Suministros - 447349-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Ambulancias

2018/S 198-447349

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstvo na zdraveopazvaneto
000695317
pl. „Sveta Nedelya“ No. 5
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Vanya Mitkova
Teléfono: +359 29301-314
Correo electrónico: vmitkova@mh.government.bg
Fax: +359 29301-451
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mh.government.bg/

Dirección del perfil de comprador: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-medicinski-prevozni-sredstva-linejki-tip-/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на медицински превозни средства (линейки) тип B с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ по две обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
34114121
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

„Доставка медицински превозни средства (линейки) тип B с повишена проходимост и със задвижване 4х4 с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“. Обществената поръчка е разделена на 2 обособени позиции:

ОП № 1: Линейка за спешна медицинска помощ, тип B с повишена проходимост — Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг (набл. на пациенти) — 42 бр;

ОП № 2: Линейка за спешна медицинска помощ, тип B със задвижване 4х4 — Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг (набл. на пациенти) — 78 бр.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 15 572 400.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Линейка за спешна медицинска помощ, тип B с повишена проходимост — Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг (наблюдение на пациенти)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34114121
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на доставка на оборудваните линейки, както и съхраняването им до предаването им във владение на възложителя е в гр. София, на осигурен от изпълнителя охраняем паркинг.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на оборудвани линейки за спешна медицинска помощ, тип B с повишена проходимост — 42 броя.

Срокът за изпълнение на договора по отношение на доставките на всички линейки е до двадесет и четири месеца от започване на изпълнението на договора.

Срокът за изпълнение на договора по отношение на гаранционната отговорност и гаранционното и сервизно обслужване е както следва:

— гаранционният срок на всяка от оборудваните линейки да не е по-малък от 60 месеца или до достигане на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) километра, според това кое от двете обстоятелства настъпи първо. Гаранционният срок за всяка конкретна линейка започва да тече от датата на предаването на владението на линейката на възложителя,

— срокът за гаранция против корозия на каросерията на линейките да не е по-малък от 120 месеца без ограничение в пробега, считано от предаване на владението на всяка конкретна линейка на възложителя, като същият не може да е по-кратък от обявения от производителя,

— гаранцията на лаковото покритие да не е по-малка от 120 месеца без ограничение в пробега, считано от предаване на владението на всяка конкретна линейка на възложителя, като същата не може да е по-кратка от обявената от производителя,

— гаранционният срок на медицинското оборудване и медицинската апаратура е не е по-малък от 60 месеца, считано от предаване на владението на конкретната линейка на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 450 340.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от ОП „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

II.2.14)Información adicional

Посочената в т. II.2.6) стойност е прогнозна. В случай, че постъпят предложения надвишаващи прогнозната стойност, същите няма да бъдат отстранявани от процедурата.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Линейка за спешна медицинска помощ, тип B със задвижване 4Х4 — Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг (наблюдение на пациенти)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34114121
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на доставка на оборудваните линейки, както и съхраняването им до предаването им във владение на Възложителя е в гр. София, на осигурен от изпълнителя охраняем паркинг.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на оборудвани линейки за спешна медицинска помощ, тип B със задвижване 4х4 — 78 броя.

Срокът за изпълнение на договора по отношение на доставките на всички линейки е до двадесет и четири месеца от започване на изпълнението на договора.

Срокът за изпълнение на договора по отношение на гаранционната отговорност и гаранционното и сервизно обслужване е както следва:

— гаранционният срок на всяка от оборудваните линейки да не е по-малък от 60 месеца или до достигане на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) километра, според това кое от двете обстоятелства настъпи първо. Гаранционният срок за всяка конкретна линейка започва да тече от датата на предаването на владението на линейката на възложителя,

— срокът за гаранция против корозия на каросерията на линейките да не е по-малък от 120 месеца без ограничение в пробега, считано от предаване на владението на всяка конкретна линейка на възложителя, като същият не може да е по-кратък от обявения от производителя,

— гаранцията на лаковото покритие да не е по-малка от 120 месеца без ограничение в пробега, считано от предаване на владението на всяка конкретна линейка на възложителя, като същата не може да е по-кратка от обявената от производителя,

— гаранционният срок на медицинското оборудване и медицинската апаратура е не е по-малък от 60 месеца, считано от предаване на владението на конкретната линейка на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 10 122 060.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от ОП „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

II.2.14)Información adicional

Посочената в т. II.2.6) стойност е прогнозна. В случай, че постъпят предложения надвишаващи прогнозната стойност, същите няма да бъдат отстранявани от процедурата.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят няма изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност съгласно ЗОП.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Няма

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Неприложимо

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участниците в процедурата да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника определен за изпълнител преди сключване на договора са: декларация — списък на сервизните бази, покриващи територията на 28-те области, оторизирани от производителите на базовия автомобил/линейките или от упълномощени техни представители за дейности по сервиз и/или поддръжка, и/или ремонт, и/или гаранционно обслужване. Сервизните бази следва да са снабдени с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, като се посочва фирмата и точния адрес на всяка база.

Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, буква „В“ от еЕЕДОП, като в частта „опишете предприетите мерки“ участникът декларира, че ще осигури сервизни бази за линейките покриващи територията на 28-те области.

2. Участниците в процедурата да прилагат системи за управление на качеството. Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника определен за изпълнител преди скл. на договора са: заверено копие на валиден сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквив. система за управ. на качеството, с обхват търговия и/или доставка, и/или поддръжка, и/или сервиз на моторни превозни средства, издаден на името на участника. Сертификатът трябва да е издаден от незав. лица, които са акредитирани по съотв. серия европейски стандарти от ИА БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (ЕОА), за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за нац. акредитация на органи за оценяване на съотв. (ЗНАООС). Възложителят приема еквив. сертификати, издадени от органи, установени в др. държави членки. Възложителят приема и др. доказателства за еквив. мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива серт. или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В случаите по предходното изречение, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквив. на изискваните.

Съответствието с поставения критерий се удостоверява, като участникът отговоря с ДА в част IV, буква „Г“ от еЕЕДОП.

3. Участниците в процедурата да прилагат системи за управление на околната среда.

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника определен за изпълнител преди сключване на договора са: заверено копие на валиден сертификат по стандарт БДС EN ISO 14001 или еквив., с обхват търговия и/или доставка, и/или поддръжка, и/или сервиз на моторни превозни средства, издаден на името на участника. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съотв. серия европейски стандарти от ИА БСА или от друг нац. орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕОА, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят приема еквив. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквив. мерки за управление на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификат или е нямал възможност да ги получи в съотв. срокове по независещи от него причини. В случаите по предходното изречение, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквив. на изискваните.

Съответствието с поставения критерий се удостоверява, като участникът отговоря с ДА в част IV, буква „Г“ от еЕЕДОП.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участниците в процедурата да разполагат със сервизни бази за линейките покриващи територията на 28-те области;

2. Участниците в процедурата да прилагат системи за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентна система, с обхват търговия и/или доставка, и/или поддръжка, и/или сервиз на моторни превозни средства;

3. Участниците в процедурата да прилагат системи за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001 или еквивалентна система, с обхват търговия и/или доставка, и/или поддръжка, и/или сервиз на моторни превозни средства.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато за него е налице, някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 5 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка, без ДДС.

Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора, може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията.

2. Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 10 % (десет процента) от цената на договора с ДДС.

Гаранция обезпечаваща авансовото плащане:

Гаранцията се представя в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП, покриваща 100 % от стойността на авансовото плащане.

3. Условия и начин на плащане: авансово плащане — 10 % (десет процента) от цената по договора с ДДС в срок от 15 раб. дни след подписване на договора и на основание представена фактура за стойността на авансовото плащане, както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размера на авансовото плащане в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

Възложителят приспада от всяка фактура за доставка пропорционално авансово преведените суми и изплаща остатъчната сума от цената, в срок до 30 (тридесет) дни след предоставяне на фактура, подписване на протокола за регистрация и предаването на владението върху линейките на възложителя.

4. График за изпълнение на доставките и продължителност на договора за обществена поръчка: срокът за изпълнение на договора по отношение на доставките на всички линейки е до 24 месеца от започване на изпълнението на договора.

Доставката на линейките ще се извършва по следния начин:

По обособена позиция № 1: доставка на до 30 броя оборудвани линейки тип B с повишена проходимост, за всяка от първите две години на действие на договора, до 150 календарни дни от получаване на индивидуална заявка на възложителя;

По обособена позиция № 2: доставка на до 50 броя оборудвани линейки тип B със задвижване 4х4, за всяка от първите две години на действие на договора, до 150 календарни дни от получаване на индивидуална заявка на възложителя;

5. С оглед на това, че към настоящия момент не е осигурено финансиране по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, на основание чл. 114 от ЗОП, Министерство на здравеопазването ще сключи договор под условие с избраните за изпълнители участници;

6. На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП и предвид обстоятелството, че критериите за подбор по всички обособени позиции са еднакви се допуска представяне на едно заявление за участие, окомплектовано съобразно посоченото в документацията;

7. Съдържание на предложението на участника, продължава в документацията за участие.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалби могат да се подават в десет дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018