Suministros - 447338-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Satu Mare: Gases medicinales

2018/S 198-447338

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Spitalul Județean Satu Mare
Romania
Str. Prahova nr. 1
Satu Mare
440192
Rumania
Persona de contacto: Ziman Ramona Maria
Teléfono: +40 261727259
Correo electrónico: achizitii@sjusm.ro
Fax: +40 261727259
Código NUTS: RO115

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sjusm.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spital
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Furnizare oxigen medicinal produs la fața locului”

Número de referencia: 3963722 2018 PAAPD1033659
II.1.2)Código CPV principal
24111500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Acordul-cadru are ca obiect „Furnizare oxigen medicinal produs la fata locului”. Achizitia se face pe baza referatului de necesitate nr. 124/4.10.2018, aprobat de conducerea unitatii.

Oxigenul medicinal produs la fata locului se va livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in caietul de sarcini. Oxigenul medicinal produs la fata locului este absolut necesar pentru pacientii cu probleme respiratorii din cele 2 Locatii ale S.J.U.S.M., pacienti displeici si pentru sustinerea respiratiei la pacienti etc.

Se va incheia un acord-cadru pentru o perioada de 24 luni. In intervalul unui an candelaristic se preconizeaza ca se vor incheia un numar estimativ de min. 1 contract subsecvent si un numar maxim de 12 contracte subsecvente.

Cantitatile minime si maxime estimate ale acordurilor-cadru si ale contracelor subsecvente se regasesc in Anexa la caietul de sarcini. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractant [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
98300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO115
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.

II.2.4)Descripción del contrato:

Acordul-cadru are ca obiect „Furnizare oxigen medicinal produs la fata locului”.

Se va incheia un acord-cadru pentru o perioada de 24 luni. In intervalul unui an candelaristic se preconizeaza ca se vor incheia un numar estimativ de min. 1 contract subsecvent si un numar maxim de 12 contracte subsecvente.

Cantitatile estimate ale acordului-cadru si ale contractelor subsecvente se regasesc in Anexa 1 la caietul de sarcini. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractante, cantitatile fiind estimative si se regasesc in Anexa la caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent pe 12 luni este de 718 080,00 RON, fara TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent pe 1 luna este de 59 840,00 RON, fara TVA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Valoarea celui mai mare contract subsecvent (12 luni) este = 718 080,00 RON.

Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent (12 luni). Valoarea garantiei de participare este 7 180,80 RON.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertanţii, ofertantii asociati, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Nedepunerea DUAE o data cu oferta, atrage respingerea ofertei ca incacceptabila.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi) cu informaţiile aferente situaţiei lor si semnat corespunzator. Formularul DUAE se semneaza cu semnatura electronica extinsa.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor declarate in DUAE pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) in original, copie legalizata sau copie lizibila din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora, sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile valorice prevazute la art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Legat de conflictul de interese, nominalizam toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:

— Manager — Marc Ioan Adrian,

— Director medical — Dr. Mare Paula Lacramioara — membru comitet director,

— Director financiar contabil Interimar — Ec. Beseni Rodica Mariana — membru comitetul director,

— Membru comitetul director — Aracs Szigeti Anna Maria,

— Director ingrijiri — As. Tarba Raluca Mariana - membru comitetul director,

— Sef Serviciu Intretinere — Ing. Supuran Daniel,

— Sef Serviciu Achizitii Publice Interimar — Cadar Marinela Lacramioara,

— Sef Farmacie — Hagau Adriana,

— Serviciu Achizitii Publice — Ec. Ziman Ramona Maria.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire (inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi) cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Operatorul economic va completa si declaratia privind neincadrearea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice- Formular nr. 3 — Se prezinta obligatoriu conform cu originalul pana la data limita de depunere a ofertei in format electronic cu semnatura electronica extinsa scanata in SEAP asa cum apare in anuntul de participare.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 59 si art. 60 din Lege 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

In cazul asocierii de operatori economici se va prezenta informatia prin completarea in formularul DUAE, din documentatia de atribuire, in conf. cu prev. art. 193 din Legea nr. 98/2016, conform situatiei acestora.

La solicitarea autoritatii contractante, dupa finalizarea evaluarii ofertelor, ofertantul a carui oferta comuna s-a clasat pe locul I dupa aplicarea criterului de at [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Informații privind asocierea (dacă este cazul) In cazul asocierii de operatori economici, se va prezenta informatia prin completarea in formularul DUAE, din documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 98/2016, conform situatiei acestora.

Terti sustinatori In cazul in care, ofertantul invoca sustinerea unor terti, privind indeplinirea criteriilor referitoare la situația economica și financiara prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert conform art. 182 din Legea nr. 98/2016, acesta are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare invocate. Odata cu angajamentul ferm se depun obligatoriu si documente din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea tertului. Persoana ce asigura sustinerea economica și financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167, precum si art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Subcontractanti: Daca este cazul, ofertantul va preciza in oferta partea/partile de contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi (conf. art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016). Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167, precum si art. 60 din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 subcontractanti trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Ofertantul va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Membrul/ii asocierii (după caz) va/vor completa in formularul DUAE informatiile aferente situatiei lui/lor. La solicitarea autoritatii contractante, dupa finalizarea evaluarii ofertelor, ofertantul a carui oferta comuna s-a clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta acordul de asociere, semnat si stampilat de fiecare asociat in parte, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, nefiind impusa legalizarea acestuia in acest sens.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va prezenta DUAE, de catre tertul sustinator, daca este cazul, completat semnat in mod corespunzator de catre tert. Ofertantul va prezenta angajamentul ferm de sustinere al tertului sustinator, conform formular din documentatia de atribuire si documente din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea tertului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele solicitate, in legatura cu angajamentul ferm de sustinere vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va prezenta DUAE, de catre subcontractanti, daca este cazul, completat semnat in mod corespunzator de catre subcontractanti. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Se vor prezenta documente relevante din partea operatorului economic referitoare la subcontractantii propusi, cu privire la partea/partile din contract care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv (art. 174 din Legea nr. 98/2016). Documentele solicitate, in cerinta privind subcontractantii propusi vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/04/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro.

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii C.N.S.C./contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/Clarificari/Decizii, precum si prin publicare de erate.

Autoritatea contractanta verifica pretul ofertat pentru fiecare lot in parte in conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale (doua sau mai multe oferte) si clasate pe locul I.

Modul de departajare intre oferte se va face prin reofertarea preturilor.

Autoritatea contractanta verifica pretul ofertat pentru fiecare lot in parte in conformitate cu prevederile HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea link-ului https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare. Persoana vătămată poate sesiza C.N.S.C. în vederea anulării actului și/sau recunoașterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termenele prevăzute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
Str. Prahovei nr. 1
Satu Mare
440192
Rumania
Teléfono: +40 261727259
Correo electrónico: achizitiispital@yahoo.com
Fax: +40 261727347

Dirección de internet: www.sjusm.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018