Suministros - 447325-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Países Bajos-Breda: Indumentaria corporativa

2018/S 198-447325

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gemeente Breda
20169706
Claudius Prinsenlaan 10
Breda
4811 DJ
Países Bajos
Persona de contacto: René Brouwers
Teléfono: +31 765293895
Correo electrónico: mcm.brouwers@breda.nl
Código NUTS: NL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.breda.nl

Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=89142

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=89142
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Bedrijfskleding, PBM en schoenen

Número de referencia: 2018/RED/UITV/89142
II.1.2)Código CPV principal
18222000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Europese openbare procedure voor 3 percelen:

Perceel 1 werk- en veiligheidskleding, PBM en werkschoenen

Perceel 2 uniformkleding en schoenen

​Perceel 3 representatieve kleding en -schoenen

​Het is inschrijvers toegestaan om op 1 of op meerdere percelen in te schrijven.

​Het doel van deze openbare Europese aanbesteding is om te komen tot raamovereenkomsten met 1 opdrachtnemer per perceel met een looptijd van 4 jaar met als ingangsdatum 1.6.2019.

De opdrachtgever heeft bij wederzijds goedvinden van partijen het recht deze 3 maal met 1 jaar te verlengen. De besluitvorming ten aanzien van deze verlenging(en) geschiedt op basis van evaluatie van de geleverde prestatie.

​​Deze aanbesteding zal uitsluitend en geheel digitaal online plaatsvinden gebruik makende van het Negometrix platform (www.negometrix.com). Een uitgebreide instructie met betrekking tot digitaal aanbesteden treft u aan in de Vragenlijsten.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Werk- en veiligheidskleding, PBM en werkschoenen

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18140000
18830000
18100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Breda

II.2.4)Descripción del contrato:

Werk- en veiligheidskleding, PBM's en werkschoenen wordt binnen diverse afdelingen (op dit moment 9 afdelingen) van de gemeente Breda gedragen. Het plaatsen en leveren van bestellingen zullen vanuit twee centrale punten plaatst vinden, tw: Slingerweg 1-5 en Riethil 11 te Breda. Bestellingen dienen online geplaatst te kunnen worden.

Door de aanbestedende dienst wordt expliciet niet onder werk- en veiligheidskleding, PBM en werkschoenen verstaan:

* orthopedische schoenen

​* otoplastieken

​* zaagbroeken

​* veiligheids- en computerbrillen

​Een overzicht van de afnamegegevens 2017 van de gemeente Breda is als bijlage toegevoegd. Dit is indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De aanbestedende dienst gunt per perceel de opdracht aan de inschrijver op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), gunningscriterium Beste prijs-kwaliteitverhouding.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/06/2019
Fin: 31/05/2023
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Optioneel 3 maal 1 jaar.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Uniformkleding en schoenen

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18830000
18110000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Breda

II.2.4)Descripción del contrato:

Uniformkleding en werkschoenen wordt op dit moment binnen 2 afdelingen van de gemeente Breda gedragen. Buiten deze scope vallen de steekvesten. Het plaatsen en leveren van bestellingen zullen vanuit een centraalpunt plaatst vinden. Deze bestellingen dienen online geplaatst te kunnen worden.

​Een overzicht van de afnamegegevens 2017 van de gemeente Breda is als bijlage toegevoegd. Dit is indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De aanbestedende dienst gunt per perceel de opdracht aan de inschrijver op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), gunningscriterium Beste prijs-kwaliteitverhouding.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/06/2019
Fin: 31/05/2023
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Optioneel 3 maal 1 jaar.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Representatieve kleding en - schoenen

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18223000
18230000
18420000
18800000
18222100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Breda

II.2.4)Descripción del contrato:

Representatieve kleding en -schoenen wordt op dit moment binnen 3/4 afdelingen van de gemeente Breda gedragen. Het plaatsen en leveren van bestellingen zullen vanuit 3 bestelpunten plaatst vinden. Deze bestellingen dienen online geplaatst te kunnen worden.

​Een overzicht van de afnamegegevens 2017 van de gemeente Breda is als bijlage toegevoegd. Dit is indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De aanbestedende dienst gunt per perceel de opdracht aan de inschrijver op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), gunningscriterium Beste prijs-kwaliteitverhouding.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/06/2019
Fin: 31/05/2023
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Optioneel 3 maal 1 jaar.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan zes maanden of door middel van een volmacht, waarin de tekenbevoegdheid (afwijkend) van het uittreksel, is vastgelegd. Let op: De tekenbevoegdheid dient voldoende te zijn voor het offertebedrag voor de volledige looptijd, inclusief eventuele opties en optiejaren.

Op het moment van inschrijving kan de inschrijver volstaan met het ondertekenen van de UEA. Door middel van deze verklaring verklaart de inschrijver dat de uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

Voor een langere looptijd is gekozen om circulaire initiatieven een kans te geven.

Gemeente Breda wil dat er een ontwikkelingstraject ingezet kan worden in de verduurzaming van het kledingassortiment. Het toepassen van duurzame materialen en hergebruik van grondstoffen in de producten wordt gestimuleerd.

IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/11/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/11/2018
Hora local: 12:01
Lugar:

Breda

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Arrondissement Zeeland - West-Brabant
Breda
Países Bajos
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Arrondissement Zeeland - West-Brabant
Breda
Países Bajos
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Per perceel kunnen de afgewezen inschrijvers binnen een periode van 20 kalenderdagen na bekendmaking van deze mededeling een civiel kort geding aanspannen tegen deze gunningsbeslissing. Deze termijn betreft een vervaltermijn. Indien binnen voornoemde termijn een civiel kort geding wordt aangespannen zal de definitieve gunningsbeslissing worden opgeschort, tot in kort geding vonnis is gewezen. Indien niet tijdig binnen voornoemde vervaltermijn een kort geding aanhangig wordt gemaakt is de desbetreffende inschrijver niet ontvankelijk in zijn vorderingen ter zake van de afgesloten aanbestedingsprocedure.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Arrondissement Zeeland - West-Brabant
Breda
Países Bajos
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018