Suministros - 447350-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Equipamiento médico

2018/S 198-447350

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polonia
Teléfono: +48 426895819
Correo electrónico: om.kowalska@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kopernik.lodz.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

119zp18 Postępowanie o udz. zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu nieog. o wartości powyżej 221 000 EUR na dostawy odczynników i sprzętu do produkcji i analizy radiofarmaceutyków do Pracowni PET

Número de referencia: 119 zp 18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego. Zakres przedmiotowy wyszczególniono

Ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2a do SIWZ. W treści załącznika nr 2a Zamawiający

Określił warunki bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez wszystkie oferowane produkty.

2. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,

Będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym

Zapotrzebowaniem na okres 36 miesięcy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego

Wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu

Wynikającej z braku zapotrzebowania.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 1:

Poz.1: woda do cyklotronu (H2O z tlenem 18) w opakowaniach po 50 ml

Poz.2: zestaw chemiczny do produkcji FDG do modułu syntezy Explora – czteroprodukcyjny

Poz.3: standard ClDG w opakowaniu 10 mg

Poz.4: standard FDG w opakowaniu 10 mg

Poz.5: standard FDM w opakowaniu 10 mg

Poz.6: Kryptofix 222 w opakowaniu 25 mg

Poz.7: kolumna Sep - Pack Light QMA cartridge

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku 2a do SIWZ.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku 2a do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin ważności / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 2:

Poz.1: Kaseta do czytnika PTS FDA PTS2005F

5 – 0,05 EU/ml

Poz.2: Fiolki jałowe o pojemności 25 ml

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku 2a do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin ważności / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest

Wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest

Wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest

Wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji oraz zmian do umowy określa Załącznik nr 6 do SIWZ

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/11/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA

Dział Zamówień Publicznych

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 23 000,00 PLN,

Podział kwot wadium na poszczególne pakiety:

Pakiet nr 1 16 000,00 PLN

Pakiet nr 2 7 000,00 PLN

Warunki dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XV SIWZ.

2. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

b) Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2A do SIWZ

3)Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.

4)Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.

5) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

e.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

e.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.

e.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ.

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

6)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

7) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

Określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w

§ 5 pkt 1, 5, 6 Rozp. Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.

8) Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ.

Podstawy wykluczenia oraz dodatkowe podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy opis na temat odwołań znajduje się w SIWZ w Rozdziale XXIV.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018