Suministros - 447324-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Países Bajos-La Haya: Herramientas manuales

2018/S 198-447324

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ministerie van Defensie
27370985
Kalvermarkt 32
Den Haag
2511 CB
Países Bajos
Persona de contacto: David De Knoop
Teléfono: +31 615822434
Correo electrónico: dh.d.knoop@mindef.nl
Código NUTS: NL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.defensie.nl

Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=102862

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=102862
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Raamovereenkomst Handgereedschappen 2019-2022

Número de referencia: S 16039329
II.1.2)Código CPV principal
44511000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor de Raamovereenkomst handgereedschappen (defensiebreed).

Het betreft de levering van A-merken handgereedschappen.

De totale behoefte zal worden verdeeld over 2 contractpartijen. De contractwaarde bedraagt naar schatting 5 Mio euro per contractpartij per jaar, ofwel totaal ca. 20 Mio Euro per contractpartij bij een maximale looptijd van 4 jaar.

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een initiele termijn van 2 jaar plus 2 maal een jaar verlengingsoptie.

Uw inschrijving zal worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in de Aanbestedingsleidraad, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:

https://negometrix.com/nl/instruction-page/leveranciers

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 33 057 851.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42600000
44316400
44512000
44512930
44512940
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lettele

II.2.4)Descripción del contrato:

De opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst ‘Handgereedschappen’, met 2 contractanten. Beide contractanten zullen onder dezelfde voorwaarden een raamovereenkomst (verder: Overeenkomst) ondertekenen. De overeenkomsten zullen ingaan op de datum van ondertekening en hebben een looptijd van 2 jaar met een mogelijkheid tot verlenging van 2 keer 1 jaar.

Handgereedschappen zijn in deze context gereedschappen welke Defensie gebruikt in haar werkplaatsen, op haar schepen, op missie, etc, om het onderhoud en reparaties aan haar rollend, vliegend en varend materieel te kunnen uitvoeren. Het betreft handgereedschappen van zgn. A-Merken welke ‘Commercial off the Shelf’ verkrijgbaar zijn, zoals moersleutels, momentsleutels, schroevendraaiers, hamers, elektrische en pneumatische boor- en slijpmachines, accuboren, etc, etc. alsmede samenstellingen van gereedschappen in trolleys en kisten met foam-inlays en ‘tool control’.

Gekozen is voor raamovereenkomsten, omdat niet op voorhand is aan te geven hoeveel van welke goederen gekocht zullen worden tijdens de contractperiode. De slijtage- en verbruiksratio van deze producten laat zich niet op voorhand berekenen. Ook komen bij Defensie de komende jaren nieuwe voertuigen, schepen en vliegtuigen in gebruik terwijl andere worden afgestoten. Deze wijziging in uitrusting kan ertoe leiden dat naast onderdelen en speciaalgereedschappen ook andere soorten en maten van handgereedschappen nodig zijn.

Op basis van de omzet die over de afgelopen jaren is gerealiseerd en een schatting van de toekomstige schatting van de behoefte, wordt de totale waarde van de te verstrekken opdrachten tot het leveren van gereedschappen over 4 jaar geschat op M€ 40 inclusief BTW, M€ 5 inclusief BTW per contractant per jaar.

De totale omzet gedurende de looptijd kan minder bedragen dan deze schatting maar zou onder omstandigheden ook kunnen toenemen tot maximaal M EURO 60. Inschrijver kan geen rechten ontlenen aan bovenstaande schattingen.

De volgende aspecten m.b.t. leveringen spelen een rol bij uitvoering van de raamovereenkomst (bijlage).

1. Leveringen zullen in principe plaatsvinden aan het centraal magazijn van Defensie gevestigd te Lettele. Gedurende de contractperiode kan het leveradres wijzigen als gevolg van relocatie van eenheden en sluiting van locaties.

2. De levertermijnen bedragen:

a. 1 kalendermaand voor herbevoorrading van de voorraadhoudende locatie;

b. Incidentele spoedorders met een levertermijn van 2 kalenderdagen.

3. De financiële omvang van afroeporders kent grote variaties, van minder dan 500 euro tot tienduizenden euro’s per order. Per levering is meestal sprake van tientallen tot honderden verschillende producten, ter waarde van meerdere duizenden euro’s.

Perceelverdeling en clustering

Gelet op de markt en het voorkomen van wederzijdse afhankelijkheid is er gekozen om de opdracht aan 2 marktpartijen te gunnen. Beide contractanten zullen onder dezelfde voorwaarden een Overeenkomst ondertekenen.

Er is voor gekozen, mede gelet op bovenstaande, om de opdracht niet nader te verdelen in percelen.

Zie voor verdere essentiele informatie de Aanbestedingsleidraad

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 33 057 851.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Optie tot verlenging voor de Aanbestedende Dienst met 2 maal een (2x1) jaar

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zie Aanbestedingsleidraad

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zie Aanbestedingsleidraad

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zie Aanbestedingsleidraad

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 2
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 04/12/2018
Hora local: 17:45
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 05/12/2018
Hora local: 09:00
Lugar:

Utrecht

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Als sluitingsdatum en uiterste tijdstip voor ontvangst van uw inschrijving door de Aanbestedende dienst geldt 4.12.2018 vóór 17:45 u (NL lokale tijd). De opening van de digitale inschrijvingen geschiedt via de digitale kluis van Negometrix. Van de opening ontvangen alle inschrijvers een proces verbaal van opening.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Zie Aanbestedingsleidraad en contactpersoon Aanbestedende Dienst

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Rechtbank 's-Gravenhage
Prins Clausplein 60
Den Haag
2595 AJ
Países Bajos
Teléfono: +31 883622333

Dirección de internet: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018