Suministros - 447320-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Equipamiento médico

2018/S 198-447320

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Institutul Clinic Fundeni
Romania
Șoseaua Fundeni nr. 258, sector 2
Bucureşti
022322
Rumania
Persona de contacto: Cristian Sabou
Teléfono: +40 213172194
Correo electrónico: achizitii@icfundeni.ro
Fax: +40 213180444
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.icfundeni.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Instituție spitalicească
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Platformă de videoendoscopie și ecoendoscopie intervențională.

Número de referencia: 4204003/2018 - 002
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Institutul Clinic Fundeni are o mare adresabilitate, atât din perspectiva numărului mare de pacienţi trataţi, cât şi a patologiei căreia i se adresează.

In acest sens Institutul Clinic Fundeni urmareste ca in baza contractului sa achizitioneze o platforma medicala alcatuita din echipamente medicale de inalta performanta oferind pacientilor cele mai moderne si eficiente investigatii conform cerintelor impuse de managementul calitatii in domeniul sanitar, precum si pentru indeplinirea standardelor A.N.M.C.S.

Cerinta generala a acestei achizitii o constituie ocrotirea sanatatii populatiei prin realizarea unui act medical sigur, si asigurarea celor mai bune conditii de investigare a pacientilor, prin utilizarea de echipamente medicale de cea mai buna calitate asigurand un act medical performant pentru toti pacienti internati.

Autoritatea contractanta va incheia un contract de furnizare echipamente medicale conform listei de investitii, a caietului de sarci [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 14 556 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50421000
51410000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Clinica de Gastroenterologie 1, Departamentul Endoscopie Digestiva al Institutului Clinic Fundeni.

II.2.4)Descripción del contrato:

Institutul Clinic Fundeni are o mare adresabilitate, atât din perspectiva numărului mare de pacienţi trataţi, cât şi a patologiei căreia i se adresează.

In acest sens Institutul Clinic Fundeni urmareste ca in baza contractului sa achizitioneze o platforma medicala alcatuita din echipamente medicale de inalta performanta oferind pacientilor cele mai moderne si eficiente investigatii conform cerintelor impuse de managementul calitatii in domeniul sanitar, precum si pentru indeplinirea standardelor A.N.M.C.S.

Cerinta generala a acestei achizitii o constituie ocrotirea sanatatii populatiei prin realizarea unui act medical sigur, si asigurarea celor mai bune conditii de investigare a pacientilor, prin utilizarea de echipamente medicale de cea mai buna calitate asigurand un act medical performant pentru toti pacienti internati. Autoritatea contractanta va incheia un contract de furnizare echipamente medicale conform listei de investitii, a caietului de sarcini si specificatiilor tehnice, care va avea o durata de 3 ani. In baza contractului de furnizare autoritatea contractanta va achizitiona o Platforma de Videoendoscopie si Endoscopie Interventionala. Ca atare autoritatea contractanta in baza prezentului contract In perioada de derulare a acestuia (3 ani) mai poate fi achizitionata suplimentar inca o platform de Videoendoscopie si Ecoendoscopie Interventionala noua cu aceleasi caracteristici tehnice cu cele ofertate sau superioare celor ofertate in cazul in care furnizorul de echipamente medicale a lansat in aceasta perioada (3 ani) echipamente de ultima generatie superioare celor ofertate, la acelasi pret unitar cu cele ofertate. Cantitatile ce vor fi achizitionate suplimentar se vor realiza direct prin aplicarea clauzelor contractuale conform prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016 cu toate completarile si modificarile ulterioare.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica: Durata de garantie acordată va fi de minim 24 luni si maxim 48 luni. Pentru garantiile sub 24 luni se acorda 0 puncte, iar pentru garantiile mai m [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica: Termenul de livrare va fi justificat prin declaratie pe proprie raspundere. Termenul de livrare va fi exprimat în zile calendaristice şi va fi realist şi justificat. / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Institutul Clinic Fundeni va exclude in orice moment al procedurii de atribuire a prezentului contract orice operator economic care se incadrează in una din situatiile prevăzute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate si in cazul asociatilor/subcontractantilor/terilor sustinatori dupa caz.

Se va completa DUAE de către operatorul economic participant cu informațiile aferente situației acestora. La solicitarea autorității contractante ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele ce probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei privind neincadrarea in art. 60, 164, 165, 167 se vor completa informatiile cu precizarea faptului ca „Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul de pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor”. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat buget local etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2) art. 167 alin. (2) art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare dupa caz;

B. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Conf. Dr. Orban Carmen — Manager,

— Dr. Gina-Ionela Rusu-Munteanu — Director Medical,

— Ec. Georgescu Mariana Nicoleta — Dir. Fin. Cont.,

— As. Med. Niculita Oana Otilia — Director de Ingrijiri,

— Ec. Mihaela Braileanu-Neti — Control Financiar Preventiv.

Comisia de evaluare:

— Prof. Dr. Cristian Gheorghe — Sef sectie Clinica Gastroenterologie 1, Departamentul Endoscopie Digestiva,

— As. Med. Mangaru Constantin — Asistent Medical Coordonator,

— Ec. Sabou Cristian — Sef Serv. Achizitii Contractare,

— Ec. Parvulescu Adrian — Serv. Achizitii Contractare,

— Ec. Stoica Florica — Serv. Achizitii Contractare,

— Ing. Ionita Gheorghe — Serv. Achizitii Contractare,

— Ing. Soare Marian — Sef Serv.Tehnic.

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Informatii privind principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, precizate valoric si cantitativ. Prin „produse similare” se intelege aparatura medicala de o complexitate comparabilă cu cele ce fac obiectul contractului. Pentru demonstrarea experientei similare în sensul mentionat mai sus ofertantul va dovedi, in baza unuia sau mai multor contracte, din care sa rezulte că a efectuat livrări similare în valoare/valoare cumulată de minim 1 100 000 RON, fără TVA.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Completare DUAE de catre toti operatorii economici Se vor prezenta: - documente justificative (ex.: documente constatatoare, recomandari, procese-verbale de receptie, facturi fiscale, certificari de buna executie etc.) emise si contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, care confirma livrari de produse similare. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 090-201753
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 01/11/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 01/05/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 01/11/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Membrii comisiei de evaluare.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro. În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu preturi egale, departajarea se va face conform art. 139 alin. (3) din H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

În termen de 10 zile începând cu ziua următoare a luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Institutul Clinic Fundeni — Serviciul Achiziții – Contractare, Birou Juridic
Șoseaua Fundeni nr. 258, sector 2
Bucureşti
022322
Rumania
Teléfono: +40 213172194
Correo electrónico: achizitii@icfundeni.ro
Fax: +40 213180444

Dirección de internet: www.icfundeni.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018