Suministros - 447333-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Dačice: Paquetes de software específico de un sector económico

2018/S 198-447333

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Město Dačice
00246476
Krajířova 27
Dačice
380 13
Chequia
Persona de contacto: Ing. Marek Bena
Teléfono: +420 604119057
Correo electrónico: marek.bena@seznam.cz
Código NUTS: CZ031

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.dacice.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zakazky.dacice.cz/contract_display_224.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zakazky.dacice.cz/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizace MěÚ Dačice

II.1.2)Código CPV principal
48100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Účelem veřejné zakázky je zefektivnit klíčové procesy Městského úřadu Dačice a umožnit nové služby občanům i pracovníkům úřadu, tj. získat a včlenit komplex informačních technologií významně měnících interní i externí služby města.

Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části:

Část 1 - Hlavní informační systém

Část 2 - Portál zaměstnance

Část 3 - Portál občana

Část 4 - Zvýšení dostupnosti služeb města.

Popis předmětu jednotlivých částí zakázky, jejich předpokládané hodnoty a místa plnění jsou uvedeny níže.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 11 704 623.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Hlavní informační systém

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48100000
72268000
72263000
72261000
72253200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ031
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo zadavatele na adrese Krajířova 27, Dačice, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka kompletního městského informačního systému. Součástí předmětu je kompletní datová migrace, zaškolení administrátorů a uživatelů systému a podpora provozu systému.

Součástí plnění je také maintenance a technická podpora v době trvání 60 měsíců od úspěšného předání a převzetí díla.

Další podrobné informace k předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 580 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 22/03/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006001 - Modernizace městského úřadu Dačice

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Portál zaměstnance

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72268000
72263000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ031
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo zadavatele na adrese Krajířova 27, Dačice, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka Portálu zaměstnance. Portál zaměstnance bude prostorem pro spolupráci uživatelů. Jeho cílem bude – kromě možnosti informovat uživatele – také nabídnout platformu pro sdílení a tvorbu obsahu, práci se znalostmi a v neposlední řadě sjednocení aplikační platformy. Výsledkem bude jednotné řešení, které koncovým uživatelům nabízí komfort a produktivní prostředí

Pro spolupráci.

Další podrobné informace k předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 471 622.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 22/03/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006001 - Modernizace městského úřadu Dačice

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Portál občana

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72268000
72263000
72261000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ031
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo zadavatele na adrese Krajířova 27, Dačice, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění části 3 veřejné zakázky je dodávka Portálu občana. Portál občana bude umožňovat – kromě možnosti informovat občany – především elektronickou komunikaci mezi občanem a městským úřadem. Tím se odlišuje od stávajících webových stránek města, a rozšiřuje tak jejich možnosti.

Součástí předmětu plnění je zaškolení administrátorů a uživatelů portálu a podpora provozu systému.

Součástí plnění je také maintenance a technická podpora v době trvání 60 měsíců od úspěšného předání a převzetí díla.

Další podrobné informace k předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 625 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 22/03/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006001 - Modernizace městského úřadu Dačice

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zvýšení dostupnosti služeb města

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32413000
32420000
30233132
30234100
48100000
72263000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ031
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Budovy zadavatele na adrese Palackého nám. 1, Neulingerova 151, Palackého nám. 2, Palackého nám. 4, Komenského 7 a Krajířova 27, Dačice, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění části 4 veřejné zakázky je řešení následujících potřeb zadavatele:

A. Konsolidace sítě – zvýšení spolehlivosti a propustnosti sítě a zlepšení její řiditelnosti

B. Konsolidace sítě – zajištění vysokorychlostní a spolehlivé WiFi sítě pro vnitřní provoz úřadu i pro občany – návštěvníky úřadu

C. Zabezpečení – Zvýšení bezpečnosti perimetru sítě

D. Zálohování dat – NAS úložiště

Další podrobné informace k předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 028 001.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 22/03/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006001 - Modernizace městského úřadu Dačice

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti. Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel ve smyslu § 86 odst. 2 zákona připouští, aby doklady k prokázání profesní způsobilosti dodavatel nahradil čestným prohlášením. Dodavatel rovněž může ve smyslu § 45 odst. 4 zákona předložení dokladu splnit uvedením internetového odkazu na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (obchodní rejstřík) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu umožňujícím neomezený dálkový přístup. Vybraný dodavatel / dodavatelé předloží podle § 122 odst. 3 písm. a) zákona originály nebo úředně ověřené kopii výše stanoveného dokladu k prokázání splnění profesní způsobilosti.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zadavatel požaduje, aby členové týmu dodavatele pro plnění veřejné zakázky pro část 1, 2 a 3 (viz čl. 6.3 zadávací dokumentace) měli znalost českého jazyka na komunikativní úrovni.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 09:00
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání nabídek zadavatel provede v souladu s ust. § 109 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Otevírání nabídek se v souladu s uvedeným ustanovením zákona koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Doplňující informace k bodu I.3) - Nabídky musí být zaslány elektronicky prostřednictvím (URL):

Dodavatel nabídku na příslušnou část veřejné zakázky podá na stránce vymezené v elektronickém nástroji pro příslušnou část veřejné zakázky, tj. pro:

— část 1 – na stránce https://zakazky.dacice.cz/contract_display_225.html

— část 2 – na stránce https://zakazky.dacice.cz/contract_display_226.html

— část 3 – na stránce https://zakazky.dacice.cz/contract_display_227.html

— část 4 – na stránce https://zakazky.dacice.cz/contract_display_228.html.

Podmínky a informace týkající se podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, včetně informací o používání elektronického podpisu jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a rovněž jsou dostupné na https://zakazky.dacice.cz/.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018