Suministros - 447401-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Instrumentos de teclado

2018/S 198-447401

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
ul. Gdańska 32
Łódź
90-716
Polonia
Teléfono: +48 426621675
Correo electrónico: przetargi@amuz.lodz.pl
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.amuz.lodz.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.amuz.lodz.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa instrumentów klawiszowych dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Número de referencia: 08/PN/18
II.1.2)Código CPV principal
37311000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa instrumentów klawiszowych dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

Cześć I - dostawa fortepianu - 1 sztuka,

Cześć II - dostawa pianin - 3 sztuki.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 i 6a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa fortepianu dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

90-716 Łódź, ul. Gdańska 32

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa fortepianu dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - 1 sztuka.

2. Dostawa obejmuje również transport wraz z ubezpieczeniem oraz wniesienie instrumentów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie instrumenty jak również ubezpieczenie na czas transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

4. Instrumenty muszą być nowe, nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.

5. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić strojenie z intonacją instrumentów po ich wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu oraz strojenie z intonacją po pierwszym roku użytkowania.

6. Zamawiający wymaga aby dostarczone instrumenty objęte był minimum 60-miesięcznym okresem gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr I (dalej: „OPZ1”).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena ekspercka / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 10
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: "Zakup instrumentarium do prowadzenia działalności kulturalnej przezAkademię Muzyczną w Łodzi” – nr projektu: POIS.08.01.00-00-0039/16

II.2.14)Información adicional

1. W ramach kryterium ocena ekspercka oceniona zostanie:

a) barwa dźwięku – waga podkryterium – 30 %

b) wyrównanie intonacji – waga podkryterium – 15 %

c) precyzja mechanizmu młoteczkowego i klawiatury – waga podkryterium – 15 %

2. Informacje na temat sposobu dokonania przez Zamawiającego w kryterium Ocena ekspercka zawarte zostały w roz. 13 SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa pianin dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

90-716 Łódź, ul. Gdańska 32

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa pianin dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - 3 sztuki.

2. Dostawa obejmuje również transport wraz z ubezpieczeniem oraz wniesienie instrumentów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie instrumenty jak również ubezpieczenie na czas transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

4. Instrumenty muszą być nowe, nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.

5. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić strojenie z intonacją instrumentów po ich wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu oraz strojenie z intonacją po pierwszym roku użytkowania.

6. Zamawiający wymaga aby dostarczone instrumenty objęte był minimum 60-miesięcznym okresem gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr II (dalej: „OPZ2”).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: ocena ekspercka / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 10
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: "Zakup instrumentarium do prowadzenia działalności kulturalnej przezAkademię Muzyczną w Łodzi” – nr projektu: POIS.08.01.00-00-0039/16

II.2.14)Información adicional

1. W ramach kryterium ocena ekspercka oceniona zostanie:

a) barwa dźwięku – waga podkryterium – 30 %

b) wyrównanie intonacji – waga podkryterium – 15 %

c) precyzja mechanizmu młoteczkowego i klawiatury – waga podkryterium – 15 %

2. Informacje na temat sposobu dokonania przez Zamawiającego w kryterium Ocena ekspercka zawarte zostały w roz. 13 SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE (dalej: „JEDZ”).

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/.

Wykonawca wypełniając dokument, o którym mowa w pkt. 1 powyżej może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazu je spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczący tych podmiotów.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.1. w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne ub zdrowotne (wg wzoru z Załącznika nr 7 do SIWZ) albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru z Załącznika nr 8 do SIWZ).

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz z oświadczeniem złożyć dokumenty lub informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Wykonawca, którego ofertę Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z art. 94 ustawy.

2. Wzór umowy, zawierający istotne postanowienia oraz określający możliwości ich zmian, stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - 90-716 Łódź, ul. Gdańska 32, w budynek Kordegardy - pokój nr 71.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a) w pkt. III.1.1 ppkt. 6.1. lit. b) ogłoszenia składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) w pkt. III.1.1 ppkt. 6.1. lit. a) ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania z pkt 1 powyżej co do terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.III.1.1 ppkt.6.1. lit. b) ogłoszenia, składa dokument, o którym mowa w pkt. 1 a) powyżej, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania z pkt 1 powyżej co do terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. III.1.1 ppkt. 6.1. ogłoszenia.

5. Szczegółowe informacja dot. oświadczeń i dokumentów jakie musi przedstawić Wykonawca znajdują się w roz. 6 SIWZ.

6. Szczegółowe informacje dot. sposobu przygotowania oferty zawiera rozdział 10 SIWZ.

7. Wysokość wadium ustala się na kwotę:

a) Część I – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),

b) Część II – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Szczegółowe informacje dot. obowiązku wniesienia wadium zawarte są w Rozdziale 8 SIWZ.

8. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Ocena ekspercka przeprowadzona zostanie na podstawie testów odsłuchowych oraz testów organoleptycznych dostarczonych przez Wykonawcę instrumentów. Informacje na temat sposobu dokonania przez Zamawiającego w kryterium Ocena ekspercka zawarte zostały w roz. 13.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje dotyczące dotyczące środków ochrony prawnej Wykonawców jak również terminów na ich złożenie zawarte są w Dziale VI, art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018