Suministros - 447346-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Białystok: Implantes ortopédicos

2018/S 198-447346

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
Białystok
15-276
Polonia
Persona de contacto: Urszula Jakimowicz, Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
Teléfono: +48 858318812
Correo electrónico: zamowienia@poczta-usk.pl
Fax: +48 858318691
Código NUTS: PL841

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://usk.onestepcloud.pl/

Dirección del perfil de comprador: www.usk.bialystok.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.usk.bialystok.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa endoprotez stawu kolanowego

Número de referencia: 112/2018
II.1.2)Código CPV principal
33183100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez całkowitych stawu kolanowego do Kliniki Ortopedii i Traumatologii na okres 12 miesięcy.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Klinika Ortopedii i Traumatologii USK w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, asortyment, parametry) zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin ważności / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 5a, 5b, 5c do SIWZ

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, Administracja, Dział Zamówień Publicznych – pokój 44, piętro V, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 7 500,00 PLN. Szczegóły dotyczące wadium opisano w Rozdział X SIWZ.

2. Dokładny termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty składania ofert.

3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca musi złożyć w terminie składania ofert aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w formie dokumentu JEDZ, który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; szczegóły – Rozdział VI i XI SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu.

5. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1) Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp:

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

d) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne.

2) Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp:

a) opisy techniczne, katalogi, instrukcje użytkowania, itp. oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie warunków/parametrów granicznych określonych w Załączniku nr 1.

6. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

7. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:

a) Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – Załącznik nr 1 do SIWZ

b) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ

c) dowód wniesienia wadium

d) oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w rozdziale IX ust. 1 SIWZ

e) oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu – w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art. 24aa.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018