Suministros - 447351-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Białystok: Petróleo para calefacción

2018/S 198-447351

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku
ul. Bema 100
Białystok
15-370
Polonia
Persona de contacto: Marta Karpiuk
Teléfono: +48 857145187
Correo electrónico: zamowienia.podlaski@strazgraniczna.pl
Fax: +48 857145715
Código NUTS: PL84

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.podlaski.strazgraniczna.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.podlaski.strazgraniczna.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: administracja rządowa terenowa
I.5)Principal actividad
Otra actividad: ochrona granic państwowych

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego do obiektów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Número de referencia: 43/ZP/WTiZ/18
II.1.2)Código CPV principal
09135100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest:

• w zakresie części I dostawa oleju opałowego do Placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w ilościach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ;

• w zakresie części II dostawa oleju opałowego do Placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w ilościach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09135100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL84
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Placówka SG w: Augustowie, Krynkach, Lipsku, Nowym Dworze, Płaskiej, Rutce Tartak, Sejnach, Szudziałowie; m. Nowodziel

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości do 193 820 litrów o parametrach technicznych:olej opałowy lekki PN-C-96024-L-1, określony przez normę PN-C-96024:2011 lub równoważny do obiektów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wskazanych w II.2.3) Miejsce świadczenia usług.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego za pomocą Polskiej Normy przenoszącej normę europejską na zasadach określonych w art. 30 ustawy Pzp.

Olej opałowy musi spełniać następujące wymagania:

a) temperatura zapłonu – nie niższa niż 56 0 C,

b) gęstość w temperaturze 15 0 C – nie większa niż 860 kg/m3,

c) wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg,

d) zawartość wody – nie większa niż 200 mg/kg,

e) pozostałość po spopieleniu – nie większa niż 0,01 % (m/m),

f) zawartość siarki – nie większa niż 0,10 % (m/m),

g) lepkość kinematyczna w temperaturze 20 0 C – nie większa niż 6,00 mm2/s,

h) temperatura płynięcia max (-20 0 C).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Dostawa oleju opałowego w ciągu 24 godzin / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 14/02/2019
Fin: 13/02/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09135100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL84
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Placówka SG w: Białowieży, Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych, Michałowie, Narewce

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości do 156 180 litrów o parametrach technicznych:olej opałowy lekki PN-C-96024-L-1, określony przez normę PN-C-96024:2011 lub równoważny do obiektów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wskazanych II.2.3) Miejsce świadczenia usług.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego za pomocą Polskiej Normy przenoszącej normę europejską na zasadach określonych w art. 30 ustawy Pzp.

Olej opałowy musi spełniać następujące wymagania:

a) temperatura zapłonu – nie niższa niż 56 0 C,

b) gęstość w temperaturze 15 0 C – nie większa niż 860 kg/m3,

c) wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg,

d) zawartość wody – nie większa niż 200 mg/kg,

e) pozostałość po spopieleniu – nie większa niż 0,01 % (m/m),

f) zawartość siarki – nie większa niż 0,10 % (m/m),

g) lepkość kinematyczna w temperaturze 20 0 C – nie większa niż 6,00 mm2/s,

h) temperatura płynięcia max (-20 0 C).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Dostawa oleju opałowego w ciągu 24 godzin / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 14/02/2019
Fin: 13/02/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dotyczy części I oraz części II

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada uprawnienia na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego każdy z Wykonawców musi spełniać wymagany warunek.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnej na dzień złożenia m. in. koncesji na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy oraz zmiany, a także warunki zmian zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 11:30
Lugar:

Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku, ul. Bema 100, budynek nr 8, pokój nr 1

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (dotyczy części I oraz części II):

1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;

b) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy;

c) art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy;.

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, o których mowa w pkt. 2 SIWZ.

Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć do oferty:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;

Uwaga !!: Wykonawca w odniesieniu do części IV: Kryteria kwalifikacji JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α tej części formularza. W takim przypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

b) odpowiednie pełnomocnictwo tylko w sytuacjach określonych w rozdziale XIV pkt 10 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział VIII pkt 1 SIWZ),

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, których wykaz i zasady ich składania określone zostały w rozdz. V, VI, VII, VIII, IX oraz X SIWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XII SIWZ.

Zamawiający przeprowadzi przedmiotowe postępowanie zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postanowienia dotyczące oświadczeń i dokumentów Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w rozdz. IX SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018