Suministros - 447328-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Sfântu Gheorghe: Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores

2018/S 198-447328

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Spitalul Județean „Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe
Romania
Str. Muzelor nr. 1
Sfântu Gheorghe
520064
Rumania
Persona de contacto: Attila Becsek
Teléfono: +40 267311675
Correo electrónico: aprovizionare@administrativ.spitfog.ro
Fax: +40 267311675
Código NUTS: RO123

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spitfog.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spital
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Achiziție medicament Laronidazum

Número de referencia: 13190
II.1.2)Código CPV principal
33652000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Medicament Laronidazum 100 ui/ml — 5 ml.

Se va încheia un acord-cadru cu maxim 3 operatori economici. Durata acordului-cadru este de 12 luni. Cantitate minima 84 — maxima 343. Valoare minima 193 420,92 — maxima 789 802,09 RON, fara TVA.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor in termen de 3 zile, transmis cu cel putin 10 zile, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.(conform art. 160 alin. (2) si art. 161 din Legea 98/2016, modificate prin OUG 107/2017).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO123
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe. Adresa sediu social: Str. Stadionului nr. 1–3, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cod postal: 520064.

II.2.4)Descripción del contrato:

Se va încheia un acord-cadru cu maxim 3 operatori economici. Durata acordului-cadru este de 12 luni. Cantitate minima 84 — maxima 343. Valoare minima 193 420,92 — maxima 789 802,09 RON, fara TVA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

A) Motive de excludere a candidatului/ofertantului:

A.1) Motive referitoare la condamnările penale: Participarea la o organizaţie criminală, corupţie, fraudă, infracţiuni teroriste sau infracţiuni legate de activităţile teroriste, spălare de bani sau finanţarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane conform art. 164;

A.2) Motive legate de plata impozitelor sau a contribuţiilor la asigurările sociale conform art. 165;

A.3) Motive legate de insolvenţă, conflict de interese sau abateri profesionale conform art. 167.

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, întrucât autoritatea contractantă doreşte să încheie un acord-cadru cu 3 operatori economici.

Documentele justificative solicitate:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentării,

— cazier judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONTC/act constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Persoane care deţin functii de decizie din cadrul autorităţii contractante:

— András-Nagy Róbert — Manager,

— Antal Álmos-Jenő — Director medical,

— Ec. Fülöp Árpád — Director financiar contabil,

— Doci Cristina Tünde — Consilier juridic,

— Bărăcuţ Brigitta — Consilier juridic,

— Ing. Becsek Attila — Şef serviciu Logistică, Administrativ,

— Kürti Valéria — Farmacist,

— Kánya Mónika — Responsabil achiziţie,

— Vasvári Alpár — Achizitor.

Operatorii economici care depun ofertă, trebuie să dovedească o formă de întregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţi care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, în conformitate cu solicitările fişei de date a achiziţiei.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasat pe primele trei locuri în clasamentul intremediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele justificative solicitate care susţin cele declarate în DUAE:

— Certificat constatator emis de ONRC,

— Autorizaţie de distribuţie angro a medicamentelor — art. 788 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlu XVII, „Medicamentul”, cu modificările şi completările ulterioare şi (Ordinul Ministrului Sănătăţii publice Ordin nr. 131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de

distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz um [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 3
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 14/05/2026
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Autoritatea contractanta va încheia acordul-cadru cu maxim 3 operatori economici/lot.

Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului intermediar (de exemplu: Pe locul 3 sunt doua oferte egale) se vor solicita reofertari financiare de la operatorii economici, prin intermediul SEAP în vederea departajarii ofertelor.

Ofertantii clasati pe locurile de mai sus nu vor fi afectati (de exemplu: Daca ofertantii pe locul 3 au preturi egale, elementul reofertarii fiind pretul, acesta din urma nu poate fi îmbunătățit decât până la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respective pe locul 2 în clasament), avand in vedere art. 138 din HG 395/2016.

In vederea completarii DUAE (Document Unic de Achizitii European) operatorii economici interesati, vor atasa în format XML.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele de exercitare ale căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101 din 19.5.2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyan Kristof” — Oficiul Juridic
Str. Stadionului nr. 1, județul Covasna
Sfântu Gheorghe
520064
Rumania
Teléfono: +40 267311981/455

Dirección de internet: www.spitfog.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018