Suministros - 447360-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Mobiliario

2018/S 198-447360

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
000168372
ul. Żaglowa 11
Gdańsk
80-560
Polonia
Persona de contacto: Krzysztof Małkowski
Teléfono: +48 583205100
Correo electrónico: sekretariat@drmg.gdansk.pl
Fax: +48 583205105
Código NUTS: PL634

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.drmg.gdansk.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.drmg.gdansk.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Dostawa wyposażenia modernizowanych sal w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku w ramach zadania Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych.” – Etap I

Número de referencia: I/PNE/233/2018/KW
II.1.2)Código CPV principal
39100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia modernizowanych sal w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku w ramach zadania Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych – Etap I.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 1 zamówienia: „Dostawa wyposażenia meblowego i tablic”.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39130000
30195921
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdańsk

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres rzeczowy części nr 1 zamówienia - Dostawa wyposażenia meblowego i tablic obejmuje:

1) stół laboratoryjny typ 1

— stół laboratoryjny typ 1

— nadbudówka stołu laboratoryjnego typ 1

— półka nadbudówki stołu laboratoryjnego typ 1

2) stół laboratoryjny typ 2 z nadbudówką,

3) stół laboratoryjny typ 3

4) stół laboratoryjny typ 4

5) stół biurowy z kontenerem

6) fotel biurowy

7) krzesło szkolne

8) szafa metalowa

9) tablica suchościeralna mobilna

10) tablica suchościeralna

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.04.01.00-22-0016/16-00 z dnia 25.11.2016

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla części nr 1 zamówienia w wysokości 800 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 2 zamówienia: „Dostawa zestawy elementów do lutowania, aparatury elektrycznej pomiarowej i zestawu do badania elementów elektronicznych”.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38970000
38420000
31711530
42660000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdańsk

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres rzeczowy części nr 2 zamówienia – Dostawa elementów do lutowania ręcznego, aparatury elektrycznej pomiarowej oraz zestawu do badania elementów elektronicznych obejmuje:

1) Zestaw elementów do lutowania

— mata antystatyczna z opaską nadgarstkową

— lampa warsztatowa z podświetlaniem

— stanowiskowy pochłaniacz oparów

— stacja lutownicza i gorącego powietrza

— szczypy mini płaskie

— szczypy boczne tnące

— szczypy wąskie wydłużone

— szczypy wydłużone odgięte

— pinceta ostra precyzyjna

— pinceta ostra wydłużona

— pinceta ostra odgięta

— pinceta płaska

— ściągacz izolacji

— drut lutowniczy ołowiowy

— drut lutowniczy bezołowiowy

— pasta lutownicza

— topnik

— środek czyszczący po procesie lutowania

— miedziana taśma rozlutowująca do usuwania lutowia

— lupa kieszonkowa do inspekcji wizualnej,

— uchwyt trzecia ręka

2) aparatura elektryczna pomiarowa

— zasilacz laboratoryjny jednokanałowy

— transformator separacyjny regulowany

— cyfrowy miernik RLC

— dekada rezystancyjna

— multimetr cyfrowy

— generator funkcyjny

— analizator mocy (bez cęgów pomiarowych)

— rezystor suwakowy

3) Zestaw do badania elementów elektronicznych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.04.01.00-22-0016/16-00 z dnia 25.11.2016

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla części nr 2 zamówienia w wysokości 2 000 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 3 zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego i zestawów projekcyjnych”.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30195921
30231300
38652120
38653400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdańsk

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres rzeczowy części nr 3 zamówienia - Dostawa sprzętu zestawów komputerowych oraz zestawów rzutników multimedialnych obejmuje:

1) Zestaw komputerowy

— komputer z systemem operacyjnym, mysz, klawiatura

— monitor

2) Zestaw rzutnika multimedialnego

— rzutnik

— ekran projekcyjny

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.04.01.00-22-0016/16-00 z dnia 25.11.2016r.

II.2.14)Información adicional

1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium:dla części nr 3 zamówienia w wysokości 900 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579);

8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1)-7).

5. Do upływu terminu składania ofert wykonawca przesyła, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI SIWZ, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej zamawiający żąda wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 3, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie:

Dla części nr 1:

a) co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem dostawę wyposażenia meblowego o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 30 000 PLN brutto.

Dla części nr 2:

b) co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem dostawę urządzeń warsztatowych lub pomocy (wyposażenia) dydaktycznych o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 30 000 PLN brutto.

Dla części nr 3:

c) co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem dostawę wyposażenia komputerowego o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 30 000 PLN brutto.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10.1, 10.2, 10.3 do SIWZ.

2. Warunki realizacji zawarte są w odpowiednich dokumentach zamówienia dostępnych na stronie internetowej zamawiającego.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 11:10
Lugar:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk (budynek Amber Expo), IV piętro, sala konferencyjna nr 1 (obok windy).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. V część A pkt 3 SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 ogłoszenia o zamówieniu:

1) ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) ppkt 2)–4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. V część A pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, składa dokument, o którym mowa w ust. V część C pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji VI.3) pkt 1 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje się.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, spełnienie każdego z warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mogą wykazać łącznie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

8. Data zakończenia dla części nr 1,2,3: 8 tygodni od daty zawarcia umowy nie później niż 30.4.2019 r.

9. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018