Suministros - 447374-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Rzeszów: Productos farmacéuticos

2018/S 198-447374

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polonia
Persona de contacto: Józef Berkowicz - procedura, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena2, 35-055 Rzeszów. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 3, bud. C
Teléfono: +48 178666096
Correo electrónico: jozefber@poczta.onet.pl
Fax: +48 178666097
Código NUTS: PL823

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Dirección del perfil de comprador: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy produktów do żywienia pozajelitowego i drogą przewodu pokarmowego, roztworów taurolidyny oraz roztworu cytrynianu.

Número de referencia: ZP.261.30-A.2018 Postępowanie nr 89
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

I. Przedmiotem zamówienia dostawy produktów do żywienia pozajelitowego i drogą przewodu pokarmowego, roztworów taurolidyny oraz roztworu cytrynianu, wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzach cenowo-ofertowych – Załączniki nr 1 dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ.

II. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które spełniają wymagania opisane w SIWZ.

III. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo-ofertowych na okres 12 miesięcy.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych w Części od nr 12 do nr 14, a dopuszcza składania ofert równoważnych w Części od nr 1 do nr 11 oraz w Części nr 15.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 729 540.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 15
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Produkty lecznicze.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692200
33692510
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Produkty lecznicze:

Typu Multimel, Typu Cernevit, Typu Olimel, Typu Nutryelt, Typu Nutryelt Pediatric

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

1 / Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

2 / W przypadku zaoferowania w danym pakiecie produktów różnych wytwórców zamawiający wymaga na żądanie przedstawienia Kierownikowi Apteki dokumentów wskazujących na przeprowadzone badania stabilności.

3 / Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

• Część nr 1 - przez 12 miesięcy, licząc od 18.1.2019 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 124 428.90 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) Cena brutto oferty w danej części w PLN - 60 %,

b) Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 1 200,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Produkty lecznicze.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692200
33692510
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Apteki Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Produkty lecznicze:

Typu Peditrace, Typu Vitalipid N Infant, Typu SmofLipid, Typu Aminoven Infant.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

1 / Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

2/ Zamawiąjący wymaga aby ChPL leku zawierała potwierdzenie,że oferowany przedmiot zamówienia posiada możliwość stosowania u noworodków z niską wagą urodzeniową.

3 / Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

• Część nr 2 - przez 12 miesięcy, licząc od 18.01.2019r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 129 725.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 1 300,00 zł.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Produkty lecznicze.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692200
33692510
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Produkty lecznicze:

Typu Nephrotect, Typu Aminosteril N-Hepa, Typu Dipeptiven, Typu Omegaven

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

1 / Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

2 / Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

• Część nr 3 - przez 12 miesięcy, licząc od 18.01.2019r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 269 570.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 2 700,00 zł.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Produkty lecznicze.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692200
33692510
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Produkty lecznicze:

Typu Supliven, Typu Glycophos, Typu Kabiven Peripheral, Typu Kabiven, Typu SmofKabiven, Typu SmofKabiven EF, Typu SmofKabiven Peripheral, Typu SmofKabiven Extra Nitrogen, Typu Soluvit N, Typu Vitalipid N Adult.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

1 / Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

2 / W przypadku zaoferowania w danym pakiecie produktów różnych wytwórców zamawiający wymaga na żądanie przedstawienie Kierownikowi Apteki dokumentów wskazujących na przeprowadzone badania stabilności.

3 / Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

4/ W poz. 6-14 należy zaoferować produkt zawierający emulsję tłuszczową opartą na olejach rybich bogatych w Omega 3.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

• Część nr 4 - przez 12 miesięcy, licząc od 18.01.2019r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 715 838.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 7 200,00 zł.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Produkty lecznicze.

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692200
33692510
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Produkty lecznicze:

Typu Vamin 14 Electrolyte-Free, Typu Intralipid.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

1 / Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

2 / Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

• Część nr 5 - przez 12 miesięcy, licząc od 18.01.2019r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 450.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 30,00 zł.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Produkty lecznicze.

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692200
33692510
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Produkty lecznicze:

Typu Nutriflex Lipid Special, Typu Nutriflex Omega Special

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

1 / Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

2 / Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

• Część nr 6 - przez 12 miesięcy, licząc od 18.01.2019r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 90 950.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 900,00 zł.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692200
33692510
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego:

Typu Supportan Drink, Typu Fresubin HP Energy, Typu Fresubin Oryginal, Typu Fresubin Oryginal Fibre, Typu Supportan, Typu Diben, Typu Fresubin Thickened Stage I, Typu Fresubin Thickened Stage II, Typu Reconvan, Typu Intestamin, Typu Fresubin Renal, Typu Fresubin Hepa, Typu Fresubin 2HP Fibre, Typu Fresubin Yocreme

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

1 / Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

2 / Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

• Część nr 7 - przez 12 miesięcy, licząc od 18.01.2019r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 12 982.40 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 130,00 zł.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15882000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego:

Typu Nutricomp Hepa, Typu Nutricomp Standard

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

1 / Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

2 / Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

• Część nr 8 - przez 12 miesięcy, licząc od 18.01.2019r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 340.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 50,00 zł.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692200
33692510
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego:

Typu Nutrison Protein Plus, Typu Nutrison Energy, Typu Nutrison, Typu Nutrison Powder,

Typu Nutrison Multi Fibre, Typu Nutrison Advanced Peptisorb, Typu Protifar, Typu Nutridrink Protein, Typu Nutrison Advanced Diason, Typu Nutrison Advanced Diason Energy HP, Typu Nutricia Preop, Typu Nutrison Advanced Protison, Typu Diasip, Typu Cubitan, Typu Fantomalt, Typu Fortimel Max, Typu Renilon 7.5, Typu Renilon 4.0

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

1/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

2/ Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

• Część nr 9 - przez 12 miesięcy, licząc od 18.01.2019r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia. / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 169 774.20 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 1 700,00 zł.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15882000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego:

Typu Peptamen, Typu Impact Oral, Typu Impact Enteral, Typu Peptamen Intense, Typu Peptamen AF, Typu Novasourse Diabet, Typu Novasourse Gi Advanced, Typu Isosource Standard Fibre, Typu Resource Glutamin, Typu Resource Instant, Typu Resource Protein, Typu Modulen IBD

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

1 / Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

2 / Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

• Część nr 10 - przez 12 miesięcy, licząc od 18.01.2019r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 76 261.70 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 800,00 zł.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692510
33692200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego:

Typu FortiCare.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

1 / Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

2 / Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

• Część nr 11 - przez 12 miesięcy, licząc od 18.01.2019r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 339.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 80,00 zł.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wyrób medyczny.

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Wyrób medyczny:

Sterylny roztwór (cyklo)taurolidyny + 4 % cytrynian +heparyna 500IU/ml, do wypełniania dostępów naczyniowych typu"port" lub cewników naczyniowych, stosowany w profilaktyce zapobiegającej zakażeniom bakteryjnym i grzybiczym oraz zabezpieczający przed tworzeniem się skrzepów w cewnikach naczyniowych lub dostępach naczyniowych typu "port". Opakowanie ampułki po 5ml.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

• Część nr 12 - przez 12 miesięcy, licząc od 18.01.2019r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 31 747.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 300,00 zł.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wyrób medyczny.

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Wyrób medyczny:

Sterylny roztwór (cyklo)taurolidyny + 4 % cytrynian +urokinaza 25000IU, do wypełniania dostępów naczyniowych typu"port" lub cewników naczyniowych, stosowany w profilaktyce zapobiegającej zakażeniom bakteryjnym i grzybiczym oraz zabezpieczający przed tworzeniem się skrzepów w cewnikach naczyniowych lub dostępach naczyniowych typu "port". Opakowanie fiolki po 5ml.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

• Część nr 13 - przez 12 miesięcy, licząc od 18.01.2019r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 36 400.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 400,00 zł.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wyrób medyczny.

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Apteki Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Wyrób medyczny:

Roztwór 4 % cytrynianu do wypełniania cewników po zabiegu hemodializy amp/strz. 2,5 ml - 3 ml

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

• Część nr 14 - przez 12 miesięcy, licząc od 18.01.2019r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 39 600.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 400,00 zł.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692200
33692510
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Apteki Zamawiającego, ul. Rycerska 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego:

Typu Nutrison Multi Fibre, Typu Nutrison Energy, Typu Nutrison, Typu Nutridrink Juice style, Typu Nutrison Advanced Cubison.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

1/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

2/ Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

• Część nr 15 - przez 12 miesięcy, licząc od 18.01.2019r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 16 133.80 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W punkcie II.2.5) winno być:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 150,00 zł.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ze względu na program, tj. ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu w Sekcji VI.3, Zamawiający zamieszcza w tej Sekcji następujące informacje:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego (dotyczy Wykonawców składających ofertę na produkty lecznicze).

Uwaga: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ze względu na program szczegóły opisano w SIWZ.

Z postępowania o udzielenie zam.wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia - art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potw. spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ.

Dołączany dokument winien być:

a) wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza (JEDZ) zamieszczonego na stronie internetowej UZP pod adresem www.uzp.gov.pl/Repozytorium Wiedzy/JEDZ/Instrukcja wypełniania JEDZ oraz zgodnie z Zał. nr 7 do SIWZ.

b) przekazany zam. w formie elektronicznej zgodnie z zapisami zawartymi w załączonej Informacji o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie składania JEDZ stanowiącej Zał. nr 8 do SIWZ.

Pozostałe wymagane dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg –Zał. nr 2 do SIWZ.

2. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularze cenowo-ofertowe do oferowanych części, sporządzone według wzorów stan. – Zał. nr 1 do SIWZ.

Wykonawca wygrywający postępowanie w danej oferowanej Części zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w danej oferowanej Części Formularza cenowo – ofertowego z podaniem kodu EAN dla każdej pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia (dotyczy produktów leczniczych) / numeru katalogowego lub znaku (dotyczy pozostałych przedmiotów zamówienia), które będą umieszczane na fakturze VAT w celu wprowadzenia danych z umowy do systemu informatycznego, który posiada Apteka Zamawiającego.

3. Potwierdzenie wniesienia wadium.

4. Jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Ze względu na program szczegóły opisano w SIWZ.

Aukcji elektronicznej nie przewiduje się.

Informujemy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, że Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nie dotyczy.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nie dotyczy.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający przedstawia wzór umowy - jako załącznik nr 5 dołączony do SIWZ, w oparciu o który zostanie zawarta umowa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotów zamówienia do 30 % niż podana w Formularzach cenowo - ofertowych, w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj. w przypadku braku zapotrzebowania na przedmioty zamówienia objęte umową. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Wielkość zamówienia uzależniona jest od ilości pacjentów zakwalifikowanych do leczenia danym przedmiotem zamówienia i zastosowanych procedur. Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 036-078005
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Pokój nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szopena 2 w Rzeszowie.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Dokum.składane na wezwanie Zamawiającego:

A. W celu wyk. braku podstaw wyklucz. z postęp.o udziel.zam.:

1. Inform. z KRK w zakresie okr.w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Ustawy.

2. Zaśw. wł. nacz.US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument.

3. Zaśw. wł. terenowej jednostki org.ZUS lub KRUS lub inny dokument potw., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ.lub zdrowotne.

4. Odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG.

5. Ośw. Wykonawcy o braku wyd.wobec niego prawom. wyroku sądu lub ostat.decyzji adm.o zaleganiu z uiszczaniem podatków opłat lub składek na ubezp.społeczne lub zdrowotne albo – w przyp. wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów-potw. dokon.płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zaw.wiążącego porozum.w sprawie spłat tych należności.

6. Ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publiczne.

7. Ośw.Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zam.poza teryt. RP składają dokumenty zgodnie z § 7 Rozp.

9. Wykonawcy mający siedzibę na teryt. RP składają dokumenty zgodnie z § 8 Rozp.

10. Zamawiający z § 9 ust. 3 Rozp. nie żąda od Wykon. przedst. dokum. dot.Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykon. części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych art. 22a Pzp.

11. Zamawiający żąda od Wykon., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedst. w odniesieniu do tych podmiotów dokum.wymienionych w pkt VI.A.6.1-6.7 SIWZ (nie dotyczy w tym postępowaniu).

12. Wykonawca, w terminie 3 dni od zam. na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86ust. 5 Pzp, przekazuje zam. ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem ośw., Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 11 Pzp). Wzór oświadczenia na Załączniku nr 6 do SIWZ.

13. Treść Klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO zast. przez zam.w celu związanym z postęp. o udzielenie zamówienia publicznego przedst.w Zał.nr 9 do SIWZ.

B. W celu wykazania spełn. warunku udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnień do prow. określonej dział.zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zam. wymaga przedst.:

1. Dokum. potw. posiad. komp.lub uprawnień do prow. okr. dział. zawodowej tj. koncesji, zezwolenia lub licencji na prow. hurt.farmaceutycznej w zakresie obrotu prod.leczniczymi lub w przyp. wykonawcy prow. skład konsygn.- zezwolenie na prow. składu konsygnacyjnego (dot. Wykonawców skł. ofertę na prod.lecznicze).

C. Zam.wymaga by of. przedm.zam.:

1. spełniały wym. zawarte w Formularzu/-ach cenowo – ofertowym/-ch – dot. Części od nr 1 do nr 15.

2. w Części nr od 1 do nr 6 były prod. leczniczymi dop.do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 6.09.2001r. Prawo Farm.z wył. art. 4 ust. 1 i 2 przedm. Ustawy;

3. w Części nr 1 oraz w Części nr 4 różnych wytw. posiadały dokum. wskazujące na przeprowadzone bad.stabilności.

4. w Części nr 7, 9 oraz 11,15 były środkami spoż.specjalnego przeznaczenia żywieniowego wprow. do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 25.08.2006 r. o bezp.żywności i żywienia oraz spełn. wym. ww. przepisów.

5. w Części nr 8 oraz w Części nr 10 były dietet.środkami spoż.specj.przezn.med. wprow.do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz spełn.wym.ww. przepisów.

6. w Części od nr 12 do nr 14 były wyrob.medycznymi dop.do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyr.med.

Na potw.spełniania pow. wymagań Zam., Wykon. przedst.na wezwanie zam. ośw.-Zał.nr 4 do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018