Suministros - 447345-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Białystok: Equipamiento médico

2018/S 198-447345

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
Białystok
15-276
Polonia
Persona de contacto: Renata Czaczkowska, Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok
Teléfono: +48 857409433
Correo electrónico: rczaczkowska@poczta-usk.pl
Fax: +48 857409433
Código NUTS: PL841

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://usk.onestepcloud.pl/

Dirección del perfil de comprador: www.usk.bialystok.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.usk.bialystok.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa defibrylatora, pompy infuzyjnej i kardiomonitora

Número de referencia: 27/SZ/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa defibrylatora, pompy infuzyjnej i kardiomonitora do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 75 926.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 3
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 3
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn Szpitala przy ul. Żurawiej 14, Białystok, POLSKA, docelowo do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku

II.2.4)Descripción del contrato:

Defibrylator powinien pracować w trybie manualnym, AED oraz funkcją monitorowania i diagnozowania niezbędnych parametrów życiowych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 31 481.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn Szpitala przy ul. Żurawiej 14, Białystok, POLSKA, docelowo do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku

II.2.4)Descripción del contrato:

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa z dużym, czytelnym wyświetlaczem, prosta w obsłudze, posiadająca programowanie dawek z możliwością ustawienia różnych kombinacji prędkości, objętości i czasu podaży leków

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 12 963.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn Szpitala przy ul. Żurawiej 14, Białystok, POLSKA, docelowo do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku

II.2.4)Descripción del contrato:

Kardiomonitor wielofunkcyjny z kolorowym ekranem dotykowym, przeznaczony do monitorowania i nadzoru podstawowych funkcji życiowych pacjenta.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 31 482.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale I nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie do 4 tygodni (parametr punktowany) licząc od dnia podpisania umowy. Termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu (jeżeli wymaga tego urządzenie) oraz szkolenie personelu. Wykonawca zapewni również serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

2. Dostawa i wyładunek przedmiotu zamówienia nastąpi do Magazynu Szpitala przy ul. Żurawiej 14, Białystok, POLSKA, docelowo do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku. Zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu zamówienia (jeżeli wymaga tego urządzenie) nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym datę dostawy, instalacji i szkolenia personelu co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Siedziba Zamawiającego, Pokój Zamówień Publicznych pok. 23 (budynek A, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok, POLSKA)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art. 26 ust. 2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń ani dokumentów w tym zakresie. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

3. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do SIWZ.

4. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6b do SIWZ.

III. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania wyrobem medycznym zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.), w szczególności zgłoszenia lub powiadomienia oferowanych wyrobów medycznych do rejestru wyrobów medycznych.; Opisy techniczne, katalogi oferowanego sprzętu medycznego potwierdzające spełnianie warunków/parametrów granicznych wymaganych i określonych w Załączniku nr 1; jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Uwaga: W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Załączniku nr 1 oraz Załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art. 24aa, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych 1 520,00 PLN, tj:

Pakiet nr 1- 630,00 PLN

Pakiet nr 2 – 260,00 PLN

Pakiet nr 3 – 630,00 PLN

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018