Suministros - 447366-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Kielce: Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura

2018/S 198-447366

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Artwińskiego 3
Kielce
25-734
Polonia
Persona de contacto: Sekcja zamówień publicznych
Teléfono: +48 413674474
Correo electrónico: justynasi@onkol.kielce.pl
Fax: +48 413674481
Código NUTS: PL72

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.onkol.kielce.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.onkol.kielce.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul Artwińskiego 3 C, Kielce Budynek Administracyjny Sekretariat pok. 212
ul. Artwińskiego 3c pok. 212
Kielce
25-734
Polonia
Persona de contacto: Justyna Sidor
Teléfono: +48 413674474
Correo electrónico: justynasi@onkol.kielce.pl
Fax: +48 413674481
Código NUTS: PL72

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.onkol.kielce.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją serwerów, przełączników SAN i macierzy dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Número de referencia: AZP 241-145/2018
II.1.2)Código CPV principal
30233000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją serwerów, przełączników SAN i macierzy dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach:

1) macierz dyskowa – 1 szt.

2) serwer Blade do obudowy HPE BLC 7000– 2 szt.

3) przełączniki sieci SAN – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48820000
32420000
51600000
51610000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL721
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, Kielce, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją serwerów, przełączników SAN i macierzy dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach:

1) macierz dyskowa – 1 szt.

2) serwer Blade do obudowy HPE BLC 7000– 2 szt.

3) przełączniki sieci SAN – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia pochodziły z legalnego źródła i oficjalnego kanału dystrybucji w Unii Europejskiej.

Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer Projektu: RPSW.07.01.00-26-0042/17

II.2.14)Información adicional

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ).

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

5 710,00 zł

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądać następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;

4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8) oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający żąda następującego dokumentu:

1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż: 250 000,00 PLN

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następującego dokumentu:

1) Wykazu dostaw lub usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest wykazać minimum trzy zrealizowane dostawy polegające na dostarczeniu, zainstalowaniu i konfiguracji serwerów, macierzy, przełączników sieciowych itp., każda o wartości min.: 250 000,00 PLN brutto

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z projektem umowy - załącznik nr 5 do SIWZ

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Oferta zostanie otwarta przez członków komisji przetargowej w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, w Sali Konferencyjnej (pok. nr 204)

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Procedura jawna.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1.1 W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą:

a) Oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 5 pkt 1, art. 25 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ tj. (JEDZ/ESPD) – wzór oświadczenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi zał. nr 4 do SIWZ.

b) Oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 22a ustawy Pzp), składanego w oparciu o art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp) iż, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust 5 pkt 1, art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy Pzp – w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnienia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ – w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby tj. (JEDZ/ESPD) – wzór oświadczenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi zał. nr 4 do SIWZ,

c) Zamawiający nie wymaga składania formularza JEDZ/ESPD dla podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia, Wykonawca ujawnia jedynie w JEDZ/ESPD w części II/D firmę (nazwa) i siedzibę (adres) podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia oraz w części IV/C ppkt 10 JEDZ/ESPD części zamówienia które będą realizowane przy udziale Wykonawcy.

2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty:

a) Druk oferta –załącznik nr 1 do SIWZ

b) Formularz cenowy oferty - załącznik nr 7 do SIWZ.

c) Opis przedmiotu zamówienia – wypełniony i podpisany-załącznik nr 6

d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

e) W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika.

f) W przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 1 ustawy Pzp) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ww. wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej.

g) Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarancje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie /na wezwanie Zamawiającego/:

3.1. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań przedmiotowych (Wymagane pozwolenia/lub świadectwa i/lub Certyfikaty):

3.1.1) Oświadczenie producenta posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury HPE BL C7000 (S/N urządzenia: CZ3219HWYD), iż gwarantuje, że oferowane urządzenia będą z nią poprawnie współpracowały.

3.1.2) Oświadczenie producenta, że oferowane urządzenia pochodzą z legalnego źródła i oficjalnego kanału dystrybucji w Unii Europejskiej.

Szczegółowy wykaz dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, określono w rozdziale IV SIWZ.

Termin związania ofertą wskazany w pkt.IV.2.6) ogłoszenia tj. 2 miesiące od ustalonej daty składania ofert odpowiada 60 dniom liczonym od ustalonej daty składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwoławczej) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018