Suministros - 447376-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Białystok: Autoclaves

2018/S 198-447376

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ul. Jerzego Waszyngtona 17
Białystok
15-274
Polonia
Persona de contacto: Iwona Kisiel
Teléfono: +48 857450595
Correo electrónico: zp@udsk.pl
Fax: +48 857450595
Código NUTS: PL841

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://udsk.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://udsk.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 3 szt. sterylizatorów parowych

Número de referencia: PN-19/18/10
II.1.2)Código CPV principal
33191110
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. sterylizatorów parowych do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Dostawę, instalację i uruchomienie, fabrycznie nowych 3 szt. sterylizatorów parowych, z wyposażeniem oraz demontaż istniejących sterylizatorów parowych (zdemontowanie i przekazanie Zamawiającemu w nieuszkodzonym stanie) i utylizację sterylizatora gazowego Ventiform.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ - Parametry techniczne sterylizatorów parowych

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 966 266.50 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. sterylizatorów parowych do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, zwanego dalej Zamawiającym.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Dostawę, instalację i uruchomienie, fabrycznie nowych 3 szt. sterylizatorów parowych, z wyposażeniem oraz demontaż istniejących sterylizatorów parowych (zdemontowanie i przekazanie Zamawiającemu w nieuszkodzonym stanie) i utylizację sterylizatora gazowego Ventiform.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ - Parametry techniczne sterylizatorów parowych

2.3. Wykonanie dokumentacji technicznej po uzgodnieniu z użytkownikiem w celu wykonania niezbędnych prac związanych z adaptacją pomieszczenia dla potrzeb sterylizatorów wraz z uzyskaniem wszelkich potrzebnych materiałów, badań, uzgodnień branżowych i ekspertyz. Dokumentacja musi być kompletna i spełniać wszelkie wymogi prawne.

2.4. wykonanie wentylacji przestrzeni technicznej sterylizatorów, której wydajność zapewni prawidłową pracę oferowanych urządzeń.

— Chłodzenie i wentylowanie przestrzeni technicznej sterylizatorów należy zrealizować poprzez montaż centrali nawiewno-wywiewnej w wersji cichej usytuowanej na zewnątrz budynku

— Wyposażenie centrali powinno zawierać filtr wstępny i dokładny,

— Panel grzanie i panel chłodzenie w warunkach letnich do temperatury 30 stopni z podciśnieniem

— Należy wykonać projekt elektryczny doboru i zasilania automatyki centrali i włączenie jej w istniejący system sterowania Dezigo inside i nadzoru centralami zamontowanymi w UDSK

— Sygnały doprowadzić do stacji operatorskiej usytuowanej w „Dyspozytorni”,

— Uzupełnić istniejącą synoptykę o panel nadzoru w/w centrali

— Odciąć istniejące nawiewy i wywiewy w przestrzeni technicznej zespołu nr. 16

— zamontować na dachu budynku agregat wody lodowej dostarczającej chłód do w/w centrali oraz do centrali wymienianego zespołu Nr 16,

— należy zamontować nową centralę Nr 16 o parametrach nie gorszych niż zdemontowana oraz wymienić automatykę centrali wyposażoną w panel chłodniczy w celu schłodzenia w warunkach letnich pomieszczeń strefy czystej sterylizatorni oraz uzupełnić synoptykę w stacji operatorskiej i automatykę panelu chłodniczego.

2.5. wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych związanych z instalacją wszystkich oferowanych urządzeń.

— Odświeżenie przyłączy do urządzeń: woda zimna, kanalizacja, para, kondensat, elektryka, Przygotowanie drogi transportowej oraz zmiany budowlane w miejscu instalacji dostosowanie otworów w ścianach, modyfikacja zabudowy przestrzeni serwisowej, skucie części postumentu, wyburzenie drzwi na stronę czystą (otwór transportowy dla dostarczanych urządzeń) i odtworzenie stanu pierwotnego (z drzwiami ppoż od strony korytarza lub poprzez okno), wymiana drzwi wejściowych do sterylizacji. Poprowadzenie instalacji wody uzdatnionej do sterylizatorów, poprowadzenie dodatkowych przewodów elektrycznych do przetwornic i sterylizatora z wytwornicą pary. Może być konieczność przerobienia instalacji kondensatu spływającego do węzła CO.

2.6. Doprowadzenie przewodów sieci komputerowej do sterylizatorów oraz wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni – 12 gniazd internetowych 2xRJ45 w kategorii 6 wraz z gniazdami elektrycznymi typu DATA (3 szt. przy każdym gnieździe). Gniazda internetowe mają być doprowadzone i zarobione w szafie informatycznej.

Dostawa 3 licencji klienckich oprogramowania MEDOK firmy ELMI Systemy Automatyki, ul. Żegańska 16/6; 04-713 Warszawa (Wawer-Międzylesie); tel. (22)8124222; mail zamowienia@elmi.pl.

2.7. Stacja uzdatniania wody – należy dobrać i zamontować stacje uzdatniania wody, która wyprodukuje wodę zabezpieczającą pracę 3 sterylizatorów jednocześnie. Stacja zasilana z wody wodociągowej. Układ automatyki sterujący stacją powinien zapewniać nadzór i rejestracje wymaganych parametrów wody.

2.8. Szkolenie personelu medycz

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: parametry techniczne / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 966 266.50 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 84
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę, instalację i uruchomienie sterylizatora/sterylizatorów o wartości brutto nie niższej niż 300 000,00 zł. oraz załączy dowody określające czy dostawy te zostały wykonane należycie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z § 16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, Sekcja zamówień publicznych pok. 60007, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 6 paragrafu SIWZ.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: Kwota wadium wynosi: 28 987,00 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w § 8 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/03

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/03

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018