Suministros - 447368-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Swarzędz: Gasoil

2018/S 198-447368

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
7773235068
Garby, ul. Transportowa 1
Swarzędz
62-020
Polonia
Persona de contacto: Piotr Jędrzejak
Teléfono: +48 618173421
Correo electrónico: sekretariat@spk.swarzedz.pl
Fax: +48 618173421
Código NUTS: PL418

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spk.swarzedz.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.spk.swarzedz.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Miejski Transport Publiczny

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Número de referencia: SPK.271-1/2018
II.1.2)Código CPV principal
09134100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego dla potrzeb Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o

1. Dostawy będą odbywały się niezależnie do 2 zbiorników magazynowych na paliwo zlokalizowanych w następujących miejscach.- na terenie Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Rabowice, ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz – dostawy z częstotliwością 3-4 razy w roku po około 2 000-2 400 litrów każdorazowo, realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00.

— na terenie bazy transportowej Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz, POLSKA – dostawy z częstotliwością 20-24 razy w miesiącu po około 2 500-6 000 litrów każdorazowo, realizowane od poniedziałku do soboty oraz w dni świąteczne w godzinach od 7:00 do 15:00.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09134100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Na terenie Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Rabowice, ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz, POLSKA i na terenie bazy transportowej ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego dla potrzeb Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

1. Dostawy będą odbywały się niezależnie do 2 zbiorników magazynowych na paliwo zlokalizowanych w następujących miejscach.- na terenie Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Rabowice ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz, POLSKA – dostawy z częstotliwością 3 - 4 razy w roku po około 2 000-2 400 litrów każdorazowo, realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00.

— na terenie bazy transportowej Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz, POLSKA – dostawy z częstotliwością 20-24 razy w miesiącu po około 2 500-6 000 litrów każdorazowo, realizowane od poniedziałku do soboty oraz w dni świąteczne w godzinach od 7:00 do 15:00.

2. Maksymalne miesięczne zapotrzebowanie na paliwo nie powinno przekroczyć 100 000 litrów. Częstotliwość dostaw oraz jednorazowa ilość zamówionego paliwa może ulec zmianie.

3. Każdorazowe zapotrzebowanie potwierdzone będzie pisemnie przez przedstawiciela Zamawiającego mailowo.

4. Olej napędowy zostanie dostarczony nie później niż do 24 godzin od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

5. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć olej napędowy o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie, zarówno dla okresu zimowego jak i letniego.

6. Do każdej dostawy paliwa stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa w oryginalnej lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii (świadectwo jakości).

7. Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawca ma obowiązek podłączenia węża do wlewu zbiornika wskazanego przez pracownika Zamawiającego. Podczas rozładunku załączenie pompy może nastąpić jedynie przy zablokowanym wyjściu węża. Po dokonaniu w/w czynności i braku zastrzeżeń pracownika Zamawiającego następuje spust paliwa do zbiornika.

8. Wykonawca dostarczy do każdej dostawy oleju napędowego stanowiącego przedmiot zamówienia wydruk komputerowy z urządzenia pomiarowego autocysterny, zawierający następujące dane:

— datę dostawy,

— objętość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15o C,

— objętość oleju napędowego w rzeczywistej temperaturze otoczenia zmierzonej w momencie dostarczania paliwa.

9. Wykonawca ma obowiązek podłączenia węża do wlewu zbiornika wskazanego przez pracownika Zamawiającego. Podczas rozładunku załączenie pompy może nastąpić jedynie przy zablokowanym wyjściu węża. Po dokonaniu w/w czynności i braku zastrzeżeń pracownika Zamawiającego następuje spust paliwa do zbiornika.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

JEDZ należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej Kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zabezpieczone hasłem. Pozostałe informacje w SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda:

— koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości 1 500 000,00 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

— co najmniej jedną dostawę oleju napędowego w ilości min. 1 000 000 litrów w ciągu roku.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Dostawy będą odbywały się niezależnie do dwóch zbiorników magazynowych na paliwo zlokalizowanych w następujących miejscach.- na terenie Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Rabowice, ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz, POLSKA – dostawy z częstotliwością 3-4 razy w roku po około 2 000-2 400 litrów każdorazowo, realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00.

— na terenie bazy transportowej Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o., Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz, POLSKA – dostawy z częstotliwością 20-24 razy w miesiącu po około 2 500-6 000 litrów każdorazowo, realizowane od poniedziałku do soboty oraz w dni świąteczne w godzinach od 7:00 do 15:00.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 60 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz, POLSKA, Gabinet Prezesa

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Październik / listopad 2019

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwołań
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolawia@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej (tj.: odwołania i skargi) uregulowane są w dziale VI ustawy z dnia 29.1. 2004 r.Prawo zamówień publicznych.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwołań
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolawia@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018