Suministros - 447377-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Lublin: Electricidad

2018/S 198-447377

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
PL
Al. Racławickie 1
Lublin
20-059
Polonia
Persona de contacto: Urszula Czuja
Teléfono: +48 814485303
Correo electrónico: zamowieniawspolne@umlub.pl
Fax: +48 814485201
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.umlub.pl

Dirección del perfil de comprador: http://umlub.eb2b.com.pl

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie (UM)
ul. S.Staszica 16
Lublin
20-081
Polonia
Persona de contacto: Urszula Czuja
Teléfono: +48 814485303
Correo electrónico: zamowieniawspolne@umlub.pl
Fax: +48 814485201
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spsk1.lublin.pl

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie (SPSK-4)
ul. K. Jaczewskiego 8
Lublin
20-954
Polonia
Persona de contacto: Urszula Czuja
Teléfono: +48 814485303
Correo electrónico: zamowieniawspolne@umlub.pl
Fax: +48 814485201
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spsk4.lublin.pl

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (USzD)
ul. Prof. A.Gębali 6
Lublin
20-093
Polonia
Persona de contacto: Urszula Czuja
Teléfono: +48 814485303
Correo electrónico: zamowieniawspolne@umlub.pl
Fax: +48 814485201
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.usdlublin.pl

I.1)Nombre y direcciones
Stomatologiczne Centrum Kliniczne UM w Lublinie (SCK)
ul. Karmelicka 7
Lublin
20-081
Polonia
Persona de contacto: Urszula Czuja
Teléfono: +48 814485303
Correo electrónico: zamowieniawspolne@umlub.pl
Fax: +48 814485201
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sck.lublin.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://umlub.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Kancelaria Ogólna, pokój nr 8
Al. Racławickie 1
Lublin
20-059
Polonia
Persona de contacto: Urszula Czuja
Teléfono: +48 814485303
Correo electrónico: zamowieniawspolne@umlub.pl
Fax: +48 814485201
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.umlub.pl

Dirección del perfil de comprador: http://umlub.eb2b.com.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej, nr spr UM-GS-262-02/18

Número de referencia: UM-GS-262-02/18
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zamówienie wspólne na dostawę ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Lublin dla potrzeb 5-ciu podmiotów Zamawiających prowadzących wspólnie przedmiotowe postępowanie przetargowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: przewidywana, planowana ilość zużycia energii elektrycznej dla potrzeb każdego Zamawiającego, charakterystyka punktów poboru, moce umowne i inne istotne dane dotyczące punktów poboru w Załączniku 3 do siwz Opis przedmiotu zamówienia. Łączne zapotrzebowanie na dostawę energii elektrycznej w załączniku 2 do siwz Formularz Cenowy–Kalkulacja Ceny

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lublin

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Lublin dla 5-ciu podmiotów Zamawiających. Zapotrzebowanie ilości energii czynnej przewiduje się na poziomie określonym w zał. 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia oraz w zał.2 do SIWZ - Formularz Cenowy–KC. Łączna ilość energii zapotrzebowanej przez wszystkich razem Zamawiających: 24971202 kWh. Określone przez każdego Zamawiającego przewidywane, planowane, prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną jest zapotrzebowaniem szacunkowym, służącym porównaniu ofert, ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej pełnej ilości. Rzeczywista ilość energii elektrycznej wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego wynikających w trakcie realizacji umowy, według wskazań zużycia energii przez układy pomiarowo-rozliczeniowe.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 12 miesięcy. Termin rozpoczęcia realizacji dostaw energii: od dnia 1.1.2019 r. Termin zakończenia realizacji dostaw: do dnia 31.12.2019 r. Rozpoczęcie realizacji dostaw energii w zakresie każdego punktu poboru nastąpi po uprzednim skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umów kompleksowych lub umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz podpisaniu i wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych, oraz innych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji przez Wykonawcę dostaw energii do obiektów Zamawiającego.

Realizacja dostaw energii elektrycznej winna odbywać się na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10.4.997 r. (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz.755 ze zm., zwanego również jako Prawo energetyczne), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i aktami wykonawczymi do tejże ustawy, Kodeksem cywilnym, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszego zamówienia oraz w oparciu o ustawę z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przetarg prowadzony w j.polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej link: https://umlub.eb2b.com.pl, pod nr UM-GS-262-02/18. Adres str internetowej: http://www.bip.umlub.pl/zamowienia-publiczne/zamowienie/

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą tj. procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Należy wnieść WADIUM w wysokości: 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną;

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie:

3.1. warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej w punkcie 1 podpunkt 1.2.1 musi zostać spełniony przez każdego z Wykonawców;

3.2. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa powyżej w punkcie 1 podpunkt 1.1 oraz w rozdziale VIIa pkt 1 ppkt 1.1-1.2, tj. o których mowa w art.24 ust.1 oraz w art.24 ust.5 pkt.1) i pkt.8) ustawy Pzp, musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej w pkt. 1.2.2 i 1.2.3., w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej w punkcie 4, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13)–22) i art.24 ust.5 pkt 1) i pkt 8) ustawy Pzp.

VIIa. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

1. Zamawiający przewiduje, dodatkowo, w oparciu o art.24 ust.5 pkt.1) i pkt.8) ustawy Pzp, wykluczenie Wykonawcy:

1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844),

1.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowy

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

c.d. wykazu wg sekcji III.1.1) ogłoszenia: wykluczenie Wykonawcy:

1.2.który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, ORAZ INNE

A) DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA składane do upływu terminu składania ofert:

1.Oświadczenie JEDZ - W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zgodnie z Rozporz.wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5stycznia2016 r. (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.I.2016, str.16) ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

1.10.UWAGA: w związku z tym, że w przedmiotowym postępowaniu oferta składana jest w formie pisemnej, a JEDZ w formie elektronicznej, dla wypełnienia dyspozycji art.25a ust.2 ustawy Pzp, JEDZ winien zostać przekazany Zamawiającemu / złożony do postępowania - za pośrednictwem Platformy Zakupowej (systemu), przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie JEDZ Wykonawca wypełnia, a następnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale IX.7 siwz.

2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ (o którym mowa w pkt.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie JEDZ (o którym mowa w pkt.1) dotyczące tych podwykonawców.

4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia JEDZ, o którym mowa w pkt. 1, dotyczące tych podmiotów.

5.Zobowiązanie innych podmiotów - Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.Pełnomocnictwo, dokument (lub dokumenty) - z którego wynikać będzie, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu (na zewnątrz) i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

7.Wadium: gwarancja lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

B)OŚWIADCZENIE składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

8.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

c.d. wykazu wg sekcji III.1.1)i 2) ogłoszenia:

Wraz ze złożeniem oświadczenia o Grupie Kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

C) DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA składane na wezwanie Zamawiającego:

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (zgodnie z rozporządzeniem MR w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg Dz.U. z 2016 r., poz. 1126):

I) W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży:

9.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9.2.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

9.3.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

9.4.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1) ustawy Pzp, a w przypadku, w którym Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, także odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dotyczące tych podmiotów;

9.5.oświadczenie Wykonawcy z art.26 ust.1 dot. art.24 ust.1 pkt.15, art.24 ust.1 pkt.22 Pzp oraz art.24 ust.5 pkt.8 Pzp (wzór oświadczenia w załączniku nr 5 do siwz):

a)o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

b)o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

c)o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).

II)W zakresie warunku określonego w rozdz. VII siwz pkt 1.2.1. Wykonawca złoży:

9.6.dokument/-y potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w szczególności: koncesję, zezwolenie lub licencję.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

c.d. wykazu z ww sekcji ogłoszenia:

10.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednio:

10.1.w pkt 9.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.2.w pkt. 9.2.-9.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub z zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

11.Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt.10.2 lit.a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.2 lit.b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt.10, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 11 stosuje się odpowiednio.

13.Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 9.1. składa się ten dokument w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.14) i 21) Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

15.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art.26 ust.2f Pzp).

16.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz.VIII część C) ppkt.9.1 do 9.5siwz.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

c.d. wykazu wg sekcji III.1.1) ogłoszenia: D) Inne INFORMACJE m.in. dotyczące formy dokumentów i in.:

17.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia JEDZ, o którym mowa w rozdz.VIII lit.A) pkt.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art.26 ust.3 Pzp). 18.Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art.26 ust.3a Pzp). 19.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu MR wskazanym w pkt 24, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 20.Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu MR wskazanym w pkt 24, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt.19, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 21.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 22.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 23.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu o dokumentach (wymienionym poniżej w pkt.24), innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 24.W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z 2016r poz.1126).

25. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

26. Oświadczenie JEDZ należy złożyć w systemie Platforma Zakupowa, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne–podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) (ustawa z dnia 5 września 2016 r.o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej - Dz.U.z 2016r. Poz.1579; zm.: Dz.U.z 2018r. poz.650 i poz.1544), zgodnie z zasadami opisanymi w dalszej części siwz, m.in.wg instrukcji określonej w rozdz.IX.7.

Rozdz.IX.siwz:INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW: 1.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim. 3.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl, w zakładce „Pytania/Informacje” - w odniesieniu do wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

3.1.Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi Zał.6 do SIWZ. Płatność w PLN przelewem bankowym w terminie 30 dni.

W &13 umowy określono dopuszczone zmiany, m.in.: 2.1. zmiana grupy taryfowej z jednostrefowej na wielostrefową; 2.2. zmian w przepisach prawa dotyczących podatku VAT i/lub podatku akcyzowego; 2.3. zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii w obrębie grup taryfowych; 2.4. Zm.wielkości mocy przyłączeniowej i umownej; 2.5. Zmiana terminu: wykonania zamówienia (umowy), realizacji dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej do Zamawiającego, rozpoczęcia i/lub zakończenia dostaw energii elektrycznej; 2.8. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy; 2.9.zmiana terminu płatności.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Na podstawie art.43 ust.2b pkt.1 ustawy Pzp, zastosowano min.termin skł. ofert. Wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowano w Dz.U. 2018/S 056-123386 dnia 21.3.2018 r., które zamieszczono w profilu nabywcy – na stronie internetowej Zamawiającego - Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od dnia 21.3.2018 r., (link: http://www.bip.umlub.pl/ zamówienia-publiczne/informacje-o-planach/); Wstępne ogłoszenie informacyjne zamieszczono w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu dla przedmiotowego przetargu.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 24/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2018
Hora local: 12:30
Lugar:

1. Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Zamawiającego Lublin Al. Racławickie 1, pok.8 (kancelaria ogólna). Otwarcie ofert: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al.Racławickie 1, pokój nr 032. Oświadczenie JEDZ Wykonawca składa w formie elektronicznej, według instrukcji opisanej w rozdz. IX SIWZ.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Osoby upoważnione: Komisja przetargowa, osoby zainteresowane.

Otwarcie ofert jest jawne.

Przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert, do wiadomości odczytane zostaną co najmniej: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania, warunki płatności.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

INSTRUKCJA korzystania z Platformy Zakupowej oraz INSTRUKCJA złożenia JEDZ na Platformie Zakupowej:

6.Wykonawca bezpłatnie rejestruje się lub loguje na Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na https://umlub.eb2b.com.pl pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions, oraz uznaje go za wiążący.

7.1. Na Platformie, w zakładce „Postępowanie”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera (zaznacza) przedmiotowe postępowanie (wszystkie kolumny posiadają filtry wyszukiwania), oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio: do Formularza rejestracyjnego (w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie) lub do panelu logowania użytkowania do Systemu (gdy Wykonawca już posiada konto na Platformie); 7.2. Na Platformie, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, i akceptacji rejestracji przez administratora systemu, Wykonawca otrzymuje e-maila z hasłem dostępowym informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy; 7.3.Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu / Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika, tj.: adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez System; 7.4.Wykonawca (jeżeli dotyczy: podmiot trzeci, podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia) wypełnia/-ją JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może/-gą korzystać z elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (narzędzia ESPD) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnianie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu ESPD pod adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl. 7.5.W celu sporządzenia i przesłania oświadczenia wstępnego JEDZ w postaci elektronicznej możliwe jest również pobranie go z elektronicznej Platformy Zakupowej pod adresem https://umlub.eb2b.com.pl lub ze strony internetowej Zamawiającego – BIP w zakładce zamówienia publiczne zamówienia grupowe (http://www.bip.umlub.pl/zamowienia-publiczne/zamowienie/), pod nr i nazwą niniejszego postępowania; 7.6.Na Platformie w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (w tym JEDZ). Pobranie dokumentów następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu „pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz wszystkie załącznik organizatora”. 7.7.Za pomocą Platformy Zakupowej, Wykonawca składa oświadczenie JEDZ w zakładce „Załączniki” podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać złożony/wczytany do systemu. a)Wykonawca (a jeżeli również dotyczy, to: podmiot trzeci, podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia) wypełnia oświadczenie JEDZ tworząc dokument elektroniczny; b) Załączniki należy opisać nazwą umożliwiającą jego identyfikację, np. poprzez podanie nazwy firmy w formacie: [JEDZskroconanazwafirmy]; c) W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w treści dokumentu, Wykonawca zaznacza polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. d)Wczytanie załącznika do systemu następuje poprzez polecenie „Zapis”. e) Potwierdzeniem prawidłowo złożonego „załącznika” tj. oświadczenia JEDZ jest komunikat systemowy „Plik został wczytany”. Po zapisaniu/wczytaniu do systemu, plik jest widoczny tylko jako zaszyfrowany. f)Jeżeli Wykonawca (a jeżeli również dotyczy, to: podmiot trzeci, podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia) zamieścił niewłaściwy plik i chce go usunąć lub chce dokonać jego modyfikacji, może to zrobić zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń”. Jest to możliwe tylko do terminu składania ofert. 7.8.Oświadczenie JEDZ złożone na Platformie, nie jest widoczne do momentu jego odszyfrowania przez Zamawiającego, co następuje po terminie otwarcia ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
UZP, KIO
nd
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Z godnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”.

3. Zgodnie z art.179 ust.2 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt.5”.

4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018