Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 447344-2019

Submission deadline has been amended by:  494116-2019
24/09/2019    S184

Polonia-Łódź: Planificadores

2019/S 184-447344

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Dirección postal: ul. Pabianicka 62
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 93-513
País: Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych
Correo electrónico: przetargi@kopernik.lodz.pl
Teléfono: +48 426895910
Fax: +48 426895409
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawę stacji planowania leczenia dla Zakładu Planowania Radioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Número de referencia: EZ.28.133.2019
II.1.2)Código CPV principal
30196000 Planificadores
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest:

a. sprzedaż wraz z dostarczeniem fabrycznie nowej stacji planowania leczenia do Zakładu Planowania Radioterapii Zamawiającego;

b. instalacja i uruchomienie stacji planowania leczenia;

c. szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji stacji planowania leczenia.

Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”.

Zamówienie nie zostało podzielone na pakiety. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Oferta dla swojej ważności musi być złożona na wszystkie pozycje.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213000 Ordenadores personales
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce realizacji dostawy: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest:

a. sprzedaż wraz z dostarczeniem fabrycznie nowej stacji planowania leczenia do Zakładu Planowania Radioterapii Zamawiającego;

b. instalacja i uruchomienie stacji planowania leczenia;

c. szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji stacji planowania leczenia.

Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”.

Wymagany termin wykonania zamówienia:

a) dostawa sprzętu do Zakładu Planowania Radioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w terminie nie później niż do dnia 25.11.2019 r. Dostawa zostanie potwierdzona podpisaniem przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

b) instalacja przedmiotu umowy w terminie do dnia 28.2.2020 r.; instalacja zostanie potwierdzona podpisaniem przez strony protokołu z instalacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy;

c) uruchomienie przedmiotu umowy w terminie do dnia 28.2.2020 r. i szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi oraz efektywnego wykorzystania sprzętu; uruchomienie zostanie potwierdzone podpisaniem przez strony protokołu z uruchomienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy.

Warunki płatności:

a) płatność ze środków dotacji Ministerstwa Zdrowia i środków własnych Zamawiającego (nie mniej niż 15 % wartości sprzętu) będzie dokonana po doręczeniu przez Wykonawcę oryginału protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego dostawę przedmiotu zamówienia oraz faktury VAT w terminie do 30 dni;

b) płatność ze środków własnych Zamawiającego za dostawę, instalację, uruchomienie oraz szkolenia będzie dokonana po zainstalowaniu stacji planowania leczenia potwierdzonym podpisaniem przez strony protokołu instalacji w ciągu 60 dni od dnia doręczenia faktury.

Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez:

a) Dział Zaopatrzenia i Transportu;

b) Dział Aparatury Medycznej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość - parametry techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 28/02/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 8 810,00 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta w formie pisemnej.

2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, płatności oraz zmian do umowy określa załącznik nr 6 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/10/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/10/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych, pokój 980.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1) Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą w formie elektronicznej:

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

b) zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń – załącznik nr 2 do SIWZ;

c) dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium (forma dokumentu zgodna z zapisami rozdziału XV SIWZ);

d) pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane;

e) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy;

f) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – aktualne na dzień składania ofert.

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

f.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

f.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.f). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.

f.3) Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.f). niniejszej SIWZ.

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w niniejszym rozdziale Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania o udzielnie zam. publ. w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

4) Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych samodzielnie przez Wykonawcę oraz na wezwanie Zamawiającego określa rozdział XIII pkt 2 i 3 SIWZ.

5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl

Szczegółowe zasady komunikacji zostały opisane w rozdz. XIV SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowy opis środków ochrony prawnej znajduje się w rozdziale XXIV SIWZ.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/09/2019