe la procedură pot accesa DUAE la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter;

5) Documentelor transmise prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică (Legea nr. 455/2001, cu modificările și completările ulterioare). Astfel, documentele ofertei, DUAE, documentele de calificare, orice alte documente justificative, precum şi, după caz, răspunsurile la solicitările de clarificări, se transmit conform solicitării AC, prin intermediul SEAP, în mod obligatoriu semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate documente originale. Documentele emise de instituţii/organisme oficiale abilitate trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale, urmând ca semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, aparţinând OE să fie aplicată de acesta asupra copiei respectivului document;

6) Datele cu caracter personal solicitate în prezenta procedură, sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este cel stabilit de îndeplinirea obligațiilor instituite de legislatia privind achizițiile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derulării procedurii, cât și cea ulterioară acesteia, în conformitate cu actele normative in vigoare.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenul de exercitare a căilor de atac este cel prevăzut la art. 8 din Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Serviciul de Telecomunicații Speciale – Direcția Achiziții Publice
Splaiul Independenței nr. 323A
Bucureşti
060044
Rumania
Teléfono: +40 212022305
Correo electrónico: achizitii.publice@sts.ro

Dirección de internet: www.sts.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018