Suministros - 447391-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Białystok: Instrumentos de quirófano

2018/S 198-447391

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
0000003421
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Białystok
15-950
Polonia
Persona de contacto: Renata Rurarz
Teléfono: +48 857488531
Correo electrónico: zamowienia.wsz@gmail.com
Fax: +48 857488593
Código NUTS: PL841

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sniadecja.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.sniadecja.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji oraz dostawę narzędzi do operacji zaćmy

Número de referencia: DA.ZP.242.75.2018
II.1.2)Código CPV principal
33162200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

a) Pakiet nr 1 – Materiały i akcesoria przeznaczone do operacji zaćmy (zwanych w dalszej części SIWZ: towarem) wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji (zwanych dalej Sprzętem).

b) Pakiet nr 2 – Narzędzia do operacji zaćmy (zwanych w dalszej części SIWZ: towarem).

2. Pakiet nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty.

3. Pakiet nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty.

4. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7A do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia dla Pakietu nr 1.

5. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7B do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia dla Pakietu nr 2.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25, 15-950 Białystok

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Materiały i akcesoria przeznaczone do operacji zaćmy (zwanych w dalszej części SIWZ: towarem) wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji (zwanych dalej Sprzętem).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty.

Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7A do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia dla Pakietu nr 1.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25, 15-950 Białystok

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Narzędzia do operacji zaćmy (zwanych w dalszej części SIWZ: towarem).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty.

Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7B do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia dla Pakietu nr 2.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 Pzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 3.

Szczegółowe zasady dotyczące sporządzenia dokumentu JEDZ i przesłania do Zamawiającego określa SIWZ.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie 10 dni od dnia wezwania następujące oświadczenia i dokumenty:

Brak wymaganych dokumentów

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania następujące oświadczenia i dokumenty:

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nw. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów)

1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:

a) w ust. 4. pkt 1) (Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty ww. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) w ust. 4 pkt 2) (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty ww. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 2), składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 litera a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej podmiotów)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wykonawca, składa wraz z ofertą dokument pełnomocnictwa zawierający w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

a) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

b) zaciąganie zobowiązań, z wyłączeniem z zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

c) złożenie oferty wspólnej;

d) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.

4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika (przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców).

5. W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez podmioty występujące wspólnie warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny.

6. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie podmiotów występujących wspólnie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7A do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia dla Pakietu nr 1.

Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7B do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia dla Pakietu nr 2.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 10:10
Lugar:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok

Sala Konferencyjna, I piętro, pokój nr 16 (budynek administracji).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu

Składania ofert.

2. Wadium należy wnieść w wysokości:

Pakiet nr 1: 28 000,00 PLN dwadzieścia osiem tysięcy złotych, 00/100

Pakiet nr 2: 1 800,00 PLN jeden tysiąc osiemset złotych, 00/100

Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie 10 dni od dnia wezwania następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, np. karty katalogowe, prospekty, opisy, instrukcje użytkowania, z zaznaczeniem oferowanych wyrobów, z podaniem pakietu i pozycji, której dotyczą. Opisy zawarte w materiałach informacyjnych muszą być przedstawione w języku polskim (jeżeli w języku obcym – to wymagane jest tłumaczenie na język polski: nie wymaga się tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego). Wymaga się, aby treść tych materiałów potwierdzała spełnienie przez oferowane towary wymagań postawionych przez Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 1.1 do SIWZ Pakiet nr 1) oraz w Załączniku nr 1.2 do SIWZ (Pakiet nr 2).

Uwaga: W sytuacjach wątpliwych, związanych z brakiem możliwości weryfikacji zgodności zaoferowanych wyrobów z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych dokumentów, próbek, itp. W takim przypadku Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności przedłożenia dodatkowych dokumentów, próbek w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć dokumenty wraz z ofertą:

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty.

2) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty.

3) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Ofertowy.

4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

5) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Pzp – w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne; pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

6) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

7) Dowód wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy,

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania we właściwych miejscach ogłoszenia wszystkich informacji (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych dopisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia).

Pozostałe informacje zostały określone w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi, na zasadach określonych w Dziale VI PZP (art. 179 – 198g).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018